ProjektipäällikkönäTiimin kanssaToteuttajanaWordPress

Oh­je­kir­ja

Suo­ri­tin osan tra­de­no­mi-har­joit­te­lus­ta­ni Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lul­le. Har­joit­te­lun ai­ka­na ke­hi­tim­me työ­pa­ri­ni kans­sa laa­jan WordPress-verk­ko­si­vus­ton, jol­la esi­tel­lään EU-pro­jek­tin tuo­tok­se­na syn­ty­nyt­tä teks­ti­ma­te­ri­aa­lia. Asia­kas toi­voi hel­pom­min lä­hes­tyt­tä­vää vaih­toeh­toa e‑kirjalle, ja sel­lai­nen si­vus­tos­ta tu­li­kin: pal­jon teks­tiä kir­jaa miel­lyt­tä­väm­mäs­sä muodossa.

Suun­ni­tel­tu pientalo

1/2017 – 5/2017
Roo­li: Pro­jek­ti­pääl­lik­kö / web designer
Ti­laa­ja: NZEB-projektiryhmä
Si­vus­to: Suun­ni­tel­tu pientalo

Mu­ka­na tiimissä

  • Susan­na Kiin­to­nen – Graafikko

Uu­den­lai­nen haas­te, jos­ta sel­vit­tiin kunnialla

Asia­kas an­toi meil­le hy­vin pit­käl­ti va­paat kä­det si­vus­ton suh­teen, jo­ten suun­nit­te­lim­me ja to­teu­tim­me si­vus­tol­le mo­der­nin ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sen ra­ken­teen, ty­po­gra­fian, vä­ri­pa­le­tin ja ku­vi­tuk­sen. Asia­kas toi­mit­ti kä­si­kir­joi­tuk­sen, jon­ka muok­ka­sin jul­kai­su­kel­poi­sem­mak­si ja ja­oin si­vuik­si. Ke­hi­tim­me si­vus­ton Cloud9-pil­vi­ke­hi­ty­sym­pä­ris­tös­sä, min­kä jäl­keen jul­kai­sin sen Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun palvelimella.

Si­vus­ton pää­piir­tei­den suun­nit­te­lun ja asia­kas­ta­paa­mi­set hoi­dim­me yh­des­sä. Muus­ta pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta vas­ta­sin yk­sin, min­kä li­säk­si to­teu­tin si­vus­ton ra­ken­teen ja ul­koa­sun, saa­toin teks­ti­ma­te­ri­aa­lit jul­kai­su­kun­toon ja jul­kai­sin si­vus­ton. Työ­pa­ri­ni suun­nit­te­li vä­ri­pa­le­tin ja ty­po­gra­fian sekä suun­nit­te­li ja to­teut­ti kuvituksen.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toiminnallisuuksia

  • Tie­toa pien­ta­lon rakentamisesta
  • Pro­ses­si­kaa­vio, jon­ka kus­ta­kin pa­li­kas­ta pää­see ai­hee­seen liit­ty­väl­le sivulle
  • Osio­koh­tai­nen si­säl­lys­luet­te­lo (ala­na­vi­gaa­tio), joka näyt­tää luet­te­lo­mer­kil­lä, mil­lä si­vul­la mil­loin­kin ollaan
  • Mah­dol­li­suus et­siä si­vus­ton si­säl­töä hakusanoilla
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näytönkokoihin

Asiak­kaan kom­ment­ti projektista

Yh­teis­työ su­jui so­vi­tus­ti. En­nen käyt­tö­liit­ty­män ke­hi­tys­työn aloit­ta­mis­ta kes­kei­set ta­voit­teet käy­tiin läpi kol­mes­sa alus­ta­vas­sa pa­la­ve­ris­sa. Tä­män jäl­keen työ­tä ke­hi­tet­tiin itsenäisesti.

Ai­ka­tau­lu te­ki­jöi­den osal­ta oli tiuk­ka ja vies­tin­tä työn ai­ka­na ra­joit­tui pää­asial­li­ses­ti en­nen työn aloit­ta­mis­ta pi­det­tyi­hin alus­ta­viin ta­voi­te­pa­la­ve­rei­hin. Lop­pu­tu­lok­se­na laa­dit­tu käyt­tö­liit­ty­mä vas­taa kui­ten­kin ra­ken­teel­taan hy­vin ase­tet­tui­hin ta­voit­tei­siin ja vas­taa näin tarkoitustaan. 

Käyt­tö­liit­ty­män ke­hit­tä­mis­tä oh­ja­si käy­tet­tä­vis­sä ole­vat va­li­tet­ta­van tiu­kat ajal­li­set re­surs­sit. Työ teh­tiin kui­ten­kin te­hok­kaas­ti käy­tet­tä­vis­sä ole­vien re­surs­sien puit­teis­sa. Yh­teis­työ su­jui so­vi­tus­ti ja mah­dol­li­set jat­ko­hank­keet työn teh­neen ryh­män kans­sa ovat hy­vin mahdollisia.

Jan-Erik Jär­ven­tie, NZEB-hank­keen projektipäällikkö

Ha­luat­ko tie­tää lisää?