ToteuttajanaWordPressYksin toteutetut

EU-hank­keen kotisivut

Suo­ri­tin osan tra­de­no­min kou­lu­tuk­see­ni si­säl­ty­nees­tä työ­har­joit­te­lus­ta Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun Floworks-yk­si­köl­le. Har­joit­te­lun ai­ka­na suun­nit­te­lin ja to­teu­tin kol­me WordPress-verk­ko­si­vus­toa, ja tämä oli en­sim­mäi­nen niis­tä. Kaik­ki si­vus­tot liit­tyi­vät EU-hank­kei­siin, jo­ten EU:n verk­ko­vies­tin­tä­vaa­ti­muk­set tu­li­vat mi­nul­le hy­vin tu­tuik­si har­joit­te­lun aikana.

TOI­TA

1/2017 – 2/2017
Roo­li: Web designer
Ti­laa­ja: TOITA-projektiryhmä
Si­vus­to: TOI­TA

Pal­jon uusia asioita

Graa­fik­ko va­lit­si vä­ri­pa­le­tin ja kir­ja­sin­tyy­pit, mut­ta muu­ten suun­nit­te­lin si­vus­ton ul­koa­sun itse asiak­kaan toi­vei­den poh­jal­ta. Yl­lä­tyk­sek­se­ni hank­keen ra­hoit­ta­ja vaa­ti, että EU:n lo­go­jen on näyt­tä­vä joka si­vul­la il­man, että si­vua tar­vit­see yh­tään vie­rit­tää. Tä­män vuok­si es­teet­ti­syy­des­tä täy­tyi jon­kin ver­ran tin­kiä, eri­tyi­ses­ti pie­nem­mil­lä näy­tön­koil­la. Asia­kas toi­mit­ti kaik­ki teks­tit, lo­got ja pro­fii­li­ku­vat. Etusi­vun ison ku­van han­kin kuvapankista.

Ke­hi­tin si­vus­ton Cloud9-pil­vi­ke­hi­ty­sym­pä­ris­tös­sä, min­kä jäl­keen siir­sin ja jul­kai­sin sen osak­si Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun WordPress Mul­ti­si­te ‑ko­ko­nai­suut­ta. Mi­graa­tio­vai­hees­sa koh­ta­sin hie­man tek­ni­siä on­gel­mia, mut­ta sain ne kui­ten­kin rat­kais­tua. Tämä oli en­si­kos­ke­tuk­se­ni Mul­ti­si­teen, eikä se jää­nyt viimeiseksi.

Asia­kas ha­lusi itse yl­lä­pi­tää si­vus­toa. Siis­pä pi­din hä­nel­le lo­puk­si kou­lu­tuk­sen si­vus­ton päivittämisestä.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toiminnallisuuksia

  • Tie­toa hankkeesta
  • Vii­mei­sim­mät uu­ti­set ‑lis­taus (kol­me uusin­ta ar­tik­ke­lia Uutiset-kategoriasta)
  • Vii­mei­sim­mät ta­pah­tu­mat ‑lis­taus (kol­me uusin­ta ar­tik­ke­lia Tapahtumat-kategoriasta)
  • Hank­keen uu­ti­sia ja ta­pah­tu­mia (blo­gi)
  • Yh­tey­den­ot­to­lo­ma­ke
  • Kie­li­va­lin­ta: suo­mi / englanti
  • Google Ana­ly­tics
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näytönkokoihin

Asiak­kaan kom­ment­ti projektista

Yh­teis­työ Si­nin kans­sa su­jui erin­omai­ses­ti. Työs­ken­te­ly oli am­mat­ti­tai­tois­ta ja asian­tun­te­vaa. Han­ke tar­vit­si ko­ti­si­vut, jot­ka pal­ve­le­vat sekä maa­han­muut­ta­jia, yrit­tä­jiä että yleis­tä vies­tin­tä­tar­vet­ta. Lop­pu­tu­los toi­mii hy­vin kaik­kien eri vies­tin­tä­tar­pei­den nä­kö­kul­mas­ta. Suo­sit­te­len Si­nin osaa­mis­ta vas­taa­viin hank­kei­siin. Sini on no­pea, idea­ri­kas ja täs­mäl­li­nen tekijä.

Mar­jo Har­ju, leh­to­ri ja TOI­TA-hank­keen projektipäällikkö

Ha­luat­ko tie­tää lisää?