Ter­ve­tu­loa tut­ki­maan portfolio­tani!

Olen Sini Pau­lii­na, mel­ko tuo­re IT-tra­de­no­mi. Näil­lä si­vuil­la esit­te­len te­ke­miä­ni pro­jek­te­ja ja ker­ron osaa­mi­ses­ta­ni sekä kou­lu­tus- ja työ­his­to­rias­ta­ni. Jos ha­luat ky­syä li­sä­tie­to­ja tai tar­jo­ta mi­nul­le töi­tä tai pro­jek­tia, ota yh­teyt­tä! 🙂 Muus­sa ta­pauk­ses­sa rul­laa alas­päin ja tu­tus­tu mi­nuun tar­kem­min.

Pähkinän­kuoressa

Hei! Minä olen Sini Pau­lii­na, in­no­kas front­ti­koo­da­ri ja koi­rien ys­tä­vä. 🙂 Olen asu­nut Tam­pe­reel­la vuo­des­ta 2008 asti, mut­ta alun pe­rin olen ko­toi­sin Poh­jois-Poh­jan­maal­ta Yli­vies­kas­ta.

Kou­lu­tus

Val­mis­tuin tra­de­no­mik­si (tie­to­jen­kä­sit­te­lyn kou­lu­tus, web-pal­ve­lut) huh­ti­kuus­sa 2018. Li­säk­si olen suo­rit­ta­nut yli­op­pi­las­tut­kin­non, kak­si muu­ta toi­sen as­teen tut­kin­toa, jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan pe­rus­kou­lu­tuk­sen ja hy­gie­nia­pas­sin.

Lue li­sää kou­lu­tuk­ses­ta­ni

Työ­ko­ke­mus

Web-ke­hit­tä­jän töi­tä, en­sin free­lance­ri­na ja myö­hem­min myös mui­den pal­ve­luk­ses­sa, olen teh­nyt vuo­des­ta 2015 asti. Olen osal­lis­tu­nut suu­riin web-pro­jek­tei­hin osa­na tii­miä, min­kä li­säk­si olen suun­ni­tel­lut ja to­teut­ta­nut pie­niä verk­ko­si­vu­pro­jek­te­ja alus­ta lop­puun yk­sin. Täl­lä het­kel­lä työs­ken­te­len de­ve­lo­per trai­nee­na di­gi­toi­mis­tos­sa.

Jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­na fes­ta­reil­la ja muis­sa ta­pah­tu­mis­sa olen toi­mi­nut vuo­des­ta 2016 asti. Näi­den li­säk­si olen teh­nyt eri­lai­sia asia­kas­pal­ve­lu­töi­tä, muun muas­sa li­pun­myy­jä­nä, eläin­kau­pan myy­jä­nä ja par­tu­ri-kam­paa­ja­na.

Se­laa työ­his­to­ri­aa­ni
Vil­kai­se te­ke­miä­ni pro­jek­te­ja

Vah­vuu­det

Eni­ten mi­nua kiin­nos­taa front-end -ke­hi­tys. Vah­vim­pia osaa­mi­sa­luei­ta­ni ovat WordPress ja käyt­tä­jä­kes­kei­nen suun­nit­te­lu. Tek­nii­kois­ta hal­lit­sen par­hai­ten HTML-, CSS- ja Sass-kie­let sekä Boot­strap-ke­hyk­sen, mut­ta mi­nul­le ovat tut­tu­ja myös WordPress-tee­man­ke­hi­tyk­ses­sä tar­vit­ta­vat oh­jel­moin­ti­kie­let, PHP ja Ja­vaSc­ript. Seu­raa­va­na opis­ke­lu­lis­tal­la­ni ovat React ja Dru­pal.

Tu­tus­tu tar­kem­min tai­toi­hi­ni

Har­ras­tuk­set

Va­paa-ajal­la­ni tou­huan koi­ra­ni kans­sa, käyn kun­to­sa­lil­la ja har­joit­te­len kamp­pai­lu­la­je­ja. Säi­den sal­lies­sa li­säk­si geo­kät­köi­len ja met­säs­tän Poké­mo­ne­ja.

Tut­kai­le suo­rit­ta­mia­ni kurs­se­ja

Työ­nan­ta­jie­ni kom­ment­te­ja

Mik­si minä oli­sin hyvä lisä tei­dän tii­miin­ne?

Opin mie­lel­lä­ni uut­ta.

Seu­raan web-ke­hi­tyk­sen tren­de­jä ja py­rin ke­hit­ty­mään koko ajan.

Mi­nuun voi luot­taa.

Hoi­dan työ­teh­tä­vä­ni huo­lel­li­ses­ti lop­puun asti ja nou­da­tan so­vit­tu­ja ai­ka­tau­lu­ja.

Olen nör­tik­si poik­keuk­sel­li­sen so­si­aa­li­nen.

Tu­len erin­omai­ses­ti toi­meen niin työ­to­ve­rei­den kuin asiak­kai­den­kin kans­sa. 🙂

Asiak­kai­de­ni kom­ment­te­ja

Kiin­nos­tuit­ko?