Ter­ve­tu­loa tut­ki­maan portfolio­tani!

Olen Sini Pau­lii­na, IT-tra­de­no­mi ja web-ke­hit­tä­jä. Näil­lä si­vuil­la esit­te­len te­ke­miä­ni pro­jek­te­ja ja ker­ron osaa­mi­ses­ta­ni sekä kou­lu­tus- ja työ­his­to­rias­ta­ni. Jos ha­luat ky­syä li­sä­tie­to­ja tai tar­jo­ta mi­nul­le töi­tä tai pro­jek­tia, ota yh­teyt­tä! 🙂 Muus­sa ta­pauk­ses­sa rul­laa alas­päin ja tu­tus­tu mi­nuun tar­kem­min.

Pähkinän­kuoressa

Hei! Minä olen Sini Pau­lii­na, in­no­kas front­ti­koo­da­ri ja koi­rien ys­tä­vä. Olen asu­nut Tam­pe­reel­la vuo­des­ta 2008 asti, mut­ta alun pe­rin olen ko­toi­sin Poh­jois-Poh­jan­maal­ta Yli­vies­kas­ta.

Vah­vuu­det

Eni­ten mi­nua kiin­nos­taa front-end -ke­hi­tys. Vah­vim­pia osaa­mi­sa­luei­ta­ni ovat WordPress ja käyt­tä­jä­kes­kei­nen suun­nit­te­lu. Tek­nii­kois­ta hal­lit­sen par­hai­ten HTML-, CSS- ja Sass-kie­let sekä Boot­strap-ke­hyk­sen, mut­ta mi­nul­le ovat tut­tu­ja myös WordPress-tee­man­ke­hi­tyk­ses­sä tar­vit­ta­va PHP sekä Ja­vaSc­ript ja React.

Tu­tus­tu tar­kem­min tai­toi­hi­ni

Kou­lu­tus

Val­mis­tuin tra­de­no­mik­si (tie­to­jen­kä­sit­te­lyn kou­lu­tus, web-pal­ve­lut) huh­ti­kuus­sa 2018. Li­säk­si olen suo­rit­ta­nut yli­op­pi­las­tut­kin­non, kak­si muu­ta toi­sen as­teen tut­kin­toa, jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan pe­rus­kou­lu­tuk­sen ja hy­gie­nia­pas­sin.

Lue li­sää kou­lu­tuk­ses­ta­ni

Työ­ko­ke­mus

Web-ke­hit­tä­jän töi­tä, en­sin free­lance­ri­na ja myö­hem­min myös mui­den pal­ve­luk­ses­sa, olen teh­nyt vuo­des­ta 2015 asti. Olen osal­lis­tu­nut suu­riin web-pro­jek­tei­hin osa­na tii­miä, min­kä li­säk­si olen suun­ni­tel­lut ja to­teut­ta­nut pie­niä verk­ko­si­vu­pro­jek­te­ja myös alus­ta lop­puun yk­sin. Ai­em­min olen työs­ken­nel­lyt pal­jon asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vis­sä, muun muas­sa jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­na, eri­lai­sis­sa myyn­ti­teh­tä­vis­sä sekä par­tu­ri-kam­paa­ja­na.

Se­laa työ­his­to­ri­aa­ni
Vil­kai­se te­ke­miä­ni pro­jek­te­ja

Suo­si­tuk­set

Web-ke­hit­tä­jän töi­hin mi­nua suo­sit­te­lee en­ti­nen esi­mie­he­ni:

Kat­ja Vil­ka­mo
Lii­ke­toi­min­tayk­si­kön joh­ta­ja, pro­jek­ti­lii­ke­toi­min­ta
Me­diao­sa­keyh­tiö Fran­tic
katja.​vilkamo@​frantic.​com

Työ­nan­ta­jie­ni kom­ment­te­ja

Mik­si minä oli­sin hyvä lisä tei­dän tii­miin­ne?

Opin mie­lel­lä­ni uut­ta.

Seu­raan web-ke­hi­tyk­sen tren­de­jä ja py­rin ke­hit­ty­mään koko ajan.

Mi­nuun voi luot­taa.

Hoi­dan työ­teh­tä­vä­ni huo­lel­li­ses­ti lop­puun asti ja nou­da­tan so­vit­tu­ja ai­ka­tau­lu­ja.

Olen nör­tik­si poik­keuk­sel­li­sen so­si­aa­li­nen.

Tu­len erin­omai­ses­ti toi­meen niin työ­to­ve­rei­den kuin asiak­kai­den­kin kans­sa. 🙂

Asiak­kai­de­ni kom­ment­te­ja

Kiin­nos­tuit­ko?