Ter­ve­tu­loa tut­ki­maan portfoliotani!

Olen Sini Pau­lii­na, IT-tra­de­no­mi ja web-ke­hit­tä­jä. Näil­lä si­vuil­la esit­te­len te­ke­miä­ni pro­jek­te­ja ja ker­ron osaa­mi­ses­ta­ni sekä kou­lu­tus- ja työ­his­to­rias­ta­ni. Jos ha­luat ky­syä li­sä­tie­to­ja tai tar­jo­ta mi­nul­le töi­tä tai pro­jek­tia, ota yh­teyt­tä! 🙂 Muus­sa ta­pauk­ses­sa rul­laa alas­päin ja tu­tus­tu mi­nuun tarkemmin.

Pähkinän­kuoressa

Hei! Minä olen Sini Pau­lii­na, in­no­kas web­bi­koo­da­ri ja koi­rien ys­tä­vä. Olen asu­nut Tam­pe­reel­la vuo­des­ta 2008 asti, mut­ta alun pe­rin olen ko­toi­sin Poh­jois-Poh­jan­maal­ta Ylivieskasta.

Vah­vuu­det

Hal­lit­sen full stack ‑ke­hi­tyk­sen pe­rus­teet, mut­ta par­haim­mil­la­ni olen front-end ‑ke­hit­tä­jä­nä. Täl­lä het­kel­lä mi­nua kiin­nos­taa eni­ten Ja­vaSc­ript ja eri­tyi­ses­ti React. Mui­ta vah­vuuk­sia­ni ovat käyt­tä­jä­kes­kei­nen suun­nit­te­lu, HTML ja CSS. Ai­em­min olen teh­nyt pää­asias­sa WordPress-kehitystä.

Tu­tus­tu tar­kem­min taitoihini

Kou­lu­tus

Val­mis­tuin tra­de­no­mik­si (tie­to­jen­kä­sit­te­lyn kou­lu­tus, web-pal­ve­lut) ke­vääl­lä 2018, ja täy­den­sin tai­to­ja­ni full stack ‑ke­hit­tä­jän kou­lu­tuk­ses­sa vuo­den 2019 jäl­ki­puo­lis­kol­la. Li­säk­si olen suo­rit­ta­nut muun muas­sa yli­op­pi­las­tut­kin­non, kak­si muu­ta toi­sen as­teen tut­kin­toa sekä jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan peruskoulutuksen.

Lue li­sää koulutuksestani

Työ­ko­ke­mus

Web-ke­hit­tä­jän töi­tä, en­sin free­lance­ri­na ja myö­hem­min myös mui­den pal­ve­luk­ses­sa, olen teh­nyt vuo­des­ta 2015 asti. Olen osal­lis­tu­nut kes­ki­ko­koi­siin ja suu­riin web-pro­jek­tei­hin osa­na tii­miä, min­kä li­säk­si olen suun­ni­tel­lut ja to­teut­ta­nut pie­niä verk­ko­si­vu­pro­jek­te­ja myös alus­ta lop­puun yk­sin. Ai­em­min olen työs­ken­nel­lyt pal­jon asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vis­sä, muun muas­sa jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­na, eri­lai­sis­sa myyn­ti­teh­tä­vis­sä sekä parturi-kampaajana.

Se­laa työ­his­to­ri­aa­ni
Vil­kai­se te­ke­miä­ni projekteja

Suo­si­tuk­set

Web-ke­hit­tä­jäk­si mi­nua suo­sit­te­le­vat en­ti­set esimieheni:

Ja­ni­ka Han­ka­nie­mi
Ad­mi­ni­stra­ti­ve su­per­vi­sor, softwa­re de­sig­ner
Et­teplan MORE
050 486 8654
janika.​hankaniemi@​etteplanmore.​com

Kat­ja Vil­ka­mo
Lii­ke­toi­min­tayk­si­kön joh­ta­ja, pro­jek­ti­lii­ke­toi­min­ta
Me­diao­sa­keyh­tiö Fran­tic
katja.​vilkamo@​frantic.​com

Työ­nan­ta­jie­ni kommentteja

Mik­si minä oli­sin hyvä lisä tei­dän tiimiinne?

Opin mie­lel­lä­ni uutta.

Seu­raan web-ke­hi­tyk­sen tren­de­jä ja py­rin ke­hit­ty­mään koko ajan nii­den mukana.

Mi­nuun voi luottaa.

Hoi­dan työ­teh­tä­vä­ni huo­lel­li­ses­ti lop­puun asti ja nou­da­tan so­vit­tu­ja aikatauluja.

Olen nör­tik­si poik­keuk­sel­li­sen sosiaalinen.

Tu­len erin­omai­ses­ti toi­meen niin työ­to­ve­rei­den kuin asiak­kai­den­kin kanssa. 🙂

Asiak­kai­de­ni kommentteja

Kiin­nos­tuit­ko?