Li­fes­ty­le-blo­gin uudistus

Posted on

Uu­dis­tin asiak­kaan WordPress-blo­gi­si­vus­ton. Ke­hi­tin si­vus­tol­le uu­den tee­man ja li­sä­sin ja päi­vi­tin si­säl­tö­jä asiak­kaan toi­vo­mal­la tavalla.

Hie­ro­jan kotisivut

Posted on

Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin WordPress-verk­ko­si­vus­ton vas­ta­pe­rus­te­tul­le hie­ron­tay­ri­tyk­sel­le. Han­kin myös verk­ko­tun­nuk­sen ja web-ho­tel­lin, jos­sa jul­kai­sin si­vus­ton. Li­säk­si laa­din yk­sin­ker­tai­sen oh­je­kir­jan si­vus­ton päivittämiseen.

Oh­je­kir­ja

Posted on

Asia­kas ha­lusi jul­kais­ta e‑kirjan mie­len­kiin­toi­sem­mas­sa muo­dos­sa. Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin yh­des­sä graa­fik­ko-työ­pa­ri­ni kans­sa teks­ti­ma­te­ri­aa­lil­le WordPress-sivuston.

EU-hank­keen kotisivut

Posted on

Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin WordPress-ko­ti­si­vut EU-hank­keel­le. Jul­kai­sin si­vus­ton osa­na WordPress Mul­ti­si­te ‑ko­ko­nai­suut­ta. Lo­puk­si pi­din asiak­kaal­le kou­lu­tuk­sen si­vus­ton päivittämisestä.