Kou­lu­tus

Lu­ku­touk­ka täs­sä, moro!

Val­mis­tuin tra­de­no­mik­si ke­vääl­lä 2018. Li­säk­si olen suo­rit­ta­nut muun muas­sa full stack ‑ke­hit­tä­jän kou­lu­tuk­sen, yli­op­pi­las­tut­kin­non, kak­si am­ma­til­lis­ta pe­rus­tut­kin­toa sekä jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan pe­rus­kou­lu­tuk­sen. Olen osal­lis­tu­nut myös mo­nil­le muil­le kurs­seil­le ja se­mi­naa­reil­le, jois­ta suu­rin osa on ol­lut it­se­puo­lus­tuk­seen liit­ty­viä. Alla esit­te­len tar­kem­min koulutustani.

If you want to be power­ful, educa­te yourself.

Mie­les­tä­ni jat­ku­va it­sen­sä ke­hit­tä­mi­nen on to­del­la tär­ke­ää. Olen hank­ki­nut mo­nen­lais­ta muo­dol­lis­ta kou­lu­tus­ta, min­kä li­säk­si olen osal­lis­tu­nut useil­le kurs­seil­le pel­käs­tään har­ras­tus­mie­les­sä­kin. Tyk­kään opis­kel­la myös it­sek­se­ni il­man opet­ta­jaa, esi­mer­kik­si lu­ke­mal­la kir­jo­ja, kat­se­le­mal­la vi­deoi­ta ne­tis­sä ja koo­dai­le­mal­la omia harjoitustöitäni.

ICT-alan kou­lu­tus

1/2020

Full stack ‑ke­hit­tä­jän rek­ry­kou­lu­tus, Opi­fra­me oy

120 päi­vää (6 kuu­kaut­ta), jos­ta 50 päi­vää lä­hio­pe­tus­ta ja 70 päi­vää työs­sä­op­pi­mis­ta. Lä­hio­pe­tus­jak­sol­la tu­tus­tuin kurs­sin ai­hei­siin teo­rian, käy­tän­nön esi­merk­kien ja har­joi­tus­ten kaut­ta. Ke­hi­tin myös omaa MERN-so­vel­lus­ta­ni. Työs­sä­op­pi­mis­jak­sol­la työs­ken­te­lin oh­jel­mis­to­y­ri­tyk­ses­sä ke­hit­täen React- ja React Na­ti­ve ‑so­vel­luk­sia.

Kurs­sin ai­ka­na pe­reh­dyin full stack ‑so­vel­luk­sen ke­hit­tä­mi­seen uusim­pia, juu­ri pin­nal­la ole­via tek­no­lo­gioi­ta hyö­dyn­täen. Sy­ven­sin front-end-osaa­mis­ta­ni tu­tus­tu­mal­la tar­kem­min Reac­tiin ja React-eko­sys­tee­miin (si­säl­täen muun muas­sa Re­duxin), min­kä li­säk­si omak­suin myös An­gu­la­rin ja Vuen pe­rus­teet. Opis­ke­lin REST-ark­ki­teh­tuu­ria ja käyt­tä­jien hal­lin­taa, min­kä tu­lok­se­na opin te­ke­mään CRUD-toi­min­tai­sen pal­ve­lin­so­vel­luk­sen Node.js:llä ja Expres­sil­lä. Pe­reh­dyin noSQL-tie­to­kan­toi­hin ja opin käyt­tä­mään Mon­goDB-tie­to­kan­taa sekä pai­kal­li­ses­ti että pil­vi­pal­ve­lu­na. Opis­ke­lin Azu­ren pe­rus­teet ser­ti­fioi­dun Mic­ro­soft-kou­lut­ta­jan joh­dol­la. Pe­reh­dyin web-so­vel­luk­sen tie­to­tur­vaan ja opin te­ke­mään verk­ko­pal­ve­lul­le pe­rus­ta­son tietoturva-auditoinnin.

4/2018

Tra­de­no­mi (AMK), Tam­pe­reen ammattikorkeakoulu

Lii­ke­ta­lou­den am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to, tie­to­jen­kä­sit­te­lyn kou­lu­tus, web-pal­ve­lui­den opin­to­pol­ku. 213 opin­to­pis­tet­tä, jois­ta 30 opin­to­pis­tet­tä työ­har­joit­te­lua opin­to­po­lun mu­kai­sis­sa teh­tä­vis­sä. Opin­näy­te­työs­tä toi­sek­si ylin ar­vo­sa­na 4.

Opin­näy­te­työ: WordPress-tee­mat ja tee­man kehittäminen

1/2005

Tie­to­ko­neen käyt­tä­jän A‑kortti, Tie­ke Tie­to­yh­teis­kun­nan ke­hit­tä­mis­kes­kus ry

7,5 opin­to­pis­tet­tä. Opin käyt­tä­mään su­ju­vas­ti lait­tei­ta ja oh­jel­mis­to­ja, omak­suin tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan pe­rus­kä­sit­teet ja opin tun­nis­ta­maan sen so­vel­lusa­luei­ta. Suo­ri­tin seu­raa­vien mo­duu­lien ko­keet: tie­to­tek­nii­kan pe­rus­teet, lait­teen käyt­tö ja tie­don­hal­lin­ta, teks­tin­kä­sit­te­ly, tau­luk­ko­las­ken­ta, tie­to­kan­nat, gra­fiik­ka, internet.

Ha­luat­ko ky­syä lisää? 🙂

Turvallisuus­alan koulutus

5/2016

Jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan pe­rus­kou­lu­tus, X‑SEC Group oy

Si­sä­asiain­mi­nis­te­riön mää­rit­tä­mä jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan kou­lu­tus. 32 tun­tia. Kurs­sil­la pe­reh­dyin la­kiin jär­jes­tyk­sen­val­vo­jis­ta sekä jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan oi­keuk­siin ja vel­vol­li­suuk­siin. Osaan toi­mia jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­na ylei­sis­sä ko­kouk­sis­sa ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa. Po­lii­sin myön­tä­mä jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­kort­ti on voi­mas­sa 5 vuotta.

4/2016

Maas­sa maan ta­val­la ‑it­se­puo­lus­tus­se­mi­naa­ri, Tam­pe­reen kor­kea­kou­lu­jen re­ser­viup­see­rit ry

4 tun­tia. Se­mi­naa­rin tee­ma­na oli maas­sa­kamp­pai­lu. Har­joit­te­lin muun muas­sa tur­val­lis­ta kaa­tu­mis­ta, alas­vien­neil­tä ja taklauk­sil­ta puo­lus­tau­tu­mis­ta, kamp­pai­lua maas­sa sekä ti­lan­tei­ta, jois­sa itse olin maas­sa mut­ta vas­tus­ta­ja pystyssä.

4/2015

Alivoimapeli!-itsepuolustusseminaari, Tam­pe­reen kor­kea­kou­lu­jen re­ser­viup­see­rit ry

4 tun­tia. Pe­reh­dyin se­mi­naa­ril­la hä­tä­var­je­lu­ti­lan­tei­siin, jois­sa hyök­kää­jiä on kak­si tai useam­pia. Tein eri­lai­sia har­joit­tei­ta, jois­sa kes­ki­tyt­tiin ha­vain­noin­tiin, liik­ku­mi­seen, puo­lus­tau­tu­mi­seen sekä fyy­si­siin vas­ta­toi­miin. Sain tie­toa ryh­mä­vä­ki­val­lan dy­na­mii­kas­ta, uh­ka­ti­lan­ne­vies­tin­näs­tä ja vä­ki­val­lan psy­ko­lo­gias­ta. Tein eri­lai­sia päättäväisyysharjoitteita.

1/2015

Veit­sen vaa­ra! ‑it­se­puo­lus­tus­se­mi­naa­ri, Kymi Com­bat ry

6 tun­tia. Se­mi­naa­ril­la sain pe­rus­tie­toa te­rä­ase­vä­ki­val­las­ta ja sen luon­tees­ta. Opin, kuin­ka koh­da­ta aggres­sii­vi­nen hen­ki­lö, tun­nis­taa vaa­ra ja puo­lus­tau­tua. Pe­reh­dyin pel­koon ja stres­siin fyy­si­si­nä ja psyyk­ki­si­nä il­miöi­nä. Har­joit­te­lin puo­lus­tau­tu­mis­ta te­rä­aseuh­kaa ja ‑hyök­käys­tä vas­taan havainnointi‑, kontrolli‑, liik­ku­mis- ja ske­naa­rio­har­joit­tei­den avulla.

2/2014

Veit­sen vaa­ra! ‑it­se­puo­lus­tus­se­mi­naa­ri, Tam­pe­reen kor­kea­kou­lu­jen re­ser­viup­see­rit ry

5 tun­tia. Tä­män se­mi­naa­rin si­säl­tö oli sama kuin tuon toi­sen samannimisen.

2/2014

Sens­hi­don al­keis­kurs­si, Val­men­nus­kes­kus Polte

5 tun­tia. Omak­suin Sens­hi­do-it­se­puo­lus­tus­jär­jes­tel­män pe­rus­teet. Opin, kuin­ka vä­ki­val­ta­ti­lan­teet syn­ty­vät ja mi­ten nii­tä eh­käis­tään. Har­joit­te­lin vas­ta­toi­min­taa Sens­hi­don pe­ri­aat­tei­den mukaisesti.

12/2013

Bu­jin­kan Budo Tai­jut­sun al­keis­kurs­si, Bu­jin­kan Rei­han Dojo

3 kuu­kaut­ta. Opin Bu­jin­kan Budo Tai­jut­su ‑kamp­pai­lu­la­jin pe­rus­teet ja suo­ri­tin en­sim­mäi­sen vyö­ko­keen (9. kyu).

Huh huh, olet­pas eh­ti­nyt mo­nen­lais­ta! Mik­si olet opis­kel­lut niin paljon?”

En tien­nyt heti lu­kion jäl­keen, mikä ha­luai­sin olla “iso­na”. Tyk­kä­sin opis­ke­lus­ta ja haa­vei­lin kor­keam­man as­teen tut­kin­nos­ta, mut­ta en ha­lun­nut ku­lut­taa tur­haan kor­keam­man as­teen tu­ki­kuu­kausia. Siis­pä opis­ke­lin yleis­hyö­dyl­li­siä tai­to­ja toi­sel­la as­teel­la ja poh­dis­ke­lin sa­mal­la eri am­mat­ti­vaih­toeh­to­ja. Vii­mein to­te­sin, että mi­nua kiin­nos­ti ai­noas­taan web-ke­hi­tys (joka oli ol­lut jo vuo­sia har­ras­tuk­se­ni), jo­ten ha­keu­duin opis­ke­le­maan ICT-alaa.

Muu kou­lu­tus

12/2013

Koh­ti kou­lu­tus­ta ja työ­elä­mää ‑ura­val­men­nus­kurs­si, Cim­son Kou­lu­tus­pal­ve­lut oy

7 viik­koa. Kurs­sil­la pe­reh­dyin omaan orien­taa­tioo­ni, op­pi­mis­val­miuk­sii­ni ja voi­ma­va­roi­hi­ni. Kar­tu­tin työ­elä­mä­tie­tout­ta­ni ja sain oh­jei­ta ter­vey­den ja työ­ky­vyn yl­lä­pi­toon. Opin työn­haun tai­to­ja ja tu­tus­tuin jatkokoulutusmahdollisuuksiin.

11/2013

Ikä­ra­ja­pas­si, Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa ry

Osaan var­mis­taa, et­tei ikä­ra­ja­val­vot­ta­via tuot­tei­ta pää­dy alai­käi­sil­le. Voi­mas­sa 10 vuotta.

11/2013

Hy­gie­nia­pas­si, Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­to Evira

Hal­lit­sen elin­tar­vi­ke­hy­gie­nian pe­rus­teet. Voi­mas­sa toistaiseksi.

5/2012

Par­tu­ri-kam­paa­ja, Tam­pe­reen ammattiopisto

Hiusa­lan pe­rus­tut­kin­to, par­tu­ri-kam­paa­jan kou­lu­tus­oh­jel­ma. 120 opin­to­viik­koa, jois­ta 20 opin­to­viik­koa työs­sä­op­pi­mis­ta alan teh­tä­vis­sä. Päät­tö­to­dis­tuk­sen kes­kiar­vo 2,43 (ar­vos­te­luas­tei­kol­la 1–3).

5/2010

Pu­kuom­pe­li­ja, Tam­pe­reen ammattiopisto

Vaa­te­tusa­lan pe­rus­tut­kin­to, pu­kuom­pe­lun kou­lu­tus­oh­jel­ma. 120 opin­to­viik­koa, jois­ta 20 opin­to­viik­koa työs­sä­op­pi­mis­ta alan teh­tä­vis­sä. Päät­tö­to­dis­tuk­sen kes­kiar­vo 2,72 (ar­vos­te­luas­tei­kol­la 1–3). Opin­näy­te­työs­tä ylin ar­vo­sa­na 3 (kii­tet­tä­vä). Su­ve­ka oy:n sti­pen­di luo­kan tai­ta­val­le kä­del­le tun­nus­tuk­se­na hy­väs­tä käsityötaidosta.

12/2007

Yli­op­pi­las, Yli­vies­kan lukio

Yli­op­pi­las­tut­kin­to. 75 suo­ri­tet­tua kurs­sia. Lu­kion päät­tö­to­dis­tuk­sen kes­kiar­vo 8,8. Yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen kes­kiar­vo­sa­na Mag­na cum lau­de ap­pro­ba­tur (M). Vii­si suo­ri­tet­tua koet­ta, jois­ta kah­des­ta toi­sek­si ylin ar­vo­sa­na Exi­mia cum lau­de ap­pro­ba­tur (E).

5/2004

Pe­rus­kou­lu, Päi­vä­rin­nan kou­lu ja Jo­ki­ran­nan koulu

Pe­rus­o­pe­tuk­sen päät­tö­to­dis­tuk­sen kes­kiar­vo 9,2.