Kou­lu­tus

Val­mis­tuin tra­de­no­mik­si ke­vääl­lä 2018. Li­säk­si olen suo­rit­ta­nut yli­op­pi­las­tut­kin­non, kak­si muu­ta toi­sen as­teen tut­kin­toa, jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan pe­rus­kou­lu­tuk­sen ja hy­gie­nia­pas­sin. Olen osal­lis­tu­nut myös mo­nil­le muil­le kurs­seil­le ja se­mi­naa­reil­le, jois­ta suu­rin osa on ol­lut it­se­puo­lus­tuk­seen liit­ty­viä. Alta löy­ty­väl­lä ai­ka­ja­nal­la esit­te­len tar­kem­min kou­lu­tus­ta­ni.

” If you want to be power­ful, educa­te your­self. ”

Ti­me­li­ne

4/2018

Tra­de­no­mi (AMK), Tam­pe­reen ammatti­korkea­koulu

Lii­ke­ta­lou­den am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to, tie­to­jen­kä­sit­te­lyn kou­lu­tus, web-pal­­ve­­lui­­den opin­to­pol­ku. 213 opin­to­pis­tet­tä, jois­ta 30 opin­to­pis­tet­tä työ­har­joit­te­lua opin­to­po­lun mu­kai­sis­sa teh­tä­vis­sä. Opin­näy­te­työs­tä toi­sek­si ylin ar­vo­sa­na 4.

Opin­näy­te­työ: WordPress-tee­­mat ja tee­man ke­hit­tä­mi­nen

5/2016

Järjestyksen­valvojan perus­koulutus, X-SEC Group oy

Si­sä­asiain­mi­nis­te­riön mää­rit­tä­mä jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan kou­lu­tus. 32 tun­tia. Kurs­sil­la pe­reh­dyin la­kiin jär­jes­tyk­sen­val­vo­jis­ta sekä jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan oi­keuk­siin ja vel­vol­li­suuk­siin. Osaan toi­mia jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­na ylei­sis­sä ko­kouk­sis­sa ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa. Po­lii­sin myön­tä­mä jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­kort­ti on voi­mas­sa 5 vuot­ta.

4/2016

Maas­sa maan ta­val­la -itse­puolustus­seminaari, Tam­pe­reen korkea­koulujen reservi­upseerit ry

4 tun­tia. Se­mi­naa­rin tee­ma­na oli maas­sa­kamp­pai­lu. Har­joit­te­lin muun muas­sa tur­val­lis­ta kaa­tu­mis­ta, alas­vien­neil­tä ja taklauk­sil­ta puo­lus­tau­tu­mis­ta, kamp­pai­lua maas­sa sekä ti­lan­tei­ta, jois­sa itse olin maas­sa mut­ta vas­tus­ta­ja pys­tys­sä.

4/2015

Alivoima­peli!-itse­puolustus­seminaari, Tam­pe­reen korkea­koulujen reservi­upseerit ry

4 tun­tia. Pe­reh­dyin se­mi­naa­ril­la hä­tä­var­je­lu­ti­lan­tei­siin, jois­sa hyök­kää­jiä on kak­si tai useam­pia. Tein eri­lai­sia har­joit­tei­ta, jois­sa kes­ki­tyt­tiin ha­vain­noin­tiin, liik­ku­mi­seen, puo­lus­tau­tu­mi­seen sekä fyy­si­siin vas­ta­toi­miin. Sain tie­toa ryh­mä­vä­ki­val­lan dy­na­mii­kas­ta, uh­ka­ti­lan­ne­vies­tin­näs­tä ja vä­ki­val­lan psy­ko­lo­gias­ta. Tein eri­lai­sia päät­tä­väi­syys­har­joit­tei­ta.

1/2015

Veit­sen vaa­ra! -itse­puolustus­seminaari, Kymi Com­bat ry

6 tun­tia. Se­mi­naa­ril­la sain pe­rus­tie­toa te­rä­ase­vä­ki­val­las­ta ja sen luon­tees­ta. Opin, kuin­ka koh­da­ta aggres­sii­vi­nen hen­ki­lö, tun­nis­taa vaa­ra ja puo­lus­tau­tua. Pe­reh­dyin pel­koon ja stres­siin fyy­si­si­nä ja psyyk­ki­si­nä il­miöi­nä. Har­joit­te­lin puo­lus­tau­tu­mis­ta te­rä­aseuh­kaa ja -hyök­käys­tä vas­taan ha­­vain­­noin­­ti-, kont­­rol­­li-, liik­­ku­­mis- ja ske­naa­rio­har­joit­tei­den avul­la.

2/2014

Veit­sen vaa­ra! -itse­puolustus­seminaari, Tam­pe­reen korkea­koulujen reservi­upseerit ry

5 tun­tia. Tä­män se­mi­naa­rin si­säl­tö oli sama kuin tuon toi­sen sa­man­ni­mi­sen.

2/2014

Sens­hi­don alkeis­kurssi, Valmennus­keskus Pol­te

5 tun­tia. Omak­suin Sens­­hi­­do-it­­se­­­puo­­lus­­tus­­­jär­­jes­­tel­­män pe­rus­teet. Opin, kuin­ka vä­ki­val­ta­ti­lan­teet syn­ty­vät ja mi­ten nii­tä eh­käis­tään. Har­joit­te­lin vas­ta­toi­min­taa Sens­hi­don pe­ri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti.

12/2013

Bu­jin­kan Budo Tai­jut­sun alkeis­kurssi, Bu­jin­kan Rei­han Dojo

3 kuu­kaut­ta. Opin Bu­jin­kan Budo Tai­jut­su -kamppailu­lajin pe­rus­teet ja suo­ri­tin en­sim­mäi­sen vyö­ko­keen (9. kyu).

12/2013

Koh­ti kou­lu­tus­ta ja työ­elämää -ura­valmennus­kurssi, Cim­son Koulutus­palvelut oy

7 viik­koa. Kurs­sil­la pe­reh­dyin omaan orien­taa­tioo­ni, op­pi­mis­val­miuk­sii­ni ja voi­ma­va­roi­hi­ni. Kar­tu­tin työ­elä­mä­tie­tout­ta­ni ja sain oh­jei­ta ter­vey­den ja työ­ky­vyn yl­lä­pi­toon. Opin työn­haun tai­to­ja ja tu­tus­tuin jat­ko­kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­siin.

11/2013

Ikä­raja­passi, Päivittäis­tavara­kauppa ry

Osaan var­mis­taa, et­tei ikä­ra­ja­val­vot­ta­via tuot­tei­ta pää­dy alai­käi­sil­le. Voi­mas­sa 10 vuot­ta.

11/2013

Hygienia­passi, Elin­tarvike­turvallisuus­virasto Evi­ra

Hal­lit­sen elin­tar­vi­ke­hy­gie­nian pe­rus­teet. Voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

5/2012

Par­­tu­­ri-kam­­paa­­ja, Tam­pe­reen ammatti­opisto

Hiusa­lan pe­rus­tut­kin­to, par­­tu­­ri-kam­­paa­­jan kou­lu­tus­oh­jel­ma. 120 opin­to­viik­koa, jois­ta 20 opin­to­viik­koa työs­sä­op­pi­mis­ta alan teh­tä­vis­sä. Päät­tö­to­dis­tuk­sen kes­kiar­vo 2,43 (ar­vos­te­luas­tei­kol­la 1–3).

5/2010

Puku­ompelija, Tam­pe­reen ammatti­opisto

Vaa­te­tusa­lan pe­rus­tut­kin­to, pu­kuom­pe­lun kou­lu­tus­oh­jel­ma. 120 opin­to­viik­koa, jois­ta 20 opin­to­viik­koa työs­sä­op­pi­mis­ta alan teh­tä­vis­sä. Päät­tö­to­dis­tuk­sen kes­kiar­vo 2,72 (ar­vos­te­luas­tei­kol­la 1–3). Opin­näy­te­työs­tä ylin ar­vo­sa­na 3 (kii­tet­tä­vä). Su­ve­ka oy:n sti­pen­di luo­kan tai­ta­val­le kä­del­le tun­nus­tuk­se­na hy­väs­tä kä­si­työ­tai­dos­ta.

12/2007

Yli­oppilas, Yli­vies­kan lu­kio

Yli­op­pi­las­tut­kin­to. 75 suo­ri­tet­tua kurs­sia. Lu­kion päät­tö­to­dis­tuk­sen kes­kiar­vo 8,8. Yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen kes­kiar­vo­sa­na Mag­na cum lau­de ap­pro­ba­tur (M). Vii­si suo­ri­tet­tua koet­ta, jois­ta kah­des­ta toi­sek­si ylin ar­vo­sa­na Exi­mia cum lau­de ap­pro­ba­tur (E).

1/2005

Tieto­koneen käyt­tä­jän A-kort­­ti, Tie­ke Tieto­yhteis­kunnan kehittämis­keskus ry

7,5 opin­to­pis­tet­tä. Opin käyt­tä­mään su­ju­vas­ti lait­tei­ta ja oh­jel­mis­to­ja, omak­suin tie­­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan pe­rus­kä­sit­teet ja opin tun­nis­ta­maan sen so­vel­lusa­luei­ta. Suo­ri­tin seu­raa­vien mo­duu­lien ko­keet: tie­to­tek­nii­kan pe­rus­teet, lait­teen käyt­tö ja tie­don­hal­lin­ta, teks­tin­kä­sit­te­ly, tau­luk­ko­las­ken­ta, tie­to­kan­nat, gra­fiik­ka, in­ter­net.

5/2004

Perus­koulu, Päivä­rinnan kou­lu ja Joki­rannan kou­lu

Pe­rus­o­pe­tuk­sen päät­tö­to­dis­tuk­sen kes­kiar­vo 9,2.