SisällöntuottajanaToteuttajanaWordPressYksin toteutetut

Hie­ro­jan kotisivut

Hie­ro­ja Tan­ja Uusi­ta­lo tar­vit­si vas­ta­pe­rus­te­tul­le yri­tyk­sel­leen ko­ti­si­vut. Hän sat­tui tun­te­maan erään asiak­kaa­ni, joka an­toi­kin hä­nel­le vin­kin pal­ve­luk­sis­ta­ni. Niin­pä minä pää­dyin si­vus­ton tekijäksi. 🙂

Kä­vim­me asiak­kaan kans­sa läpi pu­he­li­mes­sa, mitä hän ha­lusi si­vus­tol­le. Esi­tim­me kum­pi­kin ideoi­ta, joi­den poh­jal­ta teim­me alus­ta­vat suun­ni­tel­mat si­vus­ton ra­ken­tees­ta, vä­ri­tyk­ses­tä ja si­säl­lös­tä. Myö­hem­min hän link­ka­si mi­nul­le vie­lä si­vus­to­ja, joi­den tyy­li miel­lyt­ti hän­tä. Esi­merk­ki­si­vus­to­jen poh­jal­ta tein lo­pul­li­set suunnitelmat.

Hieronta­Piste Taiga

6/2017 – 8/2017
Roo­li: Web de­sig­ner / sisällöntuottaja
Ti­laa­ja: Tan­ja Uusi­ta­lo (Hie­ron­ta­Pis­te Taiga)
Si­vus­to: www​.hie​ron​ta​pis​te​tai​ga​.fi (ei enää verkossa)

Jou­he­vaa työskentelyä

Pää­tim­me to­teut­taa si­vus­ton WordPress-si­säl­lön­­hal­lin­ta­­jär­jes­tel­mäl­lä, jo­ten en­sim­mäi­se­nä et­sin pro­jek­tiin so­pi­van tee­man ja li­sä­osat. Va­lit­tu tee­ma ei sel­lai­se­naan ol­lut ihan so­pi­va, jo­ten muok­ka­sin sen pa­rem­mak­si, en­nen kuin pää­sin te­ke­mään si­vus­ton ra­ken­tei­ta. Lo­puk­si suun­nit­te­lin ja to­teu­tin si­vus­tol­le ty­po­gra­fian ja väripaletin.

Kun si­vus­to oli muu­ten val­mis, pää­sin li­sää­mään oi­kei­ta si­säl­tö­jä. Asia­kas toi­mit­ti kaik­ki teks­tit ja ku­vat lu­kuun ot­ta­mat­ta kan­si­ku­vaa, jon­ka han­kin ku­va­pan­kis­ta. Edi­toin teks­te­jä ja ku­via hie­man so­pi­vam­mik­si, en­nen kuin la­doin ne paikoilleen.

Kun sekä asia­kas että minä olim­me tyy­ty­väi­siä si­vus­toon, han­kin web­ho­tel­lin. Sin­ne siir­sin si­vus­ton ke­hi­ty­sym­pä­ris­tös­tä ja jul­kai­sin sen. Laa­din myös yk­sin­ker­tai­sen oh­je­kir­jan si­vus­ton päivittämiseen.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toiminnallisuuksia

  • Tie­toa yri­tyk­ses­tä ja sen palveluista
  • Face­book-syö­te
  • In­te­rak­tii­vi­nen Google-kart­ta, jo­hon on mer­kit­ty lii­ke­ti­lan sijainti
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näytönkokoihin

Asiak­kaan kom­ment­ti projektista

Tar­vit­sin ko­ti­si­vut uu­del­le yri­tyk­sel­le­ni ja sain hy­vät suo­si­tuk­set Si­nis­tä. Yh­teis­työ ja vies­tin­tä su­jui­vat to­del­la hy­vin ja ai­ka­tau­luis­sa jous­tet­tiin erit­täin hy­vin puo­lin ja toi­sin. Lop­pu­tu­lok­seen olen enem­män kuin tyy­ty­väi­nen. Tar­vit­taes­sa olen val­mis yh­teis­työ­hön Si­nin kans­sa tu­le­vai­suu­des­sa­kin, ja voin erit­täin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la yh­teis­työ­tä Si­nin kans­sa myös muil­le – hän on alan­sa ammattilainen.

Tan­ja Uusi­ta­lo, hieroja

Ha­luat­ko tie­tää lisää?