Esit­te­ly

Heip­pa! Minä olen Sini Pau­lii­na. 🙂 Val­mis­tuin IT-tra­de­no­mik­si ke­vääl­lä 2018, min­kä jäl­keen olen teh­nyt web-ke­hit­tä­jän hom­mia ja opis­kel­lut li­sää tut­kin­toa­ni täy­den­tä­väl­lä kurs­sil­la. Lä­him­pä­nä sy­dän­tä­ni on front-end ‑ke­hi­tys ja mie­lui­ten teen eri­lai­sia net­ti­si­vu­ja.

Olen rei­pas, hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä ja muu­ten­kin mu­ka­va, min­kä vuok­si tii­mi­työs­ken­te­ly ja asiak­kai­den kans­sa toi­mi­mi­nen su­ju­vat mi­nul­ta luon­nos­taan. Olen hank­ki­nut asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­mus­ta muun muas­sa jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­na, li­pun­myy­jä­nä, par­tu­ri-kam­paa­ja­na ja eläin­kau­pan myy­jä­nä, jo­ten olen tot­tu­nut koh­taa­maan kai­ken­lai­sia ih­mi­siä ja sel­viä­mään tyy­ne­nä han­ka­lis­ta­kin ti­lan­teis­ta.

Ana­lyyt­ti­nen, pik­ku­tark­ka ja poh­dis­ke­le­va luon­tee­ni saat­taa jos­kus hi­das­taa työs­ken­te­lyä­ni. Suh­tau­dun kui­ten­kin va­ka­vas­ti ai­ka­tau­lui­hin ja hoi­dan hom­mat huo­lel­la lop­puun asti. Ar­vos­tan luo­tet­ta­vuut­ta, avoi­muut­ta ja suo­ra­sel­käi­syyt­tä, ja py­rin ole­maan sel­lai­nen it­se­kin.

Kiin­nos­tuit­ko tai he­rä­si­kö si­nul­la ky­sy­myk­siä? Ota yh­teyt­tä! 🙂 Muus­sa ta­pauk­ses­sa rul­laa alas­päin ja tu­tus­tu tai­toi­hi­ni.

ICT-tai­dot

Näis­sä olen par­haim­mil­la­ni

 • Ja­vaSc­ript, React
 • WordPress
 • HTML
 • CSS, Sass
 • Boot­strap, Ma­te­rial-UI
 • käyt­tä­jä­kes­kei­nen suun­nit­te­lu
 • käyt­tö­ko­ke­mus­suun­nit­te­lu

Näis­tä hal­lit­sen pe­rus­teet

 • React Na­ti­ve
 • Node.js, Express
 • PHP
 • full stack ‑ke­hi­tys
 • tie­to­kan­nat
 • käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lu
 • saa­vu­tet­ta­vuus ja es­teet­tö­myys
 • ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti
 • tie­to­tur­va
 • si­säl­lön­tuo­tan­to
 • käy­tet­tä­vyy­den ar­vioin­ti ja käyt­tä­jä­tes­taus
 • pal­ve­lu­muo­toi­lu
 • pro­jek­tin­hal­lin­ta
 • ket­te­rä ke­hi­tys, Sc­rum

Näi­tä opis­ke­len täl­lä het­kel­lä

 • full stack ‑ke­hi­tys
 • React
 • Express.js
 • Node.js
 • Mon­goDB

Kie­li­tai­to

Suo­mi

Äi­din­kie­le­ni on suo­mi. Pu­hun ja kir­joi­tan su­ju­vas­ti ja olen tosi hyvä kie­lio­pis­sa. Jos ha­luat tie­tää enem­män kie­lel­li­sis­tä ky­vyis­tä­ni, vil­kai­se opin­näy­te­työ­tä­ni! 🙂

Englan­ti

Olen työs­ken­nel­lyt me­nes­tyk­sek­kääs­ti englan­nin­kie­li­ses­sä työym­pä­ris­tös­sä. Vies­tin hy­vin englan­nik­si.

Ruot­si

Olen suo­rit­ta­nut vir­ka­mies­ruot­sin. Iki­nä en ole ruot­sia oi­keas­ti käyt­tä­nyt, mut­ta pe­ri­aat­tees­sa voi­sin olla sii­hen ky­ke­ne­väi­nen.

Pä­te­vyys- ja lu­pa­kor­tit

Jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­kort­ti

 • Myön­net­ty 27.6.2016
 • Voi­mas­sa 27.6.2021 asti

Hy­gie­niao­saa­mis­kort­ti

 • Myön­net­ty 20.11.2013
 • Voi­mas­sa tois­tai­sek­si

Ikä­ra­ja­pas­si

 • Myön­net­ty 14.11.2013
 • Voi­mas­sa 14.11.2023 asti

Har­ras­tuk­set

geokätkö

Koi­rat

Olen omis­ta­nut koi­ria vuo­des­ta 2005 asti, yh­den tai kak­si yhtä ai­kaa. Eni­ten olen kiin­nos­tu­nut koi­ran kou­lut­ta­mi­ses­ta, käyt­täy­ty­mi­ses­tä, ra­vit­se­muk­ses­ta sekä ge­ne­tii­kas­ta ja ja­los­tuk­ses­ta. Ny­kyi­sin mi­nul­la on ka­ve­ri­na se­ka­ro­tui­nen nart­tu She­fi.

Geo­kät­köi­ly

Geo­kät­köi­lyyn tu­tus­tuin en­sim­mäi­sen ker­ran vuo­sien 2012 ja 2013 tait­tees­sa, mut­ta vuon­na 2015 in­nos­tuin la­jis­ta enem­män. Kät­köi­len yleen­sä vain ke­säi­sin.

Kun­to­sa­li

Aloi­tin kun­to­sa­li­har­joit­te­lun lop­pu­vuo­des­ta 2017. Nos­tan rau­taa ( 😀 ) per­so­nal trai­ne­rin joh­dol­la kak­si ker­taa vii­kos­sa.

Pis­too­liam­mun­ta

Tu­tus­tuin am­pu­ma­har­ras­tuk­seen jo vuo­sia sit­ten, mut­ta syk­syl­lä 2019 aloin käy­dä ra­dal­la ak­tii­vi­sem­min. Har­joit­te­len pie­nois­pis­too­lil­la pari ker­taa kuu­kau­des­sa.