Pro­jek­tit

Web-pro­jek­te­ja yk­sin ja yhdessä

Täl­lä si­vul­la esit­te­len muu­ta­mia pie­niä web-pro­jek­te­ja, joi­ta olen teh­nyt enim­mäk­seen opis­ke­luai­koi­na­ni kou­lun ohes­sa. Osan pro­jek­teis­ta olen suun­ni­tel­lut ja to­teut­ta­nut yk­sin alus­ta lop­puun asti, ja osas­sa olen toi­mi­nut 2 – 4 hen­gen tii­min pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä (tai sc­rum­mas­te­ri­na). Tii­mi­pro­jek­teis­sa olen pro­jek­tin­hal­lin­nal­lis­ten teh­tä­vien li­säk­si koo­dan­nut tai vä­hin­tään­kin osal­lis­tu­nut tuot­teen suun­nit­te­luun. Jos olet kiin­nos­tu­nut ti­laa­maan mi­nul­ta pro­jek­tin tai ha­luat tar­jo­ta mi­nul­le töi­tä, ota yh­teyt­tä! 🙂

Näis­sä pro­jek­teis­sa olen päässyt…

 • huo­leh­ti­maan pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta (ra­por­tit, ai­ka­tau­lut­ta­mi­nen, työn ete­ne­mi­sen val­vo­mi­nen, yms.)
 • vies­ti­mään suo­raan asiak­kai­den kanssa
 • va­lit­se­maan käy­tet­tä­viä työ­vä­li­nei­tä ja tekniikoita
 • te­ke­mään palvelumuotoilua
 • suun­nit­te­le­maan käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia (per­soo­na, rau­ta­lan­ka­mal­li, käyt­tä­jän pol­ku, yms.)
 • suun­nit­te­le­maan käyt­tö­liit­ty­miä (si­vus­ton ra­ken­ne, vä­rit, ty­po­gra­fia, yms.)
 • käyt­tä­mään eri kie­liä ja kir­jas­to­ja: HTML, CSS, Boot­strap, PHP, Ja­vaSc­ript, React
 • koo­daa­maan WordPress-tee­mo­ja aloi­tus­tee­ma pohjana
 • koo­daa­maan WordPress-alateemoja
 • tuot­ta­maan ja edi­toi­maan mui­den tuot­ta­maa tekstiä
 • muok­kaa­maan ja te­ke­mään kuvia
 • te­ke­mään käyttäjätestausta

Tääl­lä nii­tä on!

Nap­sau­ta pro­jek­tin ku­vaa tai ni­meä, niin pää­set tu­tus­tu­maan pro­jek­tiin tar­kem­min. Jo­kai­ses­ta pro­jek­tis­ta löy­tyy tie­toa sen taus­tas­ta, ku­via tai muu­ta ma­te­ri­aa­lia, mitä tein pro­jek­tis­sa ja mil­lai­nen lop­pu­tu­lok­ses­ta tuli. Jois­ta­kin pro­jek­teis­ta olen on­nis­tu­nut ke­rää­mään myös asia­kas­pa­laut­teen, joka on näh­tä­vil­lä pro­jek­tin sivulla.

Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin yk­si­si­vui­sen React-so­vel­luk­sen ku­vit­teel­li­sel­le koi­ra­ker­hol­le. Koo­di on näh­tä­vil­lä Git­Hu­bis­sa ja demo Herokussa. 
Ke­hi­tin yk­si­si­vui­sen React-so­vel­luk­sen, joka si­säl­tää osal­lis­tu­ja­lis­tan ja lo­mak­keen osal­lis­tu­jien li­sää­mi­sek­si. Koo­di on näh­tä­vil­lä GitHubissa. 
Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin mo­der­nin WordPress-si­vus­ton asiak­kaan van­ho­jen ko­ti­si­vu­jen tilalle. 
Uu­dis­tin asiak­kaan WordPress-blo­gi­si­vus­ton. Ke­hi­tin si­vus­tol­le uu­den tee­man ja li­sä­sin ja päi­vi­tin si­säl­tö­jä asiak­kaan toi­vo­mal­la tavalla. 
Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin WordPress-verk­ko­si­vus­ton vas­ta­pe­rus­te­tul­le hie­ron­tay­ri­tyk­sel­le. Han­kin myös verk­ko­tun­nuk­sen ja web-ho­tel­lin, jos­sa jul­kai­sin si­vus­ton. Li­säk­si laa­din yk­sin­ker­tai­sen oh­je­kir­jan si­vus­ton päivittämiseen. 
Asia­kas ha­lusi jul­kais­ta e‑kirjan mie­len­kiin­toi­sem­mas­sa muo­dos­sa. Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin yh­des­sä graa­fik­ko-työ­pa­ri­ni kans­sa teks­ti­ma­te­ri­aa­lil­le WordPress-sivuston. 
Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin WordPress-ko­ti­si­vut EU-hank­keel­le. Jul­kai­sin si­vus­ton osa­na WordPress Mul­ti­si­te ‑ko­ko­nai­suut­ta. Lo­puk­si pi­din asiak­kaal­le kou­lu­tuk­sen si­vus­ton päivittämisestä. 
Asia­kas toi­voi saa­van­sa mie­leen­jää­vän port­fo­lio­si­vus­ton esi­tel­läk­seen sitä ta­val­li­sen pa­pe­ri­sen an­sio­luet­te­lon si­jas­ta. Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin WordPres­sil­la yk­si­si­vui­sen ko­ko­nai­suu­den, jon­ka jul­kai­sin hank­ki­mas­sa­ni webhotellissa. 
To­teu­tim­me asiak­kaan si­säi­seen käyt­töön tar­koi­te­tun Coon Da­ta­ba­se ‑hen­ki­lö­tie­to­jär­jes­tel­män. Työs­ken­te­lim­me nel­jän hen­gen tii­mi­nä. Vas­ta­sin pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta ja tuot­teen testaamisesta. 
Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin tut­ki­jal­le WordPress-ko­ti­si­vut, jot­ka esit­te­le­vät hä­nen aka­tee­mis­ta työ­tään sekä hä­nen konsulttipalveluitaan. 
Asia­kas ha­lusi uu­det mo­der­nit ko­ti­si­vut en­ti­sen iki­van­han si­vus­ton­sa ti­lal­le. Sa­mal­la he ha­lusi­vat eroon kal­liis­ta web­ho­tel­lis­ta. Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin seu­ra­kun­nal­le WordPress-si­vus­ton, jon­ka si­joi­tin uu­teen huo­keam­paan web­ho­tel­liin. Laa­din myös pie­nen oh­je­kir­jan si­vus­ton päi­vit­tä­mi­seen ja web-ho­tel­lin käyttämiseen. 
Suun­nit­te­lim­me ja to­teu­tim­me dy­naa­mi­sen verk­ko­si­vus­ton yh­dis­tyk­sel­le. Työs­ken­te­lim­me kol­men hen­gen tii­mi­nä. Vas­ta­sin pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta ja si­vus­ton ra­ken­teen ja ul­koa­sun suun­nit­te­lus­ta sekä toteuttamisesta. 
Suun­nit­te­lim­me ja to­teu­tim­me EU-hank­keen verk­ko­si­vus­ton Grav-si­säl­lön­­hal­lin­ta­­jär­jes­tel­mäl­lä. Työs­ken­te­lim­me kol­men hen­gen tii­mi­nä. Vas­ta­sin pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta ja osal­lis­tuin si­vus­ton suunnitteluun. 
Suun­nit­te­lim­me ja to­teu­tim­me EU-hank­kee­na tuo­te­tun ma­te­ri­aa­li­pan­kin las­keu­tu­mis­si­vun Grav-si­säl­lön­­hal­lin­ta­­jär­jes­tel­mäl­lä. Työs­ken­te­lim­me kol­men hen­gen tii­mi­nä. Vas­ta­sin pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta ja osal­lis­tuin si­vus­ton suunnitteluun. 
To­teu­tin verk­ko­si­vus­ton Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun lii­ke­ta­lou­den opis­ke­li­joi­den har­joi­tus­yri­tyk­sel­le. Asiak­kaal­la oli val­mii­na vi­su­aa­li­nen suun­ni­tel­ma, jon­ka poh­jal­ta koo­da­sin HTML- ja CSS-kielillä. 
Ke­hi­tim­me ma­te­maat­tis­ten ai­nei­den op­pi­mis­pe­lin Android-mo­bii­li­lait­teil­le. Li­säk­si to­teu­tim­me pe­lin tuek­si verk­ko­si­vus­ton, Face­book-si­vun ja trai­le­rin. Pro­jek­ti päät­tyi Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun tie­to­jen­kä­sit­te­lyn pe­li­mes­sui­hin, jot­ka jär­jes­tet­tiin Tam­pe­re-ta­los­sa. Vas­ta­sin si­vus­ton tek­ni­ses­tä to­teut­ta­mi­ses­ta ja si­säl­lön­tuot­ta­mi­ses­ta sekä pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta. Osal­lis­tuin li­säk­si muun muas­sa pe­lin ja trai­le­rin suun­nit­te­luun, pe­lin tes­taa­mi­seen sekä esit­te­le­mi­seen messuilla.