Työ­ko­ke­mus

Mo­ni­puo­li­nen web-kehittäjä

Eni­ten olen työs­ken­nel­lyt front-end-ke­hit­tä­jä­nä Reac­tin ja WordPres­sin pa­ris­sa. 🙂 Ha­luan kui­ten­kin jat­ku­vas­ti op­pia uut­ta ja siir­tyä en­tis­tä vaa­ti­vam­pien tek­nii­koi­den ja pro­jek­tien pa­riin. Olen ke­hit­tä­nyt sekä pie­niä si­vus­to­ja yk­sin free­lance­ri­na että suu­rem­pia pro­jek­te­ja osa­na tiimiä.

Ny­kyi­sen am­mat­ti­ni li­säk­si olen ai­em­min ke­rän­nyt asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­mus­ta muun muas­sa jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­na, eri­lai­sis­sa myyn­ti­teh­tä­vis­sä sekä parturi-kampaajana.

Täl­tä si­vul­ta löy­dät työ­his­to­ria­ni ja­oi­tel­tu­na nel­jään osa-alu­ee­seen: web-ke­hi­tys, jär­jes­tyk­sen­val­von­ta, myyn­ti­työ ja asia­kas­pal­ve­lu sekä muut työt. Jos ha­luat aut­taa mi­nua kas­vat­ta­maan tätä lis­taa, ota yh­teyt­tä 😉

Koo­da­rin tou­hut käytännössä

Web-ke­hit­tä­jän töis­sä olen…

 • ke­hit­tä­nyt so­vel­lus­ten React.js-frontendiä
 • ke­hit­tä­nyt so­vel­lus­ten Java Spring Boot ‑bac­ken­diä
 • ke­hit­tä­nyt React Na­ti­ve ‑so­vel­luk­sia Windowsilla
 • ke­hit­tä­nyt WordPress-sivustoja
 • ke­hit­tä­nyt Liferay-sivustoja
 • teh­nyt si­vus­to­jen käyt­tö­oh­jei­ta asiakkaille
 • työs­ken­nel­lyt myös useam­mas­sa pro­jek­tis­sa yhtä aikaa

Tu­le­vai­suu­des­sa haluaisin…

 • ke­hit­tää web-so­vel­luk­sia Reac­til­la, React Na­ti­vel­la tai jol­lain muul­la mo­der­nil­la JS-kirjastolla
 • toi­mia fron­tend-pai­not­tei­se­na full stack ‑ke­hit­tä­jä­nä
 • työs­ken­nel­lä joko yk­sin tai 2 – 4 hen­gen tiimissä
 • työs­ken­nel­lä pää­asias­sa etänä

Ohjelmisto­kehitys

4/2020 -

Softwa­re de­ve­lo­per, Vis­ma Con­sul­ting oy

Työs­ken­te­len fron­tend-pai­not­tei­se­na full stack ‑ke­hit­tä­jä­nä osa­na eri pro­jek­ti­tii­me­jä. Pää­tek­no­lo­gioi­ta­ni ovat React, Java Spring Boot ja Li­fe­ray. Hoi­dan päi­vit­täi­sen työ­ni lä­hes täy­sin etänä.

9/2019 – 1/2020

Softwa­re de­sig­ner, Et­teplan MORE oy

Si­säl­tyi full stack ‑ke­hit­tä­jän kou­lu­tuk­seen. Ke­hi­tin React- ja React Na­ti­ve ‑so­vel­luk­sia osa­na eri projektitiimejä.

Sini on suo­riu­tu­nut työ­teh­tä­vis­tään kii­tet­tä­väs­ti, ja ol­lut tun­nol­li­nen, kii­tet­tä­vän ah­ke­ra ja tark­ka työn­te­ki­jä. Li­säk­si hä­nen käy­tök­sen­sä on ol­lut aina kii­tet­tä­vää. Fron­tend-ke­hit­tä­jä­nä Sini on ol­lut vi­su­aa­li­ses­ti tark­ka, ke­hit­tä­nyt hy­viä koo­di­ta­po­ja li­sää­mäl­lä esim. koo­din mo­du­laa­ri­suut­ta, ja osoit­ta­nut ky­kyä op­pia uusia asioi­ta no­peas­ti. Si­nin työ­teh­tä­vät ovat koos­tu­neet verk­ko­pal­ve­lu­ke­hi­tyk­ses­tä React-kir­jas­tol­la, sekä mo­bii­liappli­kaa­tio­ke­hi­tyk­ses­tä React Nativella.

Ja­ni­ka Han­ka­nie­mi, esimies
Et­teplan MORE oy

5/2018 – 11/2018

De­ve­lo­per trai­nee, Me­diao­sa­keyh­tiö Frantic

Hä­mää­väs­tä ni­mik­kees­tä huo­li­mat­ta ta­val­li­nen mää­rä­ai­kai­nen työ­suh­de, eikä esi­mer­kik­si mi­hin­kään kou­lu­tuk­seen liit­ty­vä har­joit­te­lu. Ke­hi­tin WordPress-si­vus­to­ja ja laa­din si­vus­to­jen päi­vi­tys­oh­jei­ta osa­na eri projektitiimejä.

Sini toi­mi tänä ai­ka­na tek­ni­sen ke­hit­tä­mi­sen har­joit­te­li­ja­na eri asiak­kuus­tii­meis­sä ko­ke­neem­pien ke­hit­tä­jien apu­na. Si­nin pro­jek­tit oli­vat WordPress ‑alus­tal­le teh­tä­viä pie­niä ke­hi­tys­töi­tä, si­säl­täen muun muas­sa funk­tio­tie­dos­to­jen ja si­vu­poh­jien muok­kaus­ta sekä tyy­lit­te­ly­jä PHP- ja Sass-kie­lil­lä. Sini laa­ti myös usei­ta hy­viä si­säl­lön­syöt­tö­oh­jeis­tuk­sia asiakkaillemme.

Sini suo­riu­tui an­ne­tuis­ta teh­tä­vis­tä erin­omai­ses­ti ja on tark­ka ja tun­nol­li­nen. Pro­jek­tin ai­ka­na hän on osoit­ta­nut ky­ke­ne­vän­sä toi­mi­maan on­gel­mit­ta sekä it­se­näi­ses­ti että yh­teis­työs­sä mui­den kans­sa. Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la hän­tä vas­taa­vaan ju­nior-ke­hit­tä­jän rooliin.

Kat­ja Vil­ka­mo, lii­ke­toi­min­tayk­si­kön johtaja
Me­diao­sa­keyh­tiö Frantic

1/2018 – 3/2018

Web de­sig­ner, Mai­nos­toi­mis­to Keh­rä­saa­ren Ato­mi oy

Si­säl­tyi lii­ke­ta­lou­den am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon. Ke­hi­tin WordPress-si­vus­to­ja yk­sin pää­ke­hit­tä­jä­nä graa­fi­kon suun­ni­tel­mien poh­jal­ta sekä toi­sen ke­hit­tä­jän apuna.

1/2017 – 5/2017

Free­lance-web de­sig­ner, Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lu oy / Floworks Li­ving Lab

Si­säl­tyi lii­ke­ta­lou­den am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon. Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin kol­me WordPress-verkkosivustoa.

Sini Ko­leh­mai­nen wor­ked as a web de­sig­ner and a web­mas­ter in se­ve­ral TAMK R&D pro­ject web si­tes. All her as­sign­ments were de­li­ve­red as ful­ly func­tio­nal web si­tes and met the client requirements.

Sini Ko­leh­mai­nen wor­ked as a web de­sig­ner and a web­mas­ter for TAMK Floworks / Smart Cam­pus In­no­va­tion Lab. The work was done in a free­lance-sty­le. In prac­tice that meant she was res­pon­sible for her own tools and faci­li­ties, she wor­ked only when the­re were ac­ti­ve as­sign­ments, and she ma­na­ged her own sche­du­le. Du­ring the four months of her in­terns­hip, Sini was en­ga­ged in as­sign­ments around 150 ac­ti­ve wor­king hours, which equals ap­proxi­ma­te­ly one month had she been wor­king full time.

As­sign­ments came from se­ve­ral TAMK R&D pro­jects which com­mon­ly have a need for a web site con­tai­ning in­for­ma­tion about the pro­ject, inclu­ding ba­sic in­for­ma­tion like pro­ject mis­sion, fun­ding sources and con­tact in­for­ma­tion, but of­ten also a pro­ject blogs or ot­her news/events con­tent. Sini was res­pon­sible for the as­sign­ment as a who­le. She would com­mu­nica­te di­rect­ly with the client, sur­vey the client requi­re­ment, de­sign and imple­ment the web site and of­ten was also res­pon­sible for get­ting the client’s con­tent up on the site. She would also docu­ment her work and train the client in use and up­keep of the site.

Jus­si Han­nu­nen, val­men­ta­ja ja pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri
Ilk­ka Hau­ki­jär­vi, joh­ta­ja, di­gi­ta­li­saa­tio ja tietojohtaminen
Tam­pe­reen ammattikorkeakoulu

2/2017 – 5/2017

Web de­sig­ner, Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lu oy

Si­säl­tyi lii­ke­ta­lou­den am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon. Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin asiak­kaal­le laa­jan WordPress-verk­ko­si­vus­ton yh­des­sä graa­fi­kon kanssa.

Har­joit­te­lun ai­ka­na Sini to­teut­ti asiak­kaal­le web-pal­ve­lun. Hä­nen hoi­det­ta­va­naan oli­vat seu­raa­vat asiat:

 • so­vel­luk­sen ra­ken­teen suun­nit­te­lu ja tek­ni­nen toteutus
 • graa­fi­nen suun­nit­te­lu ja gra­fii­koi­den to­teut­ta­mi­nen web-käyt­töön soveltuen
 • asiak­kaan kir­joit­ta­man kä­si­kir­joi­tuk­sen ja ma­te­ri­aa­lin so­vit­ta­mi­nen web-ympäristöön
 • web-so­vel­luk­sen asen­ta­mi­nen ja käyttöönotto

Sini suo­riu­tui työ­teh­tä­vis­tään hy­vin ja osoit­ti oma-aloit­tei­suut­ta sekä ky­kyä kom­mu­ni­koi­da asiak­kaan kans­sa. Oman ajan hal­lin­ta toi­mi hyvin.

Toni Pip­po­la, lehtori
Tam­pe­reen ammattikorkeakoulu

2/2015 –

Free­lance-web-ke­hit­tä­jä

Olen suun­ni­tel­lut ja to­teut­ta­nut usei­ta pie­niä verk­ko­si­vu­pro­jek­te­ja free­lance­ri­na. Suu­rim­man osan pro­jek­teis­ta olen teh­nyt ko­ko­naan yk­sin, mut­ta jois­sa­kin olen toi­mi­nut osa­na pien­tä tii­miä. Asiak­kais­sa­ni on ol­lut yk­si­tyis­hen­ki­löi­tä, yh­dis­tyk­siä ja pienyrittäjiä.

Suo­si­tuk­set

Web-ke­hit­tä­jän töi­hin mi­nua suo­sit­te­le­vat en­ti­set esimieheni. 🙂

Ja­ni­ka Han­ka­nie­mi
Ad­mi­ni­stra­ti­ve su­per­vi­sor, softwa­re de­sig­ner
Et­teplan MORE
050 486 8654
janika.​hankaniemi@​etteplanmore.​com

Kat­ja Vil­ka­mo
Lii­ke­toi­min­tayk­si­kön joh­ta­ja, pro­jek­ti­lii­ke­toi­min­ta
Me­diao­sa­keyh­tiö Fran­tic
katja.​vilkamo@​frantic.​com

Järjes­tyksen­­valvonta

6/2017 -

Jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja, X‑SEC Group oy

Toi­min jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­na yleisötilaisuuksissa.

Poh­jois­mai­den suu­rin hip­hop-fes­ti­vaa­li Block­fest jär­jes­tet­tiin Tam­pe­reel­la Ra­ti­nan sta­dio­nil­la ja Ra­ti­nan­nie­mes­sä 16. – 17.8.2019. Kah­den päi­vän ai­ka­na kym­me­niä ar­tis­te­ja esiin­tyi kol­mel­la eri la­val­la. Ta­pah­tu­mas­sa vie­rai­li 75 500 ih­mis­tä. Tein tur­va­tar­kas­tuk­sia pääportilla.

Ras­kaan musii­kin fes­ti­vaa­li Saa­ri­Hel­vet­ti jär­jes­tet­tiin Tam­pe­reen Vii­kin­saa­res­sa 2. – 3.8.2019. Kah­den päi­vän ai­ka­na esiin­tyi yh­teen­sä 20 ar­tis­tia kah­del­la eri la­val­la. Huo­leh­din ra­vin­to­lan ja ta­ka­te­ras­sin turvallisuudesta.

Le­gen­daa­ri­nen hardrock-fes­ti­vaa­li Sau­na Open Air jär­jes­tet­tiin Tam­pe­reen Ra­ti­nan­nie­mes­sä 12. – 13.7.2019. Whi­tes­na­ke, Eu­ro­pe ja kump­pa­nit hou­kut­te­li­vat pai­kal­le 14 000 asia­kas­ta. Val­voin kul­kua Ra­ti­nan­sil­lan ja ti­ken por­til­la, rou­da­sin pää­la­val­la sekä huo­leh­din tur­val­li­suu­des­ta mik­saus­ko­pil­la ja pyörätuolikorokkeella.

Is­kel­mä­musiik­kiin kes­kit­ty­vä Is­kel­mä­Ke­sä-fes­ti­vaa­li jär­jes­tet­tiin Tam­pe­reen Kes­kus­to­ril­la  5. – 6.7.2019. Toi­min kier­to­par­tios­sa yh­des­sä pa­ri­ni kans­sa sekä huo­leh­din tek­nik­ko­jen ja ar­tis­tien turvallisuudesta.

Tam­pe­reen Vii­kin­saa­res­sa jär­jes­tet­tiin yk­si­tyis­ti­lai­suus 8.6.2019. Val­voin kul­kua an­nis­ke­lua­luei­den rajoilla.

Suo­ma­lai­sen juu­ri­musii­kin fes­ti­vaa­li Saa­riBlues jär­jes­tet­tiin Tam­pe­reen Vii­kin­saa­res­sa 7.6.2019. Val­voin kul­kua VIP-alu­een portilla.

90-lu­vun musiik­kiin kes­kit­ty­vä fes­ti­vaa­li Go 90’s jär­jes­tet­tiin Tam­pe­reel­la 4. – 5.8.2017. Kah­den päi­vän ai­ka­na Ra­ti­nan­nie­men puis­tos­sa näh­tiin yli 10 ysä­riar­tis­tia. Huo­leh­din backs­ta­gen tur­val­li­suu­des­ta ja lii­ken­tee­noh­jauk­ses­ta yh­des­sä pa­ri­ni kans­sa sekä het­ken ai­kaa myös la­van edus­tan tur­val­li­suu­des­ta yh­des­sä mui­den jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien kanssa.

Jal­ka­pal­lon MM 2018 ‑kar­sin­taot­te­lu Suo­mi – Ukrai­na pe­lat­tiin Tam­pe­reel­la Ra­ti­nan sta­dio­nil­la 11.6.2017. Huo­leh­din Ukrai­nan kan­nat­ta­jien tur­val­li­suu­des­ta kat­so­mos­sa yh­des­sä mui­den jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien kanssa.

Työ­teh­tä­vät Sini suo­rit­ti hy­vin ja reip­paas­ti, hän omak­sui oh­jeet ja teh­tä­vät lois­ta­vas­ti ja ko­ko­nai­suu­te­na suo­riu­tui työs­tään kii­tet­tä­väs­ti. Suo­sit­te­len Si­niä jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja- sekä asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­viin ja mui­hin luot­ta­mus­ta vaa­ti­viin tehtäviin.

Juuso Toi­vo­nen
X‑Sec Group oy

8/2016 -

Jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja, En­joy Tur­va oy

Toi­min jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­na ylei­sis­sä ko­kouk­sis­sa ja yleisötilaisuuksissa.

UEFA Na­tions Lea­gue ‑jal­ka­pal­lo-ot­te­lu Suo­mi – Un­ka­ri pe­lat­tiin Ra­ti­nan sta­dio­nil­la Tam­pe­reel­la 8.9.2018. Tein tur­va­tar­kas­tuk­sia por­til­la ja val­voin jär­jes­tys­tä un­ka­ri­lais­ten kat­so­mos­sa yh­des­sä mui­den jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien kanssa.

Ruot­si-ot­te­lu jär­jes­tet­tiin Ra­ti­nan sta­dio­nil­la 31.8. – 1.9.2018. Val­voin toi­se­na päi­vä­nä kul­kua ur­hei­li­joi­den pukeutumistilaan.

Po­pe­dan 40-vuo­tis­juh­lat hui­pen­tui­vat kon­sert­tiin Ra­ti­nan sta­dio­nil­la Tam­pe­reel­la 4.8.2018. Pää­e­siin­ty­jää sekä kah­ta läm­mit­te­li­jää, Jon­ne Aa­ro­nia ja Mara Ball­sia, oli seu­raa­mas­sa 28 000 kat­so­jaa. Val­voin kul­kua ja tar­kas­tin lauk­ku­ja sta­dio­nin puo­lei­sel­la VIP-por­til­la yh­des­sä pa­ri­ni kanssa.

Suo­men suu­rin kau­pun­ki­fes­ti­vaa­li Tam­mer­fest jär­jes­tet­tiin Tam­pe­reen kes­kus­tas­sa 19. – 21.7.2018. Nel­jän päi­vän ajan Kes­kus­to­ril­la, Lai­kun­la­val­la, Ra­ti­nan­nie­men fes­ti­vaa­li­puis­tos­sa ja klu­beil­la oli tar­jol­la kym­me­niä musiik­kie­si­tyk­siä ja mo­nen­lais­ta muu­ta oh­jel­maa. Kah­te­na en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä val­voin yh­des­sä pa­ri­ni kans­sa an­nis­ke­lua­luei­den port­te­ja fes­ti­vaa­li­puis­tos­sa. Vii­mei­se­nä päi­vä­nä val­voin pa­ri­ni kans­sa kul­kua ja tein tur­va­tar­kas­tuk­sia Kes­kus­to­rin por­til­la, min­kä jäl­keen siir­ryin vie­lä pää­e­siin­ty­jän ajak­si fes­ti­vaa­li­puis­ton por­til­le aut­ta­maan mui­ta järjestyksenvalvojia.

Kym­me­niä mil­joo­nia le­vy­jä myy­neen brit­ti­läi­sen pop/­rock-ar­tis­ti Rob­bie Wil­liam­sin The hea­vy en­ter­tain­ment show ‑kier­tue ran­tau­tui Tam­pe­reel­le 10.8.2017. Pää­e­siin­ty­jä Wil­liams ja läm­mit­te­li­jä­nä ol­lut 80-lu­vun syn­tik­ka­pop­suo­sik­ki Era­su­re hou­kut­te­li­vat Ra­ti­nan sta­dio­nil­le yli 30 000 kat­so­jaa. Val­voin kul­kua ken­tän ja kat­so­mon vä­li­sel­lä portilla.

Tam­mer­fest 2017 jär­jes­tet­tiin  19. – 22.7. Vah­din fes­ti­vaa­li­puis­ton an­nis­ke­lua­luei­den port­te­ja kol­me­na päi­vä­nä yh­des­sä tois­ten jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien kanssa.

Pir­kan­maan Pri­den Pri­de-mars­si ja ‑pää­ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin Tam­pe­reen kes­kus­tas­sa 10.6.2017. Kul­kue läh­ti So­rin au­kiol­ta ja päät­tyi Lai­kun­la­val­le pää­ta­pah­tu­maan. Huo­leh­din kul­ku­een tur­val­li­ses­ta ete­ne­mi­ses­tä ja pää­ta­pah­tu­man tur­val­li­suu­des­ta yh­des­sä mui­den jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien kanssa.

Suo­men suu­rim­mat ko­ti­bi­leet eli PXS 2017 jär­jes­tet­tiin vap­pu­aat­to­na 30.4.2017 Scan­dic Ro­sen­dah­lis­sa Tam­pe­reel­la. Oh­jel­mas­sa oli 15 tun­nin bi­leet: live-la­val­la yli 10 suo­sit­tua räp-ar­tis­tia, yö­ker­ho, al­las­osas­to ja sa­to­ja huo­nei­ta. Pai­kal­la pii­pah­ti myös osa Tap­pa­ran kul­ta­jouk­ku­ees­ta. Huo­leh­din la­van edus­tan tur­val­li­suu­des­ta yh­des­sä pa­ri­ni kanssa.

Tap­pa­ran kul­ta­juh­lat juh­lit­tiin Tam­pe­reen Kes­kus­to­ril­la 29.4.2017. Oh­jel­mas­sa oli live-musiik­kia ja jouk­ku­een ter­veh­dys. Pai­kal­le oli ke­rään­ty­nyt 20 000 vie­ras­ta. Toi­min kier­to­par­tios­sa yh­des­sä pa­ri­ni kanssa.

Block­fest 2016 jär­jes­tet­tiin Tam­pe­reel­la Ra­ti­nan sta­dio­nil­la ja Ra­ti­nan­nie­mes­sä 18. – 19.8. Kah­den päi­vän ai­ka­na kym­me­niä ar­tis­te­ja esiin­tyi kol­mel­la eri la­val­la. Ta­pah­tu­mas­sa vie­rai­li noin 60 000 ih­mis­tä. Huo­leh­din hä­tä­pois­tu­mis­tien ja toi­mis­ton turvallisuudesta.

Ras­kaan musii­kin fes­ti­vaa­li Saa­ri­Hel­vet­ti jär­jes­tet­tiin Tam­pe­reen Vii­kin­saa­res­sa 6.8.2016. Pie­nil­lä he­vi­fes­ta­reil­la esiin­tyi 11 ar­tis­tia kah­del­la eri la­val­la. Huo­leh­din ra­vin­to­lan ul­koan­nis­ke­lua­lu­een turvallisuudesta.

9/2017

Jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja, Tracon ry

Tam­pe­reen roo­li­pe­li- ja ani­me­ta­pah­tu­ma Tracon 2017 jär­jes­tet­tiin Tam­pe­re-ta­los­sa 8. – 10.9.2017. Ta­pah­tu­mas­sa oli mo­ni­puo­li­ses­ti puhe- ja esi­tys­oh­jel­maa, työ­pa­jo­ja, kil­pai­lu­ja ja mui­ta oh­jel­ma­nu­me­roi­ta sekä yh­dis­tys­ten, tai­tei­li­joi­den ja kau­pal­lis­ten toi­mi­joi­den pöy­tiä. Ta­pah­tu­ma myy­tiin lop­puun ja siel­lä kävi yli 5000 vie­rai­li­jaa. Val­voin kul­kua pää­ovil­la, oh­ja­sin lii­ken­net­tä park­ki­pai­kal­la, val­voin jo­no­tus­ta ja toi­min kier­to­par­tios­sa yh­des­sä pa­ri­ni kanssa.

8/2017

Jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja, K‑pop Suo­mi ry

Ko­rea­lai­seen musiik­kiin kes­kit­ty­vä ta­pah­tu­ma K‑con Suo­mi 2017 jär­jes­tet­tiin Tam­pe­reel­la Tre­dun Sam­mon­ka­dun yk­si­kös­sä 12.8.2017. Ta­pah­tu­mas­sa oli pu­heoh­jel­maa, tans­sia, ka­rao­kea ja myyn­ti­pöy­tiä, mikä veti pai­kal­le noin 500 ihmistä.

Minä ja pa­ri­ni olim­me ti­lai­suu­den ai­noat jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat ja huo­leh­dim­me kai­kes­ta tur­val­li­suu­teen liit­ty­väs­tä ta­pah­tu­man ai­ka­na täy­sin it­se­näi­ses­ti. Val­voim­me ih­mis­lii­ken­net­tä pää­ovil­la, var­mis­tim­me jo­no­tuk­sen su­ju­mi­sen myyn­ti­pis­teil­lä, huo­leh­dim­me kou­lun piha-alu­een py­sy­mi­sen sa­vut­to­ma­na ja pi­dim­me muu­ten yllä jär­jes­tys­tä ja tur­val­li­suut­ta. Pää­asias­sa kier­sim­me pa­ri­na, mut­ta vä­lil­lä olin myös yk­sin vuo­ros­sa ai­noa­na järjestyksenvalvojana.

3/2017

Jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja, Tam­pe­re Kuplii ry

Tam­pe­re Kuplii 2017 ‑sar­ja­ku­va­fes­ti­vaa­lin pää­ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin Tam­pe­re-ta­los­sa 18. – 19.3.2017. Ta­pah­tu­mas­sa oli luen­to­ja ja muu­ta pu­heoh­jel­maa, sig­nee­raus­ti­lai­suuk­sia, cosplay-kil­pai­lu, va­lo­ku­vaus­ta, yh­dis­tys­ten ja tai­tei­li­joi­den pöy­tiä sekä suu­ri myyn­ti­sa­li. Toi­min toi­sen ker­rok­sen ja myyn­ti­sa­lin kier­to­par­tiois­sa ja vah­din sig­nee­raus­ti­lai­suuk­sia yh­des­sä pa­ri­ni kanssa.

Työ­nan­ta­jie­ni kom­ment­te­ja minusta

Myyn­ti­työ ja muu asiakaspalvelu

3/2017, 11/2015

Li­pun­myy­jä / Eteis­pal­ve­li­ja, Tracon ry

Pöy­tä­pe­li­ta­pah­tu­ma Tracon Hit­point jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran Tam­mer­kos­ken kou­lu­ta­lol­la 28. – 29.11.2015 ja toi­sen ker­ran Tam­pe­re-ta­los­sa 4. – 5.3.2017. Ta­pah­tu­mas­sa oli luen­to­ja, eri­lai­sia tur­nauk­sia, oh­jat­tua ja va­paa­ta pe­laa­mis­ta sekä myyn­ti­pöy­tä­sa­li. Myin pää­sy­lip­pu­ja ja t‑paitoja sekä pal­ve­lin asiak­kai­ta narikassa.

9/2016, 9/2015, 9/2014

Li­pun­myy­jä, Tracon ry

Vuo­si­na 2014 – 2016 Tam­pe­reen roo­li­pe­li- ja ani­me­ta­pah­tu­ma Tracon jär­jes­tet­tiin Tam­pe­re-ta­los­sa syys­kuun alus­sa. Ta­pah­tu­mis­sa oli mo­ni­puo­li­ses­ti puhe- ja esi­tys­oh­jel­maa, työ­pa­jo­ja, kil­pai­lu­ja ja mui­ta oh­jel­ma­nu­me­roi­ta sekä yh­dis­tys­ten, tai­tei­li­joi­den ja kau­pal­lis­ten toi­mi­joi­den pöy­tiä. Kaik­ki ta­pah­tu­mat myy­tiin lop­puun ja kus­sa­kin kävi yli 5000 vie­rai­li­jaa. Vaih­doin e‑lippuja ran­nek­kei­siin, ja­oin paik­ka­lip­pu­ja ja muu­ten pal­ve­lin asiak­kai­ta ta­pah­tu­man sisäänkäynnillä.

7/2016

Myy­jä, Finncon

Finncon 2016, yksi Eu­roo­pan suu­rim­mis­ta tie­teis- ja fan­ta­sia­kir­jal­li­suus­ta­pah­tu­mis­ta, jär­jes­tet­tiin Tam­pe­reen yli­opis­tol­la 1. – 3.7.2016. Ta­pah­tu­mas­sa oli pu­heoh­jel­maa, työ­pa­jo­ja, naa­miai­set sekä yh­dis­tys­ten ja kau­pal­lis­ten toi­mi­joi­den pöy­tiä. Vie­rai­li­joi­ta ta­pah­tu­mas­sa kävi noin 4000. Myin t‑paitoja, kir­jo­ja ja ar­po­ja Finnco­nin omal­la myyntipöydällä.

2016 – 2018

Free­lance-par­tu­ri-kam­paa­ja

Tein sa­tun­nai­ses­ti leik­kauk­sia ja vär­jäyk­siä lä­hin­nä tai­to­je­ni ylläpitämiseksi.

12/2011 – 3/2012, 4/2011 – 5/2011

Par­tu­ri-kam­paa­ja, T:mi Sa­lon­ki Papillon

Si­säl­tyi hiusa­lan pe­rus­tut­kin­toon. Pal­ve­lin asiak­kai­ta asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä. Leik­ka­sin ja vär­jä­sin hiuk­sia. Tein per­ma­nent­te­ja, kam­pauk­sia ja hoi­to­ja. Muo­toi­lin ja vär­jä­sin rip­siä ja kul­mia. Huo­leh­din myy­mä­län kunnossapidosta.

3/2011 – 4/2011

Par­tu­ri-kam­paa­ja, Sa­lon Ul­la­ma­ria ky

Si­säl­tyi hiusa­lan pe­rus­tut­kin­toon. Pal­ve­lin asiak­kai­ta asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä. Leik­ka­sin ja vär­jä­sin hiuk­sia. Tein kam­pauk­sia ja hoi­to­ja. Huo­leh­din myy­mä­län kunnossapidosta.

2/2008 – 7/2008

Myy­jä, Lem­mik­kie­läin­lii­ke Tico-Tico oy

Pal­ve­lin asiak­kai­ta sekä kas­sal­la että asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä. Pi­din myy­mä­län kun­nos­sa, sii­vo­sin häk­ke­jä ja akvaa­rioi­ta sekä ruo­kin eläimiä.

Sini on hoi­ta­nut työn­sä kii­tet­tä­väs­ti, nou­dat­ta­nut an­net­tu­ja työ­ai­ko­ja sekä ol­lut ys­tä­väl­li­nen asiakaspalvelussa.

Aino Kor­te, yrittäjä
Lem­mik­kie­läin­lii­ke Tico-Tico oy

Kuu­los­taa­ko hyvältä? 🙂

Muut työt

11/2013

Työ­har­joit­te­li­ja, Tam­pe­reen yli­opis­ton kirjasto

Si­säl­tyi ura­val­men­nus­kurs­siin. Lai­na­sin, pa­lau­tin sekä hyl­ly­tin kir­jo­ja ja leh­tiä. Kor­ja­sin kir­jo­ja ja saa­toin nii­tä lai­naus­kun­toon. Tar­kis­tin läh­de­viit­tei­tä vii­tea­na­lyy­sia var­ten. Hoi­din kau­ko­pal­ve­lua, toi­mi­tin jäl­jen­tei­tä ja tein mui­ta toimistotehtäviä.

Sini on osoit­ta­nut vas­tuun­tun­toa ja teh­nyt työ­teh­tä­vän­sä huo­lel­li­ses­ti. Hän so­peu­tui myös hy­vin työyhteisöön.

Min­na Nie­mi-Grund­ström, kirjastonjohtaja
Tam­pe­reen yli­opis­ton kirjasto

2/2011

As­sis­tent­ti, Goldwell Academy

Avus­tin kou­lut­ta­jia kam­paa­jien koulutustilaisuudessa.

4/2009 – 5/2009

Pu­kuom­pe­li­ja, T:mi Kalikoo

Si­säl­tyi vaa­te­tusa­lan pe­rus­tut­kin­toon. Val­mis­tin sar­jaa ja yk­sit­täis­kap­pa­lei­ta, leik­ka­sin mal­li­tuot­tei­ta sekä huo­leh­din myy­mä­län kunnossapidosta.