Oh­je­kir­ja

Posted on

Asia­kas ha­lusi jul­kais­ta e‑kirjan mie­len­kiin­toi­sem­mas­sa muo­dos­sa. Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin yh­des­sä graa­fik­ko-työ­pa­ri­ni kans­sa teks­ti­ma­te­ri­aa­lil­le WordPress-sivuston.

Yri­tyk­sen henkilötietojärjestelmä

Posted on

To­teu­tim­me asiak­kaan si­säi­seen käyt­töön tar­koi­te­tun Coon Da­ta­ba­se ‑hen­ki­lö­tie­to­jär­jes­tel­män. Työs­ken­te­lim­me nel­jän hen­gen tii­mi­nä. Vas­ta­sin pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta ja tuot­teen testaamisesta.

Aka­tee­mi­sen yh­dis­tyk­sen kotisivut

Posted on

Suun­nit­te­lim­me ja to­teu­tim­me dy­naa­mi­sen verk­ko­si­vus­ton yh­dis­tyk­sel­le. Työs­ken­te­lim­me kol­men hen­gen tii­mi­nä. Vas­ta­sin pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta ja si­vus­ton ra­ken­teen ja ul­koa­sun suun­nit­te­lus­ta sekä toteuttamisesta.

Lii­ke­ta­lou­den EU-hank­keen kotisivut

Posted on

Suun­nit­te­lim­me ja to­teu­tim­me EU-hank­keen verk­ko­si­vus­ton Grav-si­säl­lön­­hal­lin­ta­­jär­jes­tel­mäl­lä. Työs­ken­te­lim­me kol­men hen­gen tii­mi­nä. Vas­ta­sin pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta ja osal­lis­tuin si­vus­ton suunnitteluun.

Ma­te­ri­aa­li­pan­kin laskeutumissivu

Posted on

Suun­nit­te­lim­me ja to­teu­tim­me EU-hank­kee­na tuo­te­tun ma­te­ri­aa­li­pan­kin las­keu­tu­mis­si­vun Grav-si­säl­lön­­hal­lin­ta­­jär­jes­tel­mäl­lä. Työs­ken­te­lim­me kol­men hen­gen tii­mi­nä. Vas­ta­sin pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta ja osal­lis­tuin si­vus­ton suunnitteluun.