FAQ

Usein ky­sy­tyt kysymykset

Jos­tain mer­kil­li­ses­tä syys­tä kaik­kia kiin­nos­ta­vat aina nämä sa­mat asiat. 😉 Jo­ten tääl­lä­pä oli­si vas­tauk­sia. Jos ha­luat ky­syä jo­tain muu­ta, ota yh­teyt­tä!

Ker­ro itsestäsi.”

Minä olen Sini Pau­lii­na, IT-tra­de­no­mi ja web-ke­hit­tä­jä. Olen koo­dail­lut omia net­ti­si­vus­to­ja­ni 15 vuot­ta, teh­nyt free­lance­ri­na si­vus­to­ja muil­le 3 vuot­ta ja työs­ken­nel­lyt web-ke­hi­tys­töis­sä yri­tyk­sis­sä vuo­den. Täl­lä het­kel­lä tyk­kään eni­ten teh­dä Reac­tia, mut­ta ha­luan koko ajan ke­hit­tyä ja siir­tyä yhä vaa­ti­vam­pien tek­nii­koi­den ja pro­jek­tien pa­riin. Ai­em­min olen työs­ken­nel­lyt myös eri­lai­sis­sa asiakaspalvelutehtävissä.

Minä

Ku­vai­le it­seä­si kol­mel­la adjektiivilla.”

Olen ys­tä­väl­li­nen, vas­tuun­tun­toi­nen ja oppimishaluinen.

Olet­ko on­ne­kas ihminen?”

Kyl­lä! Jo­ten­kin mi­nun asia­ni kään­ty­vät aina par­hain päin. 🙂 Myös ikä­vis­tä ko­ke­muk­sis­ta voi op­pia, ja ai­na­kin mi­nun koh­dal­la­ni kaik­ki vi­he­liäi­set ta­pauk­set ovat aina joh­ta­neet jo­hon­kin pal­jon parempaan.

Jos oli­sit eläin, niin mikä eläin olisit?”

Oli­sin koi­ra. Työs­ken­te­len par­hai­ten vah­van ja ky­ke­ne­väi­sen joh­ta­jan alai­suu­des­sa, mut­ta otan kyl­lä itse oh­jat kä­sii­ni, jos ke­nes­tä­kään muus­ta ei sii­hen ole. Olen luot­ta­vai­nen ja suh­tau­dun ih­mi­siin ys­tä­väl­li­sen kiin­nos­tu­nees­ti, mut­ta en her­käs­ti unoh­da, jos joku koh­te­lee mi­nua väärin.

Mit­kä ovat vah­vuu­te­si ih­mi­se­nä ja työntekijänä?”

Mi­nul­la on erin­omai­nen tun­neä­ly. Tun­nis­tan sekä omat että mui­den psy­ko­lo­gi­set pro­ses­sit, min­kä an­sios­ta tu­len hy­vin toi­meen ih­mis­ten kanssa.

An­nan mie­lel­lä­ni ja her­käs­ti po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta, kun sii­hen on ai­het­ta. Koko työyh­tei­sö hyö­tyy, kun pa­laut­teen saa­jal­le tu­lee hyvä mie­li, hä­nen it­se­tun­ton­sa ko­ho­aa ja hän tie­tää, mi­hin suun­taan hä­nen kan­nat­taa toi­min­taan­sa kehittää.

Ter­veh­din in­nol­la kaik­kea uut­ta. En pel­kää muu­tok­sia, vaan pi­kem­min­kin saan niis­tä uut­ta voimaa.

Entä mit­kä ovat heikkoutesi?”

Tyk­kään teh­dä huo­li­tel­tua jäl­keä, min­kä vuok­si mi­nul­la saat­taa jos­kus kes­tää hie­man kau­em­min teh­tä­vien te­ke­mi­ses­sä. Olen kui­ten­kin op­pi­nut, että lii­al­li­nen täy­del­li­syy­den ta­voit­te­lu on vain tur­haa re­surs­sien haaskaamista.

Olen kilt­ti ja vält­te­len konflik­te­ja, jo­ten en ole ko­vin hyvä an­ta­maan ne­ga­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta tai pu­hu­maan han­ka­lis­ta asiois­ta. Yri­tän kui­ten­kin aina en­nem­min tai myö­hem­min “nos­taa kis­san pöy­däl­le”, kos­ka jot­kut asiat on vain hoi­det­ta­va ja selvitettävä.

Mit­kä asiat mo­ti­voi­vat sinua?”

On­nis­tu­mi­sen tun­teet. Pro­jek­tien tai osa­ko­ko­nai­suuk­sien val­mis­tu­mi­nen sekä tyy­ty­väi­set asiak­kaat an­ta­vat mi­nul­le ener­gi­aa jat­kaa työskentelyä.

Työs­ken­te­let­kö mie­luum­min yk­sin vai tiimissä?”

Riip­puu teh­tä­väs­tä. Tyk­kään ja osaan teh­dä töi­tä it­se­näi­ses­ti, mut­ta usein tii­mis­sä työs­ken­te­ly on vält­tä­mä­tön­tä teh­tä­vän tai pro­jek­tin on­nis­tu­mi­sen kan­nal­ta. Jos tii­mi on koot­tu oi­kein, eli tii­mi­läi­set so­pi­vat yh­teen luon­teel­li­ses­ti ja heil­lä on toi­si­aan täy­den­tä­viä, teh­tä­vään tar­vit­ta­via tai­to­ja, työs­ken­te­len erit­täin mie­lel­lä­ni tii­mis­sä. Mi­nul­le mie­lui­sin tii­min koko on 2 – 4 henkilöä.

Mikä on suu­rin mo­ka­si, jon­ka olet teh­nyt työpaikalla?”

En muis­ta nyt yh­tään pa­haa mo­kaa, kos­ka en jää hau­to­maan epä­on­nis­tu­mi­sia­ni. Jos teen vir­heen, pu­ran ta­pah­tu­man mie­les­sä­ni: mitä ta­pah­tui, mi­ten asia oli­si pi­tä­nyt hoi­taa, mi­ten väl­tän vir­heen jat­kos­sa. Tä­män jäl­keen hei­tän asian mielestäni.

Mikä saa si­nut suuttumaan?”

Ei var­maan mi­kään niin, että nä­ky­väs­ti polt­tai­sin pä­ree­ni. Kui­ten­kin epä­oi­keu­den­mu­kai­suus ja to­tuu­den ta­hal­li­nen vää­ris­te­ly saa­vat mi­nut nä­ke­mään pu­nais­ta. Ar­vos­tan myös suo­ra­pu­hei­suut­ta, kos­ka en suin­kaan ole mi­kään aja­tus­ten­lu­ki­ja, enkä tyk­kää lu­kea ri­vien vä­lis­tä, kos­ka se ai­heut­taa hel­pos­ti väärinymmärryksiä.

Mik­si ha­luat meil­le töihin?”

Haen töi­hin vain sel­lai­siin yri­tyk­siin, jois­sa koen voi­va­ni hyö­dyn­tää jo ole­mas­sa ole­via tai­to­ja­ni sekä ke­hit­tyä edel­leen ko­ke­neem­pien am­mat­ti­lais­ten parissa.

Työ­paik­ka ja työskentely

Min­kä­lai­nen on mie­les­tä­si hyvä työpaikka?”

Ar­vos­tan ren­toa hen­kis­tä työil­ma­pii­riä sekä luo­vaa ja asial­lis­ta työympäristöä.

Min­kä­lai­nen on mie­les­tä­si hyvä johtaja?”

Hyvä joh­ta­ja on mie­les­tä­ni luo­tet­ta­va, oi­keu­den­mu­kai­nen, em­paat­ti­nen sekä avoin ja re­hel­li­nen, min­kä li­säk­si hä­nel­lä on hyvä tun­neä­ly. Hän ar­vos­taa alai­si­aan ih­mi­si­nä ja ammattilaisina.

Jos palk­kai­sim­me si­nut ja puo­len vuo­den pääs­tä ir­ti­sa­noi­sit työ­so­pi­muk­sen, niin mik­si te­ki­sit sen?”

Työ­paik­ka, työym­pä­ris­tö ja/tai työ­teh­tä­vät ei­vät oli­si vas­tan­neet odo­tuk­sia­ni ja toiveitani.

Jos palk­kai­sim­me si­nut ja puo­len vuo­den pääs­tä miet­ti­sit, että tä­män työn aloit­ta­mi­nen oli elä­mä­si pa­ras rat­kai­su, niin mitä oli­si tapahtunut?”

Oli­sin pääs­syt työs­ken­te­le­mään mie­len­kiin­toi­sis­sa ja opet­ta­vai­sis­sa teh­tä­vis­sä. Työil­ma­pii­ri oli­si ol­lut ren­to, ja mi­nua oli­si ar­vos­tet­tu ih­mi­se­nä ja am­mat­ti­lai­se­na. Myös palk­ka oli­si tul­lut ajal­laan, ja muut­kin hal­lin­nol­li­set asiat oli­si­vat työ­pai­kas­sa hoi­tu­neet asiallisesti.

Saat vas­tuul­le­si pro­jek­tin, jol­la on lii­an ly­hyt ai­ka­tau­lu. Mi­ten hoi­dat asian?”

Ker­ron heti asian­osai­sil­le, esi­mer­kik­si pro­jek­ti­pääl­li­köl­le tai asiak­kaal­le, että hom­ma ei tule hoi­tu­maan suun­ni­tel­lus­sa ai­ka­tau­lus­sa. Tä­män jäl­keen py­rin so­pi­maan pa­la­ve­rin, jos­sa ai­ka­tau­lua mie­ti­tään uu­del­leen: kar­si­taan­ko pro­jek­tis­ta jo­tain ja siir­re­tään jat­ko­ke­hi­tyk­seen, vai siir­re­tään­kö val­mis­tu­mis­päi­vää eteenpäin.

Mi­ten rea­goit saa­maa­si kritiikkiin?”

Olen tyy­ty­väi­nen ja kii­tol­li­nen kai­ken­lai­ses­ta asial­li­ses­ta pa­laut­tees­ta, jota saan. Pa­lau­te an­taa mi­nul­le mah­dol­li­suu­den ke­hit­tyä pa­rem­paan suuntaan.

Onko si­nul­le tär­keäm­pää työn tu­los vai laatu?”

Riip­puu teh­tä­väs­tä ja sii­tä, mitä on so­vit­tu. Jos yk­kösprio­ri­tee­tik­si on va­lit­tu pro­jek­tin val­mis­tu­mi­nen tiet­ty­nä ajan­koh­ta­na tai ta­lou­del­li­nen bud­jet­ti on pie­ni, hom­maa ei jää­dä lii­kaa hio­maan. Jos taas ai­kaa on riit­tä­väs­ti, pa­nos­te­taan laa­tuun. Li­säk­si on nii­tä­kin hom­mia, joi­ta ei vain voi teh­dä vä­hem­män laa­duk­kaas­ti, jol­loin on pak­ko jous­taa aikataulusta.

Mikä on ol­lut suu­rin on­nis­tu­mi­se­si urallasi?”

Suu­rim­pia on­nis­tu­mi­sia mi­nul­le ovat pro­jek­tien val­mis­tu­mi­set niin, että sekä tii­mi että asia­kas ovat tyy­ty­väi­siä lop­pu­tu­lok­seen ja koko projektiin.

Onko si­nun help­po ot­taa vastuuta?”

Kyl­lä. Olen teh­nyt ko­ko­nai­sia pro­jek­te­ja yk­sin free­lance­ri­na ja työs­ken­nel­lyt pie­nis­sä pro­jek­teis­sa pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä, min­kä li­säk­si olen ol­lut koi­rie­ni yk­sin­huol­ta­ja yli 13 vuot­ta. Huo­leh­din mi­nul­le kuu­lu­vis­ta teh­tä­vis­tä so­vi­tus­ti, enkä yleen­sä jätä asioi­ta kes­ken, vaik­ka ne tun­tui­si­vat han­ka­lil­ta tai epämiellyttäviltä.

Mik­si va­lit­sit web-kehityksen?”

Olen koo­dail­lut omien koi­rie­ni si­vu­ja tei­ni-ikäi­ses­tä asti. Hom­ma oli niin mu­ka­vaa, että vii­mein pää­tin teh­dä har­ras­tuk­ses­ta it­sel­le­ni ammatin.

Web-ke­hi­tys

Mit­kä ovat vah­vuu­te­si web-kehityksessä?”

Par­haim­mil­la­ni olen front-end ‑ke­hi­tyk­sen pa­ris­sa. Ai­em­min olen teh­nyt pal­jon WordPres­siä, mut­ta vii­me ai­koi­na olen pa­nos­ta­nut eni­ten Reac­tiin sekä Ja­vaSc­rip­tiin muu­ten­kin. Muis­ta tek­nii­kois­ta hal­lit­sen su­ju­vim­min HTML- ja CSS-kie­let sekä Boot­Strap- ja Ma­te­rial-UI-kir­jas­tot. Koo­daa­mi­sen li­säk­si olen pe­reh­ty­nyt käyt­tä­jä­kes­kei­seen suunnitteluun.

Mi­ten­käs back end ja tietokannat?”

Osaan teh­dä yk­sin­ker­tai­sen Node.js-palvelinsovelluksen CRUD-toi­min­noil­la ja ke­hit­tää ko­ko­nai­sen full stack ‑so­vel­luk­sen MERN-stac­kil­lä. Var­si­nai­sis­ta back end ‑kie­lis­tä mi­nul­le ovat tut­tu­ja PHP ja Java.

Mis­sä ha­luai­sit ke­hit­tyä? Mitä ha­luat oppia?”

Ha­luai­sin op­pia vie­lä li­sää back-end-ke­hi­tyk­ses­tä voi­dak­se­ni työs­ken­nel­lä pa­rem­min full stack ‑ke­hit­tä­jä­nä. Täl­lä het­kel­lä kes­ki­tyn opis­ke­luis­sa­ni Javaan.

Mis­sä näet it­se­si vii­den vuo­den ku­lut­tua? Mitä osaa­mis­ta­si toi­vot ke­hit­tä­vä­si seu­raa­vien vuo­sien ai­ka­na, jot­ta voi­sit hel­pom­min ede­tä urallasi?”

Näen it­se­ni tu­le­vai­suu­des­sa front end ‑pai­not­tei­se­na full stack ‑ke­hit­tä­jä­nä, Ja­vaSc­rip­tin ja Reac­tin pa­ris­sa.  Koo­daa­mi­sen ohel­la ha­luai­sin toi­mia myös tii­min­ve­tä­jä­nä tai Scrummasterina.

Olet­ko pe­reh­ty­nyt verk­ko­si­vus­ton yl­lä­pi­toon, pal­ve­li­miin, tie­to­tur­vaan, ja muu­hun sellaiseen?”

Tun­nen Azu­ren kes­kei­sim­mät toi­min­not. Osaan myös pys­tyt­tää tie­to­kan­nal­li­sen verk­ko­si­vus­ton, esi­mer­kik­si WordPress-si­vus­ton, web-ho­tel­liin ja siir­tää si­vus­ton web-ho­tel­lis­ta toi­seen. Tie­to­tur­vas­ta hal­lit­sen pe­rus­teet ja osaan teh­dä si­vus­tol­le pe­rus­ta­son tietoturva-auditoinnin.

Mit­kä ovat mie­les­tä­si WordPres­sin par­haat ja huo­noim­mat puolet?”

WordPress on avoin­ta läh­de­koo­dia, sitä ke­hi­te­tään koko ajan ja yh­tei­sö sen ym­pä­ril­lä on erit­täin laa­ja. Itse oh­jel­mis­to on il­mai­nen, min­kä li­säk­si on ole­mas­sa pal­jon il­mai­sia tee­mo­ja ja li­sä­osia. Jon­kun muun te­ke­mää koo­dia voi va­paas­ti käyt­tää oman ke­hi­tys­työn­sa poh­ja­na, mikä sääs­tää re­surs­se­ja. In­ter­ne­tis­tä löy­tyy myös pal­jon apua ja oh­jeis­tus­ta WordPress-kehittämiseen.

WordPress on alun pe­rin suun­ni­tel­tu blo­gia­lus­tak­si, min­kä vuok­si se ei tai­vu hel­pos­ti kai­ken­lai­sel­le si­säl­löl­le. On siis pak­ko käyt­tää li­sä­kent­tiä tai esi­mer­kik­si si­vun­ra­ken­ta­jia, jos si­vus­tol­le ha­lu­taan jo­tain eri­koi­sem­paa rakennetta.

Mikä on suosikkilisäosasi?”

Tyk­kään val­miis­ta li­sä­osis­ta, jot­ka no­peut­ta­vat ja hel­pot­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti ke­hit­tä­jän ja/tai si­säl­lön­tuot­ta­jan työs­ken­te­lyä. Py­rin käyt­tä­mään li­sä­osia, jot­ka ovat laa­jal­ti käy­tet­ty­jä ja toi­mi­via, ja joi­den ke­hi­tys jat­kuu edelleen.

En tyk­kää käyt­tää sel­lai­sia val­mii­ta li­sä­osia, jot­ka li­sää­vät vain jon­kun mi­tät­tö­män pie­nen toi­min­nal­li­suu­den. Täl­lai­sis­sa ta­pauk­sis­sa toi­min­nal­li­suus on yleen­sä sama koo­da­ta itse suo­raan tee­maan. Toi­saal­ta en myös­kään suo­si ko­vin laa­jo­ja li­sä­osia, kos­ka usein niis­sä on pal­jon tur­hia omi­nai­suuk­sia, jot­ka vain hi­das­ta­vat si­vus­ton toimintaa.

Onko WordPress Mul­ti­si­te si­nul­le tut­tu asia?”

Kyl­lä on. Muun muas­sa tämä port­fo­lio-si­vus­to­ni on osa omaa Multisite-kokonaisuuttani.

Kuka suo­sit­te­lee sinua?”

Web-ke­hit­tä­jän töi­hin mi­nua suo­sit­te­le­vat en­ti­set esimieheni:

Ja­ni­ka Hankaniemi
Ad­mi­ni­stra­ti­ve su­per­vi­sor, softwa­re designer
Et­teplan MORE
050 486 8654
janika.​hankaniemi@​etteplanmore.​com

Kat­ja Vilkamo
Lii­ke­toi­min­tayk­si­kön joh­ta­ja, projektiliiketoiminta
Me­diao­sa­keyh­tiö Frantic
katja.​vilkamo@​frantic.​com