Tam­pe­reen ammattikorkeakoulu

Har­joit­te­lun ai­ka­na Sini to­teut­ti asiak­kaal­le web-pal­ve­lun. Hä­nen hoi­det­ta­va­naan oli­vat seu­raa­vat asiat:

  • so­vel­luk­sen ra­ken­teen suun­nit­te­lu ja tek­ni­nen toteutus
  • graa­fi­nen suun­nit­te­lu ja gra­fii­koi­den to­teut­ta­mi­nen web-käyt­töön soveltuen
  • asiak­kaan kir­joit­ta­man kä­si­kir­joi­tuk­sen ja ma­te­ri­aa­lin so­vit­ta­mi­nen web-ympäristöön
  • web-so­vel­luk­sen asen­ta­mi­nen ja käyttöönotto

Sini suo­riu­tui työ­teh­tä­vis­tään hy­vin ja osoit­ti oma-aloit­tei­suut­ta sekä ky­kyä kom­mu­ni­koi­da asiak­kaan kans­sa. Oman ajan hal­lin­ta toi­mi hyvin.