PAL­KO

Sini Ko­leh­mai­nen to­teut­ti DIKI-hank­keen PAL­KO-op­pi­mi­sym­pä­ris­töl­le ko­ti­si­vut. Al­ku­pa­la­ve­ris­sa so­vit­tiin yh­des­sä si­vu­jen ra­ken­ne pää­piir­teis­sään. Pro­jek­tin ai­ka­na Si­nil­lä oli omia ideoi­ta sii­tä, mi­ten si­vu­jen ra­ken­ne kan­nat­tai­si käy­tän­nös­sä to­teut­taa. Lop­pu­tu­los on to­del­la am­mat­ti­mai­ses­ti to­teu­tet­tu, em­me­kä omin voi­min oli­si osan­neet edes suun­ni­tel­la tai toi­voa kaik­kia nii­tä ra­ken­tei­ta, joi­ta si­vus­tol­lem­me lo­pul­ta saatiin. 

Yh­teis­työ Sini Ko­leh­mai­sen kans­sa su­jui alus­ta lop­puun asti erin­omai­sen mal­lik­kaas­ti. Aloi­tus­pa­la­ve­ris­sa so­vit­tiin ai­ka­tau­lu ja se piti. Pro­ses­sin ai­kai­siin yh­tey­den­ot­toi­hin Sini vas­ta­si vä­lit­tö­mäs­ti. Pro­jek­tin pää­tyt­tyä Sini esit­te­li val­miin tuo­tok­sen so­vit­tu­na ai­ka­na koko han­ke­tii­mil­lem­me, ja sai koko tii­mil­tä ke­hu­ja ja ihas­te­le­via kommentteja. 

Voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la yh­teis­työ­tä Si­nin kanssa.