ProjektipäällikkönäTiimin kanssa

Yri­tyk­sen henkilötietojärjestelmä

To­teu­tim­me asiak­kaan si­säi­seen käyt­töön tar­koi­te­tun Coon Da­ta­ba­se ‑hen­ki­lö­tie­to­jär­jes­tel­män. Tie­to­kan­ta suun­ni­tel­tiin si­säl­tä­mään noin 15 mil­joo­naa uniik­kia tie­tuet­ta. So­vel­lus on verk­ko­se­lai­mel­la käy­tet­tä­vä web-so­vel­lus ja se suun­ni­tel­tiin pää­sään­töi­ses­ti Googlen Chrome-selaimelle.

Coon Da­ta­ba­se

8/2016 – 12/2017
Roo­li: Pro­jek­ti­pääl­lik­kö / ohjelmistotestaaja
Ti­laa­ja: Raccoon Me­dia Limited 

Mu­ka­na tiimissä

  • Jyri Mik­ko­la – Ohjelmistoarkkitehti
  • Mat­ti Tans­ka­nen – Käyttöliittymäsuunnittelija
  • Jus­si Vai­nion­pää – Front-end developer

Henkilö­tieto­järjestelmä yri­tyk­sen si­säi­seen käyttöön

So­vel­luk­sen to­teu­tuk­ses­sa prio­ri­soi­tiin tie­to­tur­va, sil­lä so­vel­lus kä­sit­te­lee ar­ka­luon­tois­ta hen­ki­lö­tie­to­da­taa. Tie­to­kan­taan tal­len­ne­taan muun muas­sa jo­kai­sen käyt­tä­jän etu- ja su­ku­ni­mi, ikä, osoit­teet, pu­he­lin­nu­me­ro sekä tie­toa hä­nen toi­min­nas­taan so­vel­luk­sel­la. Tie­to­kan­nas­ta voi ha­kea tie­toa eri­lai­sil­la ha­kueh­doil­la ja haun tu­lok­set voi la­da­ta .csv-tie­dos­to­na. Tie­to­kan­taan voi myös li­sä­tä tie­toa .csv-muo­dos­sa.

Pro­jek­tin to­teu­tuk­sen het­kel­lä asia­kas oli vie­lä nuo­ri yri­tys, eikä heil­le ol­lut muo­dos­tu­nut sel­keä­tä bran­dia. Asiak­kaan toi­veet tie­to­jär­jes­tel­män suh­teen oli­vat pai­not­tu­neet toi­min­taan eikä asia­kas tä­ten puut­tu­nut tie­to­jär­jes­tel­män ul­koa­suun tai käyt­tö­liit­ty­mään – He ha­lusi­vat vain, että jär­jes­tel­mä toi­mii. Ke­hi­tim­me tuot­teel­le res­pon­sii­vi­sen käyt­tö­liit­ty­män, jon­ka ul­ko­näön to­teu­tim­me mie­lem­me mu­kaan hyö­dyn­täen kui­ten­kin mo­der­ne­ja toi­min­ta­mal­le­ja sekä design-trendejä.

Työs­ken­te­lim­me nel­jän hen­gen tii­mi­nä. Vas­ta­sin pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta ja tuot­teen tes­taa­mi­ses­ta: Han­kin tes­ti­hen­ki­löt, laa­din tes­ti­teh­tä­vät ja jär­jes­tin testaustilaisuuden.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toiminnallisuuksia

  • Hen­ki­lö­tie­to­da­taa
  • Tie­to­tur­va huippulaatua
  • Mah­dol­li­suus ha­kea tie­toa eri­lai­sil­la hakuehdoilla
  • Mah­dol­li­suus la­da­ta haun tu­lok­set .csv-tie­dos­to­na
  • Mah­dol­li­suus li­sä­tä tie­toa .csv-muo­dos­sa
  • Kir­jau­tu­mi­nen käyttäjille
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näytönkokoihin

Ha­luat­ko tie­tää lisää?