ToteuttajanaWordPressYksin toteutetut

Va­paa­seu­ra­kun­nan uu­dis­te­tut kotisivut

Kun Yli­vies­kan Va­paa­seu­ra­kun­nan van­han web­ho­tel­li­so­pi­muk­sen uusi­mi­nen tuli ajan­koh­tai­sek­si, eh­do­tin heil­le ko­ko­naan uut­ta WordPress-si­vus­toa pa­rem­mas­sa web­ho­tel­lis­sa. Ilok­se­ni eh­do­tuk­se­ni hy­väk­syt­tiin ja tu­lok­se­na syn­tyi hie­no ja pal­jon mo­der­nim­pi sivusto. 🙂

Yli­vies­kan Vapaaseurakunta

1/2019 – 2/2019
Roo­li: WordPress de­ve­lo­per / web designer
Ti­laa­ja: Yli­vies­kan Vapaaseurakunta
Si­vus­to: www​.yli​vies​kan​va​paasrk​.com

Pi­kai­nen pro­jek­ti tar­kal­la deadlinella

Asiak­kaal­la oli oi­keas­taan vain kak­si mer­kit­tä­vää toi­vet­ta: uu­del­ta si­vus­tol­ta pi­täi­si löy­tyä kaik­ki sama si­säl­tö kuin van­hal­ta­kin si­vus­tol­ta, ja uusi si­vus­to pi­täi­si jul­kais­ta en­nen, kuin van­han web­ho­tel­lin so­pi­mus päät­tyi­si. On­nis­tuin to­teut­ta­maan toiveet.

Va­lit­sin si­vus­ton moot­to­rik­si WordPress-si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män, kos­ka tie­sin ai­em­man pro­jek­tin pe­rus­teel­la asiak­kaan ha­lua­van si­vus­ton ole­van hel­pos­ti päi­vi­tet­tä­vis­sä. Et­sin ul­koa­sun poh­jak­si hy­vän val­mis­tee­man, jota muok­ka­sin voi­mak­kaas­ti ala­tee­mas­sa: vii­la­sin ja koo­da­sin ko­ko­naan uusia si­vu­poh­jia, tein uusia vim­pai­na­luei­ta, pa­ran­te­lin tee­man res­pon­sii­vi­suut­ta, vaih­doin vä­rit ja kir­ja­sin­tyy­pit, ja tein pal­jon mui­ta­kin pa­ran­nuk­sia. Ke­hi­tin si­vus­ton Cloud 9 ‑pil­vi­ke­hi­ty­sym­pä­ris­tös­sä, min­kä jäl­keen siir­sin sen hank­ki­maa­ni uu­teen webhotelliin.

Pro­jek­ti oli hy­vin opet­ta­vai­nen, kos­ka pää­sin sen myö­tä tu­tus­tu­maan WordPres­sin uu­den Gu­ten­berg-edi­to­rin käyt­tä­mi­seen. Löy­sin myös uusia hy­viä li­sä­osia eris­tyi­sem­piin si­vus­ton tarpeisiin.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toiminnallisuuksia

  • Tie­toa yh­tei­sös­tä ja sen toiminnasta
  • Täy­sin upo­tet­tu Facebook-syöte
  • Pas­to­rin pals­ta (blo­gi)
  • Me­dia­gal­le­ria: You­Tu­be-vi­deoi­ta, ää­nit­tei­tä ja kuvia
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näytönkokoihin

Ha­luat­ko tie­tää lisää?