SisällöntuottajanaToteuttajanaYksin toteutetut

Va­paa­seu­ra­kun­nan ko­ti­si­vut

Ra­ken­sin pie­nel­le va­paa­seu­ra­kun­nal­le verk­ko­si­vus­ton Weebly-web­ho­tel­liin. Toi­vee­na oli yk­sin­ker­tai­nen si­vus­to, jota pys­tyi­si hel­pos­ti ja no­peas­ti päi­vit­tä­mään hen­ki­lö, jol­la ei ole min­kään­lai­sia koo­daus­tai­to­ja.

Yli­vies­kan Va­paa­seu­ra­kun­ta

1/2015 – 2/2015
Roo­li: Web de­sig­ner / si­säl­lön­tuot­ta­ja
Ti­laa­ja: Yli­vies­kan Va­paa­seu­ra­kun­ta
Si­vus­to: www​.yli​vies​kan​va​paasrk​.com

Si­vus­to, joka on help­po päi­vit­tää

Ra­ken­sin si­vus­ton Weebly-web­ho­tel­lin omal­la “raa­haa ja pu­do­ta” -ra­ken­ta­jal­la. Asiak­kaal­la oli val­mii­na van­han si­vus­ton ma­te­ri­aa­lit, jot­ka sit­ten so­vi­tin uu­del­le si­vus­tol­le. Osal­le si­vuis­ta tein vain ra­ken­teet ja oli tar­koi­tus, että asia­kas li­sää niil­le si­säl­löt sit­ten, kun he saa­vat ne tuo­tet­tua.

Si­vus­ton tuek­si han­kin .com-verk­ko­tun­nuk­sen ja gal­le­rioi­ta var­ten ti­lit kah­teen tie­dos­ton­tal­len­nus­pal­ve­luun. Laa­din myös oh­je­kir­jat web­ho­tel­lin ja tal­len­nus­pal­ve­lui­den käyt­tä­mi­seen.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toi­min­nal­li­suuk­sia

  • Tie­toa yh­tei­sös­tä ja sen toi­min­nas­ta
  • Ta­pah­tu­ma- ja yh­teys­tie­to­lis­tauk­set
  • Kol­me me­dia­gal­le­ri­aa: vi­deot, ku­vat ja ää­nit­teet

Asiak­kaan kom­ment­ti pro­jek­tis­ta

Sini Pau­lii­na teki seu­ra­kun­tam­me www-si­vut ke­vääl­lä 2015. Yh­teis­työ Si­nin kans­sa su­jui hy­vin ja vies­tin­tä hoi­tui hy­vin e-mai­lil­la ja muu­ta­mal­la pu­he­lin­soi­tol­la. Olem­me ihan tyy­ty­väi­siä www-si­vui­hin, jos­kin mei­dän oma­toi­mi­nen si­vu­jen ke­hit­tä­mi­nen on vie­lä kes­ken.

Jos tar­vit­sen uusia www-si­vu­ja jo­hon­kin tar­koi­tuk­seen, Sini on tä­män ko­ke­muk­sen jäl­keen en­sim­mäi­nen vaih­toeh­to, kos­ka pro­jek­ti py­syi myös hy­vin ai­ka­tau­lus­saan. Olen suo­si­tel­lut hän­tä jo www-si­vu­jen te­ki­jäk­si erääl­le toi­sel­le­kin seu­ra­kun­nal­le.

Mark­ku J. Kum­pu­la, pas­to­ri

Ha­luat­ko tie­tää li­sää?