SisällöntuottajanaToteuttajanaWordPressYksin toteutetut

Va­paa­seu­ra­kun­nan ko­ti­si­vut ja Facebook-sivu

Ni­va­lan Va­paa­seu­ra­kun­ta ha­lusi uu­det mo­der­nit ko­ti­si­vut en­ti­sen iki­van­han si­vus­ton­sa ti­lal­le. Sa­mal­la he ha­lusi­vat eroon kal­liis­ta web­ho­tel­lis­ta. Eräs toi­nen asiak­kaa­ni suo­sit­te­li heil­le pal­ve­luk­sia­ni, jo­ten mi­nus­ta tuli uu­den si­vus­ton tekijä. 🙂

Ni­va­lan Vapaaseurakunta

6/2016 – 8/2016
Roo­li: Web de­sig­ner / sisällöntuottaja
Ti­laa­ja: Ni­va­lan Vapaaseurakunta
Si­vus­to: www​.ni​va​lan​va​paasrk​.com
Face­book-sivu: Ni­va­lan Vapaaseurakunta

Su­ju­va mut­ta opet­ta­vai­nen projekti

Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin seu­ra­kun­nal­le WordPress-si­vus­ton, jon­ka si­joi­tin uu­teen huo­keam­paan web­ho­tel­liin. Pe­rus­tin Face­book-si­vun hel­pot­ta­maan ja no­peut­ta­maan si­vus­ton päi­vit­tä­mis­tä: Face­book-si­vun syö­te näy­te­tään ko­ti­si­vu­jen etusi­vul­la. Li­säk­si laa­din oh­je­kir­jan web­ho­tel­lin käyt­tä­mi­seen ja si­vus­ton päivittämiseen.

Toi­vee­na oli yk­sin­ker­tai­nen si­ni­sä­vyi­nen si­vus­to, jota pys­tyi­si suu­rem­mit­ta tus­kit­ta päi­vit­tä­mään hen­ki­lö, jol­la ei ole min­kään­lai­sia koo­daus­tai­to­ja. Asiak­kaal­la oli val­mii­na van­han si­vus­ton teks­tit ja muu­ta­mia ku­via, jot­ka hyö­dyn­net­tiin uusil­la si­vuil­la. Li­sää ku­via ja teks­ti­ma­te­ri­aa­lia han­kin it­se­näi­ses­ti ver­kos­ta, mikä ei ol­lut mi­nul­le vai­ke­aa, kos­ka ai­he­pii­ri oli mi­nul­le tut­tu toi­sen pro­jek­tin ja har­ras­tu­nei­suu­te­ni johdosta.

Kai­ken kaik­ki­aan pro­jek­ti su­jui hel­pos­ti ja vai­vat­to­mas­ti. Si­vus­tol­le tuli mu­ka­van mo­ni­puo­lis­ta si­säl­töä, min­kä an­sios­ta pro­jek­ti oli hy­vin opet­ta­vai­nen. Olen lop­pu­tu­lok­seen oi­kein tyytyväinen. 🙂

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toiminnallisuuksia

  • Tie­toa yh­tei­sös­tä ja sen toiminnasta
  • Pie­niä ker­to­muk­sia us­koon­tu­los­ta (blo­gi)
  • Kir­joit­ta­jan in­fo­laa­tik­ko ar­tik­ke­lin lo­pus­sa, jos kir­joit­ta­ja on täy­den­tä­nyt tietonsa
  • Me­dia­gal­le­ria: ää­nit­tei­tä ja videoita
  • Face­book-syö­te
  • In­te­rak­tii­vi­nen Google-kart­ta, jo­hon on mer­kit­ty seu­ra­kun­nan sijainti
  • Yh­tey­den­ot­to­lo­ma­ke
  • Eri­lai­nen si­vu­palk­ki joka sivulla
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näytönkokoihin

Asiak­kaan kom­ment­ti projektista

Tar­vit­sim­me uu­det www-si­vut van­ho­jen ti­lal­le. Saim­me suo­si­tuk­sen Sini Ko­leh­mai­ses­ta toi­sel­ta seu­ra­kun­nal­ta. Yh­teis­työ hä­nen kans­saan su­jui to­del­la hy­vin. Vies­tin­tä ta­pah­tui e‑maililla ja teks­ti­vies­teil­lä jous­ta­vas­ti vuo­ro­kau­den ajois­ta riippumatta.

Työs­sä tuli nä­ky­viin Si­nin ak­tii­vi­nen aloit­teel­li­suus ja ideoin­ti. Lop­pu­tu­los ko­ti­si­vu­jen, FB-si­vu­jen ja oh­je­kir­jan osal­ta on pa­rem­pi kuin osa­sim­me odot­taa ja to­teu­tui myös ai­ka­tau­lun mukaan.

Ko­ke­muk­sem­me pe­rus­teel­la olem­me eh­dot­to­mas­ti val­miit uusiin pro­jek­tei­hin Si­nin kans­sa tar­vit­taes­sa. Suo­sit­te­lem­me yh­teis­tö­tä hä­nen kans­saan myös muil­le, jot­ka tar­vit­se­vat am­mat­ti­tai­tois­ta toteuttajaa.

Veik­ko Uusi­ta­lo, joh­to­ryh­män puheenjohtaja

Ha­luat­ko tie­tää lisää?