SisällöntuottajanaToteuttajanaWordPressYksin toteutetut

Tut­ki­jan kotisivut

Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin tut­ki­jal­le WordPress-ko­ti­si­vut, jot­ka esit­te­le­vät hä­nen aka­tee­mis­ta työ­tään sekä hä­nen konsulttipalveluitaan. 

Jan­ne Paavilainen

4/2016 – 10/2016
Roo­li: Web de­sig­ner / sisällöntuottaja
Ti­laa­ja: Jan­ne Paavilainen
Si­vus­to: www​.play​abi​li​ty​.fi

Vii­mein valmista

Asia­kas tuot­ti si­vus­tol­le kai­ken teks­ti­ma­te­ri­aa­lin ja va­lit­si vä­ri­pa­le­tin. Ku­vis­ta hä­nel­lä oli ole­mas­sa ai­noas­taan pro­fii­li­ku­va, jo­ten tein itse vä­ri­maa­il­maan so­pi­van kan­si­ku­van. En ol­lut ai­em­min teh­nyt tuol­lais­ta ku­van­kä­sit­te­lyä, jo­ten lop­pu­tu­los on­nis­tui ai­van yli odotusteni. 💪😎

Si­vus­to ra­ken­net­tiin WordPress-si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäl­lä. Va­li­tus­sa tee­mas­sa oli hy­vin vä­hän muok­kaus­mah­dol­li­suuk­sia, jo­ten suu­rin osa kus­to­moin­neis­ta täy­tyi teh­dä koo­dil­li­ses­ti. Tee­ma oli myös hie­man rik­ki ja sitä piti korjailla.

Pro­jek­tin val­mis­tu­mi­nen vii­väs­tyi mer­kit­tä­väs­ti, kos­ka asiak­kaal­la oli suu­ria vai­keuk­sia ma­te­ri­aa­lin toi­mit­ta­mi­ses­sa. Tämä ei kui­ten­kaan hai­tan­nut, kos­ka tark­kaa dead­li­nea ei ol­lut määritelty.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toiminnallisuuksia

  • Tie­toa tut­ki­jas­ta ja hä­nen ope­tus- ja konsultintyöstään
  • Lis­ta julkaisuista
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näytönkokoihin

Asiak­kaan kom­ment­ti projektista

Pro­jek­tin ta­voit­tee­na oli suun­ni­tel­la ja to­teut­taa verk­ko­si­vus­to WordPress-alus­tal­le. Si­nil­lä oli ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta pro­jek­teis­ta, jo­ten hä­nen va­lit­se­mi­sen­sa pro­jek­tin to­teut­ta­mi­sek­si oli luon­te­vaa. Olin näh­nyt Si­nin ai­em­pia töi­tä, joi­den jäl­ki he­rät­ti luot­ta­mus­ta hä­nen tietotaitoonsa.

Yh­teis­työ Si­nin kans­sa toi­mi mai­nios­ti. Vies­tin­tä oli help­poa ja no­pe­aa koko pro­jek­tin ajan. Sini oli ak­tii­vi­nen ja eh­dot­ti mo­nia vaih­toeh­toi­sia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja, jois­ta oli help­po va­li­ta mieluinen.

Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen ja si­vut val­mis­tui­vat so­vi­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa. Tu­len jat­kos­sa­kin käyt­tä­mään Si­nin pal­ve­lui­ta vas­taa­vis­sa hank­keis­sa ja voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la hän­tä muillekin.

Jan­ne Paa­vi­lai­nen, pe­li­tut­ki­ja ja konsultti

Ha­luat­ko tie­tää lisää?