ToteuttajanaWordPressYksin toteutetut

Tie­to­verk­ko­asian­tun­ti­jan portfolio

Asiak­kaa­ni ha­lusi pa­pe­ri­sel­le an­sio­luet­te­lol­le jon­kin hie­nom­man ja mie­leen­pai­nu­vam­man vaih­toeh­don. Siis­pä pää­tim­me teh­dä an­sio­luet­te­los­ta verkkosivun. 😎

Tuo­mas Törmänen

9/2016 – 1/2017
Roo­li: Web designer
Ti­laa­ja: Tuo­mas Törmänen
Si­vus­to: www​.tuo​mas​tor​ma​nen​.com

Uu­den­lai­nen to­teu­tus pe­rin­tei­sel­le sisällölle

Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin WordPres­sil­la yk­si­si­vui­sen ko­ko­nai­suu­den, jon­ka jul­kai­sin va­lit­se­mas­sa­ni web­ho­tel­lis­sa. Yk­si­si­vui­seen to­teu­tuk­seen pää­dyt­tiin eri­tyi­ses­ti sik­si, että asiak­kaal­la ei vie­lä ol­lut niin pal­joa ma­te­ri­aa­lia, että se oli­si kan­nat­ta­nut ja­kaa useam­mal­le si­vul­le. Asia­kas toi­mit­ti si­vuil­le kai­ken teks­ti­ma­te­ri­aa­lin ja pro­fii­li­ku­van. Ylä­osan ison ku­van han­kin kuvapankista.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toiminnallisuuksia

  • Ti­laa­jan esit­te­ly ja tie­toa hä­nen kou­lu­tus- ja työhistoriastaan
  • Ka­rusel­li, joka näyt­tää työ­nan­ta­jien suo­si­tuk­sia tilaajasta
  • You­tu­be-vi­deo
  • Yh­tey­den­ot­to­lo­ma­ke
  • In­te­rak­tii­vi­nen Google-kart­ta, jo­hon on mer­kit­ty ti­laa­jan sijainti
  • Yk­si­si­vui­suus
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näytönkokoihin

Asiak­kaan kom­ment­ti projektista

Pro­jek­ti­na oli luo­da hel­pos­ti päi­vi­tet­tä­vis­sä ole­va port­fo­lio­si­vus­to, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia mie­leen­pai­nu­va­na vaih­toeh­to­na ta­val­li­sen an­sio­luet­te­lon sijasta.

Yh­teis­työ Si­nin kans­sa su­jui erin­omai­ses­ti jo si­vus­ton suun­nit­te­lu­vai­heis­ta al­kaen. Vies­tin­tä su­jui niin yh­des­sä pai­kan pääl­lä so­vit­tui­na ta­paa­mi­sai­koi­na kuin myös vies­tien avul­la kel­lo­na­jas­ta riip­pu­mat­ta. Sini oli hy­vin ta­voi­tet­ta­vis­sa koko pro­jek­tin ajan ja tar­vit­ta­vat muu­tok­set si­vus­tol­le saa­tiin ai­kai­sek­si heti nii­tä pyytäessäni.

Pro­jek­tin jo­kai­sen vä­li­vai­heen ai­ka­tau­luis­sa py­syt­tiin ja lop­pu­tuo­te toi­mi­tet­tiin ajois­sa. Olen täy­sin tyy­ty­väi­nen pro­jek­tin lop­pu­tu­lok­seen, eli val­mii­seen port­fo­lio­si­vus­toon, ja sii­hen joh­ta­nei­siin työ­vai­hei­siin. Olen val­mis yh­teis­työ­hön Si­nin kans­sa tu­le­vai­suu­des­sa­kin ja suo­sit­te­li­sin Si­niä eh­dot­to­mas­ti muil­le­kin laa­duk­kai­ta si­vus­to­ja kaipaaville.

Tuo­mas Tör­mä­nen, tietoverkkoasiantuntija

Ha­luat­ko tie­tää lisää?