ToteuttajanaWordPressYksin toteutetut

Tie­to­tek­nii­kan EU-hank­keen ko­ti­si­vut

Suo­ri­tin osan tra­de­no­min kou­lu­tuk­see­ni si­säl­ty­nees­tä työ­har­joit­te­lus­ta Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun Floworks-yk­si­köl­le. Har­joit­te­lun ai­ka­na suun­nit­te­lin ja to­teu­tin kol­me WordPress-verk­ko­si­vus­toa, ja tämä oli yksi niis­tä. Kaik­ki si­vus­tot liit­tyi­vät EU-hank­kei­siin, jo­ten EU:n verk­ko­vies­tin­tä­vaa­ti­muk­set tu­li­vat mi­nul­le hy­vin tu­tuik­si har­joit­te­lun ai­ka­na.

IoT­Ti

5/2017
Roo­li: Web de­sig­ner
Ti­laa­ja: IoT­Ti-pro­jek­ti­ryh­mä
Si­vus­to: IoT­Ti

Mi­ni­pro­jek­ti, jol­la oli on­nel­li­nen lop­pu

Suun­nit­te­lin si­vus­ton ul­koa­sun ra­ken­tei­neen, vä­rei­neen ja ty­po­gra­fioi­neen ko­ko­naan itse. Ul­koa­sun suun­nit­te­lua ra­joit­ti ai­noas­taan hank­keen ra­hoit­ta­jan vaa­ti­mus sii­tä, että EU:n lo­go­jen oli näyt­tä­vä joka si­vul­la il­man, että si­vua tar­vit­si yh­tään vie­rit­tää. Tä­män vuok­si es­teet­ti­syy­des­tä oli pak­ko jon­kin ver­ran tin­kiä, eri­tyi­ses­ti pie­nem­mil­lä näy­tön­koil­la.

Asia­kas toi­mit­ti kaik­ki teks­tit, mut­ta ison ku­van ja lo­got han­kin itse. Ku­vas­ta täy­tyi vaih­taa vä­rit, mitä teh­des­sä yli­tin kyl­lä it­se­ni. 😎 Ke­hi­tin si­vus­ton Cloud9-pil­vi­ke­hi­ty­sym­pä­ris­tös­sä, min­kä jäl­keen siir­sin ja jul­kai­sin sen osak­si Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun WordPress Mul­ti­si­te -ko­ko­nai­suut­ta.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toi­min­nal­li­suuk­sia

  • Tie­toa hank­kees­ta
  • Pal­jon lo­go­ja
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näy­tön­ko­koi­hin

Asiak­kaan kom­ment­ti pro­jek­tis­ta

- Mi­ten yh­teis­työ ylei­ses­ti su­jui?
Hy­vin.

- Mi­ten vies­tin­tä su­jui?
Hy­vin, Sini ky­se­li tie­to­ja ak­tii­vi­ses­ti.

- Olit­te­ko tyy­ty­väi­siä lop­pu­tuot­tee­seen (si­vus­to)? Tu­li­ko tuot­tees­ta sel­lai­nen kuin toi­voit­te?
Si­vus­to näyt­tää hy­väl­tä.

- Py­syt­tiin­kö ai­ka­tau­lus­sa? Toi­mi­tet­tiin­ko tuo­te ajois­sa?
Si­nin puo­les­ta ai­ka­tau­lus­sa py­syt­tiin.

- Oli­sit­te­ko tä­män ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la val­mii­ta te­ke­mään yh­teis­työ­tä Si­nin kans­sa myös jon­kun toi­sen pro­jek­tin pa­ris­sa? Suo­sit­te­li­sit­te­ko yh­teis­työ­tä Si­nin kans­sa jol­le­kin muul­le?
Suo­sit­te­lem­me. Sini hoi­ti hom­man jä­mä­käs­ti.

Kari Naak­ka, tun­tio­pet­ta­ja ja IoT­Ti-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö

Ha­luat­ko tie­tää li­sää?