Yli­vies­kan Vapaaseurakunta

Sini Pau­lii­na teki seu­ra­kun­tam­me www-si­vut ke­vääl­lä 2015. Yh­teis­työ Si­nin kans­sa su­jui hy­vin ja vies­tin­tä hoi­tui hy­vin e‑maililla ja muu­ta­mal­la pu­he­lin­soi­tol­la. Olem­me ihan tyy­ty­väi­siä www-si­vui­hin, jos­kin mei­dän oma­toi­mi­nen si­vu­jen ke­hit­tä­mi­nen on vie­lä kesken.

Jos tar­vit­sen uusia www-si­vu­ja jo­hon­kin tar­koi­tuk­seen, Sini on tä­män ko­ke­muk­sen jäl­keen en­sim­mäi­nen vaih­toeh­to, kos­ka pro­jek­ti py­syi myös hy­vin ai­ka­tau­lus­saan. Olen suo­si­tel­lut hän­tä jo www-si­vu­jen te­ki­jäk­si erääl­le toi­sel­le­kin seurakunnalle.