X‑SEC

Työ­teh­tä­vät Sini suo­rit­ti hy­vin ja reip­paas­ti, hän omak­sui oh­jeet ja teh­tä­vät lois­ta­vas­ti ja ko­ko­nai­suu­te­na suo­riu­tui työs­tään kii­tet­tä­väs­ti. Suo­sit­te­len Si­niä jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja- sekä asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­viin ja mui­hin luot­ta­mus­ta vaa­ti­viin tehtäviin.