Tuo­mas Törmänen

Pro­jek­ti­na oli luo­da hel­pos­ti päi­vi­tet­tä­vis­sä ole­va port­fo­lio­si­vus­to, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia mie­leen­pai­nu­va­na vaih­toeh­to­na ta­val­li­sen an­sio­luet­te­lon sijasta.

Yh­teis­työ Si­nin kans­sa su­jui erin­omai­ses­ti jo si­vus­ton suun­nit­te­lu­vai­heis­ta al­kaen. Vies­tin­tä su­jui niin yh­des­sä pai­kan pääl­lä so­vit­tui­na ta­paa­mi­sai­koi­na kuin myös vies­tien avul­la kel­lo­na­jas­ta riip­pu­mat­ta. Sini oli hy­vin ta­voi­tet­ta­vis­sa koko pro­jek­tin ajan ja tar­vit­ta­vat muu­tok­set si­vus­tol­le saa­tiin ai­kai­sek­si heti nii­tä pyytäessäni.

Pro­jek­tin jo­kai­sen vä­li­vai­heen ai­ka­tau­luis­sa py­syt­tiin ja lop­pu­tuo­te toi­mi­tet­tiin ajois­sa. Olen täy­sin tyy­ty­väi­nen pro­jek­tin lop­pu­tu­lok­seen, eli val­mii­seen port­fo­lio­si­vus­toon, ja sii­hen joh­ta­nei­siin työ­vai­hei­siin. Olen val­mis yh­teis­työ­hön Si­nin kans­sa tu­le­vai­suu­des­sa­kin ja suo­sit­te­li­sin Si­niä eh­dot­to­mas­ti muil­le­kin laa­duk­kai­ta si­vus­to­ja kaipaaville.