Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lu (ly­hyt)

Sini suo­riu­tui työ­teh­tä­vis­tään hy­vin ja osoit­ti oma-aloit­tei­suut­ta sekä ky­kyä kom­mu­ni­koi­da asiak­kaan kans­sa. Oman ajan hal­lin­ta toi­mi hyvin.