Smar­tour 1

Opis­ke­li­jat He­li­nä Le­hi­koi­nen, Sini Ko­leh­mai­nen ja Jari Sur­vo­nen laa­ti­vat al­ku­vuo­des­ta 2016 www-si­vut Eu­roo­pan Unio­nin ra­hoit­ta­mal­le Sus­tai­nable MA­na­geR in TOU­Rism Sec­tor – SMAR­TOUR-hank­keel­le. Si­vu­jen osoi­te on http://​www​.smar​tour​pro​ject​.eu/.

Www-si­vu­jen laa­ti­mi­nen oli vaa­ti­va han­ke joh­tuen useis­ta syis­tä: www-si­vut laa­dit­tiin englan­nin kie­lel­lä ja mu­kaan lii­tet­tiin pai­nik­kei­den avul­la mah­dol­li­suus löy­tää tie­toa ita­lian ja suo­men kie­lil­lä, si­vu­jen laa­din­nal­la oli tiuk­ka ai­ka­tau­lu toi­mek­sian­nos­ta val­mii­den si­vu­jen val­mis­tu­mi­seen ja kom­mu­ni­koin­nis­sa oli otet­ta­va huo­mioon hank­kee­seen osal­lis­tu­vat useat ta­hot haasteineen.

Opis­ke­li­jat sai­vat ai­kaan toi­mi­vat si­vut so­vi­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa. Kaik­ki kes­kei­set toi­mek­sian­ta­jan ha­lua­mat asiat ovat si­vuil­la mu­ka­na ja si­vut ovat päi­vi­tet­tä­vis­sä uu­tis­ten ja mui­den asioi­den osal­ta. Si­vut ovat myös yh­teen­so­pi­vat mo­bii­li­lait­tei­den kans­sa, mikä on tär­ke­ää nykyään.

Opis­ke­li­ja­ryh­mä toi­mi an­ne­tun toi­mek­sian­non, oh­jei­den ja toi­vei­den mu­kai­ses­ti. Opis­ke­li­jat ke­hit­ti­vät it­se­näi­ses­ti si­vut hank­keel­le ja hy­väk­syt­ti­vät työn­sä tu­lok­set toi­mek­sian­ta­jan edus­ta­jil­la. Opis­ke­li­jat ot­ti­vat huo­mioon toi­vo­muk­set muu­tet­ta­vis­ta asiois­ta ja eh­dot­ti­vat al­ku­pe­räi­sen ke­hi­tys­työn jäl­keen ak­tii­vi­ses­ti eri­lai­sia kei­no­ja pa­ran­nel­la esi­mer­kik­si vä­ri­maa­il­maa, News-si­vun toi­mi­vuut­ta ja mui­ta­kin si­vui­hin liit­ty­viä asioi­ta. Opis­ke­li­jat myös pys­tyi­vät to­teut­ta­maan nämä toi­men­pi­teet ki­reän ai­ka­tau­lun puitteissa.

Tä­män opis­ke­li­ja­ryh­män kans­sa oli­si ilo työs­ken­nel­lä jat­kos­sa­kin ja suo­sit­te­len mie­lel­lä­ni opis­ke­li­joi­ta vas­taa­van­lai­siin projekteihin.