Sa­vi­nii­tyn kennel

Yh­teis­työ Si­nin kans­sa oli su­ju­vaa ja ren­toa. Aihe oli kum­mal­le­kin tut­tu, jo­ten olim­me sa­moil­la aja­tus­lin­joil­la heti alus­ta al­kaen. Sini täyt­ti kaik­ki toi­vee­ni si­vu­jen suh­teen juu­ri niin kuin ha­lusin­kin. Toi­si­naan hän jopa au­kai­si uusia mah­dol­li­suuk­sia, mi­ten esit­tää asiat.

Vies­tin­tä su­jui jous­ta­vas­ti: mi­hin ai­kaan päi­väs­tä vain, eikä si­dot­tu­na pel­käs­tään sil­mäk­käin ta­paa­mi­siin. Pää­asias­sa lä­he­tim­me What­sApp-vies­te­jä tai chat­tai­lim­me Face­boo­kin Mes­sen­ge­ris­sä. Vies­tin­tä oli hy­vin su­ju­vaa: Heti, kun tuli jo­kin aja­tus, ideat saa­tiin no­peas­ti kokeiluun.

Olen eh­dot­to­man tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen. Ai­kai­sem­min en ol­lut edes hok­san­nut esi­mer­kik­si You­Tu­ben käyt­tä­mis­tä si­vuil­la. Itse si­vus­to on sel­keä ja yk­sin­ker­tai­nen – It­sel­lä­ni on ta­pa­na lii­kaa ko­ris­tel­la asioi­ta ja lö­pis­tä yli­mää­räi­siä, tur­hia asioita.

Ai­ka­tau­lu oli hyvä ja no­pea, ot­taen huo­mioon omat kii­ree­ni ja hi­tau­te­ni toi­mit­taa ma­te­ri­aa­lia Si­nil­le. Yleen­sä Si­nin muis­tu­tus sai mi­nut kyl­lä ak­ti­voi­tu­maan it­se­kin toimimaan.

Kyl­lä oli­sin val­mis uu­teen­kin pro­jek­tiin, mitä teh­täi­siin? Hal­tin ja In­kun blo­gi? Suo­sit­te­len Si­niä heti, jos kuu­len jon­kun tar­vit­se­van vas­taa­vaa apua.