PAL­KO (ly­hyt)

Pro­jek­tin ai­ka­na Si­nil­lä oli omia ideoi­ta sii­tä, mi­ten si­vu­jen ra­ken­ne kan­nat­tai­si käy­tän­nös­sä to­teut­taa. Lop­pu­tu­los on to­del­la am­mat­ti­mai­ses­ti to­teu­tet­tu, em­me­kä omin voi­min oli­si osan­neet edes suun­ni­tel­la tai toi­voa kaik­kia nii­tä ra­ken­tei­ta, joi­ta si­vus­tol­lem­me lo­pul­ta saa­tiin. Voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la yh­teis­työ­tä Si­nin kanssa.