NZEB

Yh­teis­työ su­jui so­vi­tus­ti. En­nen käyt­tö­liit­ty­män ke­hi­tys­työn aloit­ta­mis­ta kes­kei­set ta­voit­teet käy­tiin läpi kol­mes­sa alus­ta­vas­sa pa­la­ve­ris­sa. Tä­män jäl­keen työ­tä ke­hi­tet­tiin itsenäisesti.

Ai­ka­tau­lu te­ki­jöi­den osal­ta oli tiuk­ka ja vies­tin­tä työn ai­ka­na ra­joit­tui pää­asial­li­ses­ti en­nen työn aloit­ta­mis­ta pi­det­tyi­hin alus­ta­viin ta­voi­te­pa­la­ve­rei­hin. Lop­pu­tu­lok­se­na laa­dit­tu käyt­tö­liit­ty­mä vas­taa kui­ten­kin ra­ken­teel­taan hy­vin ase­tet­tui­hin ta­voit­tei­siin ja vas­taa näin tarkoitustaan. 

Käyt­tö­liit­ty­män ke­hit­tä­mis­tä oh­ja­si käy­tet­tä­vis­sä ole­vat va­li­tet­ta­van tiu­kat ajal­li­set re­surs­sit. Työ teh­tiin kui­ten­kin te­hok­kaas­ti käy­tet­tä­vis­sä ole­vien re­surs­sien puit­teis­sa. Yh­teis­työ su­jui so­vi­tus­ti ja mah­dol­li­set jat­ko­hank­keet työn teh­neen ryh­män kans­sa ovat hy­vin mahdollisia.