Ni­va­lan Vapaaseurakunta

Tar­vit­sim­me uu­det www-si­vut van­ho­jen ti­lal­le. Saim­me suo­si­tuk­sen Sini Ko­leh­mai­ses­ta toi­sel­ta seu­ra­kun­nal­ta. Yh­teis­työ hä­nen kans­saan su­jui to­del­la hy­vin. Vies­tin­tä ta­pah­tui e‑maililla ja teks­ti­vies­teil­lä jous­ta­vas­ti vuo­ro­kau­den ajois­ta riippumatta.

Työs­sä tuli nä­ky­viin Si­nin ak­tii­vi­nen aloit­teel­li­suus ja ideoin­ti. Lop­pu­tu­los ko­ti­si­vu­jen, FB-si­vu­jen ja oh­je­kir­jan osal­ta on pa­rem­pi kuin osa­sim­me odot­taa ja to­teu­tui myös ai­ka­tau­lun mukaan.

Ko­ke­muk­sem­me pe­rus­teel­la olem­me eh­dot­to­mas­ti val­miit uusiin pro­jek­tei­hin Si­nin kans­sa tar­vit­taes­sa. Suo­sit­te­lem­me yh­teis­tö­tä hä­nen kans­saan myös muil­le, jot­ka tar­vit­se­vat am­mat­ti­tai­tois­ta toteuttajaa.