Ni­va­lan Va­paa­seu­ra­kun­ta (ly­hyt)

Työs­sä tuli nä­ky­viin Si­nin ak­tii­vi­nen aloit­teel­li­suus ja ideoin­ti. Lop­pu­tu­los on pa­rem­pi kuin osa­sim­me odot­taa ja to­teu­tui myös ai­ka­tau­lun mu­kaan. Suo­sit­te­lem­me yh­teis­tö­tä hä­nen kans­saan myös muil­le, jot­ka tar­vit­se­vat am­mat­ti­tai­tois­ta toteuttajaa.