La Rei­ne des Glaces ‑blo­gi

Pro­jek­ti­na oli teh­dä mi­nul­le toi­mi­va WordPress-blo­gi, jota oli­si help­po käyt­tää, mut­ta joka näyt­täi­si kui­ten­kin laa­duk­kaal­ta yk­sin­ker­tai­suu­des­taan huolimatta.

Yh­teis­työ su­jui Si­nin kans­sa lois­ta­vas­ti, hän ky­se­li laa­jas­ti mil­lai­sen blo­gin ha­luan ja mil­lais­ta si­säl­töä ha­luan sii­hen. Hä­nel­lä oli aina val­mii­na pa­ri­kin eri vaih­toeh­toa al­kaen ul­koa­sus­ta ja sen to­teu­tuk­ses­ta, ku­ten myös mitä blo­giin ha­lu­aa li­sä­tä (pro­fii­liin esit­te­ly­teks­tit, soit­to­lis­tat, lai­nauk­set yms.). Olim­me sa­mal­la aal­to­pi­tuu­del­la kai­kes­ta, olin tyy­ty­väi­nen eh­do­tuk­siin ja pys­tyin si­ten va­lit­se­maan aina eri­to­ten oman suosikkini.

Kom­mu­ni­koin­ti su­jui hel­pos­ti. Sain vas­tauk­set no­peas­ti ja Sini osa­si se­lit­tää asian­sa hy­vin ja asial­li­ses­ti. Mi­nus­ta on myös hyvä, että si­vu­jen te­ki­jä osaa olla it­se­kin ak­tii­vi­nen yh­tey­den­pi­don suh­teen ja var­mis­taa tar­vit­ta­van ai­neis­ton (esi­mer­kik­si ha­lut­tu pro­fii­li­teks­ti) ole­van valmiina.

Blo­gi val­mis­tui no­peam­paa kuin oli­sin us­ko­nut ja jäl­ki on laa­du­kas­ta. Ai­ka­tau­lus­sa py­syt­tiin hy­vin. Pro­jek­tin lop­pu­tu­los on yk­sin­ker­tai­ses­ti lois­ta­va. Si­vus­to on juu­ri sel­lai­nen kuin mie­li­ku­vis­sa­ni olin aja­tel­lut, simp­pe­li mut­ta rai­kas ja tyy­li­käs. Kaik­ki löy­tyy hel­pos­ti niin lu­ki­jal­le kuin kirjoittajallekin.

Olen enem­män kuin tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen ja olen val­mis te­ke­mään tu­le­vai­suu­des­sa­kin yh­teis­työ­tä Si­nin kans­sa. Hän on am­mat­ti­mai­nen ja asian­sa osaa­va. Plus­saa on myös ak­tii­vi­nen yh­tey­den­pi­to si­vus­ton tii­moil­ta, vaih­toeh­to­jen an­ta­mi­nen sekä tai­teel­li­nen silmä.

Mi­kä­li ha­lu­aa laa­du­kas­ta työn jäl­keä ja am­mat­ti­mai­sen te­ki­jän, niin suo­sit­te­len yh­teis­työ­tä Si­nin kans­sa myös muille.