Jan­ne Paavilainen

Pro­jek­tin ta­voit­tee­na oli suun­ni­tel­la ja to­teut­taa verk­ko­si­vus­to WordPress-alus­tal­le. Si­nil­lä oli ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta pro­jek­teis­ta, jo­ten hä­nen va­lit­se­mi­sen­sa pro­jek­tin to­teut­ta­mi­sek­si oli luon­te­vaa. Olin näh­nyt Si­nin ai­em­pia töi­tä, joi­den jäl­ki he­rät­ti luot­ta­mus­ta hä­nen tietotaitoonsa.

Yh­teis­työ Si­nin kans­sa toi­mi mai­nios­ti. Vies­tin­tä oli help­poa ja no­pe­aa koko pro­jek­tin ajan. Sini oli ak­tii­vi­nen ja eh­dot­ti mo­nia vaih­toeh­toi­sia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja, jois­ta oli help­po va­li­ta mieluinen.

Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen ja si­vut val­mis­tui­vat so­vi­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa. Tu­len jat­kos­sa­kin käyt­tä­mään Si­nin pal­ve­lui­ta vas­taa­vis­sa hank­keis­sa ja voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la hän­tä muillekin.