Jan­ne Paa­vi­lai­nen (ly­hyt)

Yh­teis­työ Si­nin kans­sa toi­mi mai­nios­ti. Sini oli ak­tii­vi­nen ja eh­dot­ti mo­nia vaih­toeh­toi­sia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja, jois­ta oli help­po va­li­ta mie­lui­nen. Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen. Tu­len jat­kos­sa­kin käyt­tä­mään Si­nin pal­ve­lui­ta vas­taa­vis­sa hank­keis­sa ja voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la hän­tä muillekin.