Hie­ron­ta­Pis­te Tai­ga (ly­hyt)

Yh­teis­työ ja vies­tin­tä su­jui­vat to­del­la hy­vin ja ai­ka­tau­luis­sa jous­tet­tiin erit­täin hy­vin puo­lin ja toi­sin. Lop­pu­tu­lok­seen olen enem­män kuin tyy­ty­väi­nen. Tar­vit­taes­sa olen val­mis yh­teis­työ­hön Si­nin kans­sa tu­le­vai­suu­des­sa­kin, ja voin erit­täin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la yh­teis­työ­tä Si­nin kans­sa myös muil­le – hän on alan­sa ammattilainen.