Fran­tic

Sini toi­mi tänä ai­ka­na tek­ni­sen ke­hit­tä­mi­sen har­joit­te­li­ja­na eri asiak­kuus­tii­meis­sä ko­ke­neem­pien ke­hit­tä­jien apu­na. Si­nin pro­jek­tit oli­vat WordPress ‑alus­tal­le teh­tä­viä pie­niä ke­hi­tys­töi­tä, si­säl­täen muun muas­sa funk­tio­tie­dos­to­jen ja si­vu­poh­jien muok­kaus­ta sekä tyy­lit­te­ly­jä PHP- ja Sass-kie­lil­lä. Sini laa­ti myös usei­ta hy­viä si­säl­lön­syöt­tö­oh­jeis­tuk­sia asiakkaillemme.

Sini suo­riu­tui an­ne­tuis­ta teh­tä­vis­tä erin­omai­ses­ti ja on tark­ka ja tun­nol­li­nen. Pro­jek­tin ai­ka­na hän on osoit­ta­nut ky­ke­ne­vän­sä toi­mi­maan on­gel­mit­ta sekä it­se­näi­ses­ti että yh­teis­työs­sä mui­den kans­sa. Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la hän­tä vas­taa­vaan ju­nior-ke­hit­tä­jän rooliin.