Fran­tic (ly­hyt)

Sini suo­riu­tui an­ne­tuis­ta teh­tä­vis­tä erin­omai­ses­ti ja on tark­ka ja tun­nol­li­nen. Pro­jek­tin ai­ka­na hän on osoit­ta­nut ky­ke­ne­vän­sä toi­mi­maan on­gel­mit­ta sekä it­se­näi­ses­ti että yh­teis­työs­sä mui­den kans­sa. Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la hän­tä vas­taa­vaan ju­nior-ke­hit­tä­jän rooliin.