Et­teplan MORE

Sini on suo­riu­tu­nut työ­teh­tä­vis­tään kii­tet­tä­väs­ti, ja ol­lut tun­nol­li­nen, kii­tet­tä­vän ah­ke­ra ja tark­ka työn­te­ki­jä. Li­säk­si hä­nen käy­tök­sen­sä on ol­lut aina kii­tet­tä­vää. Fron­tend-ke­hit­tä­jä­nä Sini on ol­lut vi­su­aa­li­ses­ti tark­ka, ke­hit­tä­nyt hy­viä koo­di­ta­po­ja li­sää­mäl­lä esim. koo­din mo­du­laa­ri­suut­ta, ja osoit­ta­nut ky­kyä op­pia uusia asioi­ta no­peas­ti. Si­nin työ­teh­tä­vät ovat koos­tu­neet verk­ko­pal­ve­lu­ke­hi­tyk­ses­tä React-kir­jas­tol­la, sekä mo­bii­liappli­kaa­tio­ke­hi­tyk­ses­tä React Nativella.