Et­teplan MORE (ly­hyt)

Sini on suo­riu­tu­nut työ­teh­tä­vis­tään kii­tet­tä­väs­ti, ja ol­lut tun­nol­li­nen, kii­tet­tä­vän ah­ke­ra ja tark­ka työn­te­ki­jä. Li­säk­si hä­nen käy­tök­sen­sä on ol­lut aina kii­tet­tä­vää. Fron­tend-ke­hit­tä­jä­nä Sini on ol­lut vi­su­aa­li­ses­ti tark­ka, ke­hit­tä­nyt hy­viä koo­di­ta­po­ja, ja osoit­ta­nut ky­kyä op­pia uusia asioi­ta nopeasti.