eMent­he

– Mi­ten yh­teis­työ ylei­ses­ti sujui?
Ta­pa­sim­me kak­si ker­taa (mo­lem­mil­la ker­roil­la kaik­ki tii­min­jä­se­net ei­vät ol­leet pai­kal­la). Nämä ta­paa­mi­set su­jui­vat hy­väs­sä yhteisymmärryksessä.

– Mi­ten vies­tin­tä sujui?
Vies­tin­tää var­ten käy­tet­tiin Face­book-ryh­mää, säh­kö­pos­te­ja ja Google Dri­veen teh­tyä backlog-kan­sio­ta. Face­boo­kin käyt­tö oli aika vä­häis­tä. Ken­ties oli­si voi­nut enem­män­kin esi­mer­kik­si sen kaut­ta vies­tiä sii­tä, mis­sä vai­hees­sa ollaan.

– Olit­te­ko tyy­ty­väi­siä lop­pu­tuot­tee­seen? Tu­li­ko tuot­tees­ta sel­lai­nen kuin toivoitte?
Ko­ti­si­vua on ke­hi­tet­ty edel­leen, jo­ten mi­nun on vai­kea ar­vioi­da, mikä vai­he oli se, jol­loin se luo­vu­tet­tiin tä­män ryh­män toi­mes­ta ja mis­tä jat­ket­tiin eteenpäin.

– Py­syt­tiin­kö ai­ka­tau­lus­sa? Toi­mi­tet­tiin­ko tuo­te ajoissa?
Kyllä.

– Oli­sit­te­ko tä­män ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la val­mii­ta te­ke­mään yh­teis­työ­tä kans­sam­me myös jon­kun toi­sen pro­jek­tin parissa?
Kyllä.

– Suo­sit­te­li­sit­te­ko yh­teis­työ­tä kans­sam­me jol­le­kin muulle?
Toki.