Et­teplan MORE

Posted on

Sini on suo­riu­tu­nut työ­teh­tä­vis­tään kii­tet­tä­väs­ti, ja ol­lut tun­nol­li­nen, kii­tet­tä­vän ah­ke­ra ja tark­ka työn­te­ki­jä. Li­säk­si hä­nen käy­tök­sen­sä on ol­lut aina kii­tet­tä­vää. Fron­­tend-ke­­hit­­tä­­jä­­nä Sini on ol­lut vi­su­aa­li­ses­ti tark­ka, ke­hit­tä­nyt hy­viä koo­di­ta­po­ja li­sää­mäl­lä esim. koo­din mo­du­laa­ri­suut­ta, ja osoit­ta­nut ky­kyä op­pia uusia asioi­ta no­peas­ti. Si­nin työ­teh­tä­vät ovat koos­tu­neet verk­ko­pal­ve­lu­ke­hi­tyk­ses­tä React-kir­­jas­­tol­­la, sekä mo­bii­liappli­kaa­tio­ke­hi­tyk­ses­tä React Nativella.

Fran­tic

Posted on

Sini toi­mi tänä ai­ka­na tek­ni­sen ke­hit­tä­mi­sen har­joit­te­li­ja­na eri asiak­kuus­tii­meis­sä ko­ke­neem­pien ke­hit­tä­jien apu­na. Si­nin pro­jek­tit oli­vat WordPress ‑alus­tal­le teh­tä­viä pie­niä ke­hi­tys­töi­tä, si­säl­täen muun muas­sa funk­tio­tie­dos­to­jen ja si­vu­poh­jien muok­kaus­ta sekä tyy­lit­te­ly­jä PHP- ja Sass-kie­­lil­­lä. Sini laa­ti myös usei­ta hy­viä si­säl­lön­syöt­tö­oh­jeis­tuk­sia asiak­kail­lem­me. Sini suo­riu­tui an­ne­tuis­ta teh­tä­vis­tä erin­omai­ses­ti ja on tark­ka ja tun­nol­li­nen. Pro­jek­tin ai­ka­na hän on osoit­ta­nut kykenevänsä […]

Floworks

Posted on

Sini Ko­leh­mai­nen wor­ked as a web de­sig­ner and a web­mas­ter in se­ve­ral TAMK R&D pro­ject web si­tes. All her as­sign­ments were de­li­ve­red as ful­ly func­tio­nal web si­tes and met the client requi­re­ments. Sini Ko­leh­mai­nen wor­ked as a web de­sig­ner and a web­mas­ter for TAMK Floworks / Smart Cam­pus In­no­va­tion Lab. The work was done in […]

Tam­pe­reen ammattikorkeakoulu

Posted on

Har­joit­te­lun ai­ka­na Sini to­teut­ti asiak­kaal­le web-pal­­ve­­lun. Hä­nen hoi­det­ta­va­naan oli­vat seu­raa­vat asiat: so­vel­luk­sen ra­ken­teen suun­nit­te­lu ja tek­ni­nen to­teu­tus graa­fi­nen suun­nit­te­lu ja gra­fii­koi­den to­teut­ta­mi­nen web-käyt­­töön so­vel­tuen asiak­kaan kir­joit­ta­man kä­si­kir­joi­tuk­sen ja ma­te­ri­aa­lin so­vit­ta­mi­nen web-ym­pä­ris­töön web-so­­vel­­luk­­sen asen­ta­mi­nen ja käyt­töön­ot­to Sini suo­riu­tui työ­teh­tä­vis­tään hy­vin ja osoit­ti oma-aloit­­tei­­suut­­ta sekä ky­kyä kom­mu­ni­koi­da asiak­kaan kans­sa. Oman ajan hal­lin­ta toi­mi hyvin.