Et­teplan MORE (ly­hyt)

Posted on

Sini on suo­riu­tu­nut työ­teh­tä­vis­tään kii­tet­tä­väs­ti, ja ol­lut tun­nol­li­nen, kii­tet­tä­vän ah­ke­ra ja tark­ka työn­te­ki­jä. Li­säk­si hä­nen käy­tök­sen­sä on ol­lut aina kii­tet­tä­vää. Fron­­tend-ke­­hit­­tä­­jä­­nä Sini on ol­lut vi­su­aa­li­ses­ti tark­ka, ke­hit­tä­nyt hy­viä koo­di­ta­po­ja, ja osoit­ta­nut ky­kyä op­pia uusia asioi­ta nopeasti.

Fran­tic (ly­hyt)

Posted on

Sini suo­riu­tui an­ne­tuis­ta teh­tä­vis­tä erin­omai­ses­ti ja on tark­ka ja tun­nol­li­nen. Pro­jek­tin ai­ka­na hän on osoit­ta­nut ky­ke­ne­vän­sä toi­mi­maan on­gel­mit­ta sekä it­se­näi­ses­ti että yh­teis­työs­sä mui­den kans­sa. Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la hän­tä vas­taa­vaan ju­­nior-ke­­hit­­tä­­jän rooliin.

X‑SEC

Posted on

Työ­teh­tä­vät Sini suo­rit­ti hy­vin ja reip­paas­ti, hän omak­sui oh­jeet ja teh­tä­vät lois­ta­vas­ti ja ko­ko­nai­suu­te­na suo­riu­tui työs­tään kii­tet­tä­väs­ti. Suo­sit­te­len Si­niä jär­­jes­­tyk­­sen­­val­­vo­­ja- sekä asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­viin ja mui­hin luot­ta­mus­ta vaa­ti­viin tehtäviin.