Hie­ron­ta­Pis­te Tai­ga (ly­hyt)

Posted on

Yh­teis­työ ja vies­tin­tä su­jui­vat to­del­la hy­vin ja ai­ka­tau­luis­sa jous­tet­tiin erit­täin hy­vin puo­lin ja toi­sin. Lop­pu­tu­lok­seen olen enem­män kuin tyy­ty­väi­nen. Tar­vit­taes­sa olen val­mis yh­teis­työ­hön Si­nin kans­sa tu­le­vai­suu­des­sa­kin, ja voin erit­täin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la yh­teis­työ­tä Si­nin kans­sa myös muil­le – hän on alan­sa ammattilainen.

PAL­KO (ly­hyt)

Posted on

Pro­jek­tin ai­ka­na Si­nil­lä oli omia ideoi­ta sii­tä, mi­ten si­vu­jen ra­ken­ne kan­nat­tai­si käy­tän­nös­sä to­teut­taa. Lop­pu­tu­los on to­del­la am­mat­ti­mai­ses­ti to­teu­tet­tu, em­me­kä omin voi­min oli­si osan­neet edes suun­ni­tel­la tai toi­voa kaik­kia nii­tä ra­ken­tei­ta, joi­ta si­vus­tol­lem­me lo­pul­ta saa­tiin. Voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la yh­teis­työ­tä Si­nin kanssa.

TOI­TA (ly­hyt)

Posted on

Yh­teis­työ Si­nin kans­sa su­jui erin­omai­ses­ti. Työs­ken­te­ly oli am­mat­ti­tai­tois­ta ja asian­tun­te­vaa. Sini on no­pea, idea­ri­kas ja täs­mäl­li­nen tekijä. 

Tuo­mas Tör­mä­nen (ly­hyt)

Posted on

Yh­teis­työ Si­nin kans­sa su­jui erin­omai­ses­ti jo si­vus­ton suun­nit­te­lu­vai­heis­ta al­kaen. Olen täy­sin tyy­ty­väi­nen pro­jek­tin lop­pu­tu­lok­seen ja sii­hen joh­ta­nei­siin työ­vai­hei­siin. Olen val­mis yh­teis­työ­hön Si­nin kans­sa tu­le­vai­suu­des­sa­kin ja suo­sit­te­li­sin Si­niä eh­dot­to­mas­ti muil­le­kin laa­duk­kai­ta si­vus­to­ja kaipaaville.

Ni­va­lan Va­paa­seu­ra­kun­ta (ly­hyt)

Posted on

Työs­sä tuli nä­ky­viin Si­nin ak­tii­vi­nen aloit­teel­li­suus ja ideoin­ti. Lop­pu­tu­los on pa­rem­pi kuin osa­sim­me odot­taa ja to­teu­tui myös ai­ka­tau­lun mu­kaan. Suo­sit­te­lem­me yh­teis­tö­tä hä­nen kans­saan myös muil­le, jot­ka tar­vit­se­vat am­mat­ti­tai­tois­ta toteuttajaa.