Hie­ron­ta­Pis­te Taiga

Posted on

Tar­vit­sin ko­ti­si­vut uu­del­le yri­tyk­sel­le­ni ja sain hy­vät suo­si­tuk­set Si­nis­tä. Yh­teis­työ ja vies­tin­tä su­jui­vat to­del­la hy­vin ja ai­ka­tau­luis­sa jous­tet­tiin erit­täin hy­vin puo­lin ja toi­sin. Lop­pu­tu­lok­seen olen enem­män kuin tyy­ty­väi­nen. Tar­vit­taes­sa olen val­mis yh­teis­työ­hön Si­nin kans­sa tu­le­vai­suu­des­sa­kin, ja voin erit­täin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la yh­teis­työ­tä Si­nin kans­sa myös muil­le – hän on alan­sa ammattilainen.

IoT­Ti

Posted on

- Mi­ten yh­teis­työ ylei­ses­ti su­jui? Hy­vin. – Mi­ten vies­tin­tä su­jui? Hy­vin, Sini ky­se­li tie­to­ja ak­tii­vi­ses­ti. – Olit­te­ko tyy­ty­väi­siä lop­pu­tuot­tee­seen (si­vus­to)? Tu­li­ko tuot­tees­ta sel­lai­nen kuin toi­voit­te? Si­vus­to näyt­tää hy­väl­tä. – Py­syt­tiin­kö ai­ka­tau­lus­sa? Toi­mi­tet­tiin­ko tuo­te ajois­sa? Si­nin puo­les­ta ai­ka­tau­lus­sa py­syt­tiin. – Oli­sit­te­ko tä­män ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la val­mii­ta te­ke­mään yh­teis­työ­tä Si­nin kans­sa myös jon­kun toi­sen pro­jek­tin pa­ris­sa? Suo­sit­te­li­sit­te­ko yh­teis­työ­tä Si­nin kanssa […]

NZEB

Posted on

Yh­teis­työ su­jui so­vi­tus­ti. En­nen käyt­tö­liit­ty­män ke­hi­tys­työn aloit­ta­mis­ta kes­kei­set ta­voit­teet käy­tiin läpi kol­mes­sa alus­ta­vas­sa pa­la­ve­ris­sa. Tä­män jäl­keen työ­tä ke­hi­tet­tiin it­se­näi­ses­ti. Ai­ka­tau­lu te­ki­jöi­den osal­ta oli tiuk­ka ja vies­tin­tä työn ai­ka­na ra­joit­tui pää­asial­li­ses­ti en­nen työn aloit­ta­mis­ta pi­det­tyi­hin alus­ta­viin ta­voi­te­pa­la­ve­rei­hin. Lop­pu­tu­lok­se­na laa­dit­tu käyt­tö­liit­ty­mä vas­taa kui­ten­kin ra­ken­teel­taan hy­vin ase­tet­tui­hin ta­voit­tei­siin ja vas­taa näin tar­koi­tus­taan.  Käyt­tö­liit­ty­män ke­hit­tä­mis­tä oh­ja­si käy­tet­tä­vis­sä ole­vat valitettavan […]

PAL­KO

Posted on

Sini Ko­leh­mai­nen to­teut­ti DIKI-hank­­keen PAL­­KO-op­­pi­­mi­­sym­­pä­­ris­­töl­­le ko­ti­si­vut. Al­ku­pa­la­ve­ris­sa so­vit­tiin yh­des­sä si­vu­jen ra­ken­ne pää­piir­teis­sään. Pro­jek­tin ai­ka­na Si­nil­lä oli omia ideoi­ta sii­tä, mi­ten si­vu­jen ra­ken­ne kan­nat­tai­si käy­tän­nös­sä to­teut­taa. Lop­pu­tu­los on to­del­la am­mat­ti­mai­ses­ti to­teu­tet­tu, em­me­kä omin voi­min oli­si osan­neet edes suun­ni­tel­la tai toi­voa kaik­kia nii­tä ra­ken­tei­ta, joi­ta si­vus­tol­lem­me lo­pul­ta saa­tiin.  Yh­teis­työ Sini Ko­leh­mai­sen kans­sa su­jui alus­ta lop­puun asti erinomaisen […]

TOI­TA

Posted on

Yh­teis­työ Si­nin kans­sa su­jui erin­omai­ses­ti. Työs­ken­te­ly oli am­mat­ti­tai­tois­ta ja asian­tun­te­vaa. Han­ke tar­vit­si ko­ti­si­vut, jot­ka pal­ve­le­vat sekä maa­han­muut­ta­jia, yrit­tä­jiä että yleis­tä vies­tin­tä­tar­vet­ta. Lop­pu­tu­los toi­mii hy­vin kaik­kien eri vies­tin­tä­tar­pei­den nä­kö­kul­mas­ta. Suo­sit­te­len Si­nin osaa­mis­ta vas­taa­viin hank­kei­siin. Sini on no­pea, idea­ri­kas ja täs­mäl­li­nen tekijä.