ToteuttajanaWordPressYksin toteutetut

So­si­aa­lia­lan EU-hank­keen ko­ti­si­vut

Suo­ri­tin osan tra­de­no­min kou­lu­tuk­see­ni si­säl­ty­nees­tä työ­har­joit­te­lus­ta Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun Floworks-yk­si­köl­le. Har­joit­te­lun ai­ka­na suun­nit­te­lin ja to­teu­tin kol­me WordPress-verk­ko­si­vus­toa, ja tämä oli yksi niis­tä. Kaik­ki si­vus­tot liit­tyi­vät EU-hank­kei­siin, jo­ten EU:n verk­ko­vies­tin­tä­vaa­ti­muk­set tu­li­vat mi­nul­le hy­vin tu­tuik­si har­joit­te­lun ai­ka­na.

En­sim­mäi­ses­sä ta­paa­mi­ses­sa kes­kus­te­lim­me asiak­kaan kans­sa si­vus­tol­le tu­le­vas­ta ma­te­ri­aa­lis­ta ja ul­koa­su­toi­veis­ta. Sen jäl­keen pää­sin suun­nit­te­le­maan ja to­teut­ta­maan si­vus­toa.

PAL­KO

3/2017 – 5/2017
Roo­li: Web de­sig­ner
Ti­laa­ja: DIKI-pro­jek­ti­ryh­mä
Si­vus­to: PAL­KO

Lie­vien vai­keuk­sien kaut­ta voit­toon

Graa­fik­ko va­lit­si vä­ri­pa­le­tin ja kir­ja­sin­tyy­pit, mut­ta muu­ten suun­nit­te­lin si­vus­ton ul­koa­sun itse asiak­kaan toi­vei­den poh­jal­ta. Hank­keen ra­hoit­ta­ja vaa­ti, että EU:n lo­go­jen on näyt­tä­vä joka si­vul­la il­man, että si­vua tar­vit­see yh­tään vie­rit­tää. Tä­män vuok­si es­teet­ti­syy­des­tä täy­tyi jon­kin ver­ran tin­kiä, eri­tyi­ses­ti pie­nem­mil­lä näy­tön­koil­la. Asia­kas toi­mit­ti kaik­ki teks­tit, lo­got ja ku­vat.

Ke­hi­tin si­vus­ton Cloud9-pil­vi­ke­hi­ty­sym­pä­ris­tös­sä, min­kä jäl­keen siir­sin ja jul­kai­sin sen osak­si Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun WordPress Mul­ti­si­te -ko­ko­nai­suut­ta. Mul­ti­si­ten vuok­si tee­maa ei voi­nut muo­ka­ta li­sä­osil­la ai­van niin pal­jon kuin oli­sin ha­lun­nut, mut­ta lop­pu­tu­lok­ses­ta tuli kui­ten­kin sekä mi­nua että asia­kas­ta miel­lyt­tä­vä.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toi­min­nal­li­suuk­sia

  • Tie­toa hank­kees­ta
  • Vii­mei­sim­mät uu­ti­set -lis­taus (kol­me uusin­ta ar­tik­ke­lia Uu­ti­set-ka­te­go­rias­ta)
  • Hank­keen uu­ti­sia (blo­gi)
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näy­tön­ko­koi­hin

Asiak­kaan kom­ment­ti pro­jek­tis­ta

Sini Ko­leh­mai­nen to­teut­ti DIKI-hank­keen PAL­KO-op­pi­mi­sym­pä­ris­töl­le ko­ti­si­vut. Al­ku­pa­la­ve­ris­sa so­vit­tiin yh­des­sä si­vu­jen ra­ken­ne pää­piir­teis­sään. Pro­jek­tin ai­ka­na Si­nil­lä oli omia ideoi­ta sii­tä, mi­ten si­vu­jen ra­ken­ne kan­nat­tai­si käy­tän­nös­sä to­teut­taa. Lop­pu­tu­los on to­del­la am­mat­ti­mai­ses­ti to­teu­tet­tu, em­me­kä omin voi­min oli­si osan­neet edes suun­ni­tel­la tai toi­voa kaik­kia nii­tä ra­ken­tei­ta, joi­ta si­vus­tol­lem­me lo­pul­ta saa­tiin.

Yh­teis­työ Sini Ko­leh­mai­sen kans­sa su­jui alus­ta lop­puun asti erin­omai­sen mal­lik­kaas­ti. Aloi­tus­pa­la­ve­ris­sa so­vit­tiin ai­ka­tau­lu ja se piti. Pro­ses­sin ai­kai­siin yh­tey­den­ot­toi­hin Sini vas­ta­si vä­lit­tö­mäs­ti. Pro­jek­tin pää­tyt­tyä Sini esit­te­li val­miin tuo­tok­sen so­vit­tu­na ai­ka­na koko han­ke­tii­mil­lem­me, ja sai koko tii­mil­tä ke­hu­ja ja ihas­te­le­via kom­ment­te­ja.

Voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la yh­teis­työ­tä Si­nin kans­sa.

Sari Hi­ma­nen, kou­lu­tus­pääl­lik­kö ja DIKI-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö

Ha­luat­ko tie­tää li­sää?