Koi­ra­ker­hon kisasivut

Posted on

Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin yk­si­si­vui­sen React-so­vel­luk­sen ku­vit­teel­li­sel­le koi­ra­ker­hol­le. Koo­di on näh­tä­vil­lä Git­Hu­bis­sa ja demo Herokussa.

Li­fes­ty­le-blo­gin uudistus

Posted on

Uu­dis­tin asiak­kaan WordPress-blo­gi­si­vus­ton. Ke­hi­tin si­vus­tol­le uu­den tee­man ja li­sä­sin ja päi­vi­tin si­säl­tö­jä asiak­kaan toi­vo­mal­la tavalla.

Hie­ro­jan kotisivut

Posted on

Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin WordPress-verk­ko­si­vus­ton vas­ta­pe­rus­te­tul­le hie­ron­tay­ri­tyk­sel­le. Han­kin myös verk­ko­tun­nuk­sen ja web-ho­tel­lin, jos­sa jul­kai­sin si­vus­ton. Li­säk­si laa­din yk­sin­ker­tai­sen oh­je­kir­jan si­vus­ton päivittämiseen.

Tut­ki­jan kotisivut

Posted on

Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin tut­ki­jal­le WordPress-ko­ti­si­vut, jot­ka esit­te­le­vät hä­nen aka­tee­mis­ta työ­tään sekä hä­nen konsulttipalveluitaan.

Va­paa­seu­ra­kun­nan ko­ti­si­vut ja Facebook-sivu

Posted on

Asia­kas ha­lusi uu­det mo­der­nit ko­ti­si­vut en­ti­sen iki­van­han si­vus­ton­sa ti­lal­le. Sa­mal­la he ha­lusi­vat eroon kal­liis­ta web­ho­tel­lis­ta. Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin seu­ra­kun­nal­le WordPress-si­vus­ton, jon­ka si­joi­tin uu­teen huo­keam­paan web­ho­tel­liin. Laa­din myös pie­nen oh­je­kir­jan si­vus­ton päi­vit­tä­mi­seen ja web-ho­tel­lin käyttämiseen.