ProjektipäällikkönäTiimin kanssa

Ma­te­ri­aa­li­pan­kin las­keu­tu­mis­si­vu

Suun­nit­te­lim­me ja to­teu­tim­me EU-hank­kee­na tuo­te­tun ter­vey­sa­lan ma­te­ri­aa­li­pan­kin las­keu­tu­mis­si­vun ali­han­kin­ta­na Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lul­le.

eMent­he

1/2016 – 2/2016
Roo­li: Pro­jek­ti­pääl­lik­kö
Ti­laa­ja: eMent­he-pro­jek­ti­ryh­mä
Si­vus­to: ement​he​.eu

Mu­ka­na tii­mis­sä

Uu­den­lai­nen to­teu­tus uusil­la työ­ka­luil­la

Asiak­kaal­la oli jon­kin­lai­nen aja­tus si­vun pää­vä­reis­tä ja ra­ken­tees­ta, mut­ta saim­me kui­ten­kin mel­ko va­paat kä­det suun­ni­tel­la ul­koa­su ja toi­min­nal­li­suus. Asia­kas toi­mit­ti kai­ken si­säl­lön si­vuil­le.

Käy­tim­me val­mis­tut­ta­jan toi­vees­ta Grav-si­säl­lön­­hal­lin­ta­­jär­jes­tel­mää, joka oli meil­le ihan uusi tut­ta­vuus. Pro­jek­tin ai­ka­tau­lu oli hy­vin tiuk­ka, mikä yh­dis­tet­ty­nä Gra­vin puut­teel­li­suu­ten ai­heut­ti meil­le vä­lil­lä har­mai­ta hiuk­sia. Saim­me kui­ten­kin tuot­teen ajois­sa val­miik­si ja toi­mi­tet­tua.

Työs­ken­te­lim­me kol­men hen­gen tii­mi­nä. Vas­ta­sin pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta ja osal­lis­tuin si­vus­ton suun­nit­te­luun.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toi­min­nal­li­suuk­sia

  • Tie­toa ma­te­ri­aa­lien käy­tös­tä
  • Lin­kit ma­te­ri­aa­lin suu­riin ko­ko­nai­suuk­siin
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näy­tön­ko­koi­hin

Asiak­kaan kom­ment­ti pro­jek­tis­ta

– Mi­ten yh­teis­työ ylei­ses­ti su­jui?
Ta­pa­sim­me kak­si ker­taa (mo­lem­mil­la ker­roil­la kaik­ki tii­min­jä­se­net ei­vät ol­leet pai­kal­la). Nämä ta­paa­mi­set su­jui­vat hy­väs­sä yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä.

– Mi­ten vies­tin­tä su­jui?
Vies­tin­tää var­ten käy­tet­tiin Face­book-ryh­mää, säh­kö­pos­te­ja ja Google Dri­veen teh­tyä backlog-kan­sio­ta. Face­boo­kin käyt­tö oli aika vä­häis­tä. Ken­ties oli­si voi­nut enem­män­kin esi­mer­kik­si sen kaut­ta vies­tiä sii­tä, mis­sä vai­hees­sa ol­laan.

– Olit­te­ko tyy­ty­väi­siä lop­pu­tuot­tee­seen? Tu­li­ko tuot­tees­ta sel­lai­nen kuin toi­voit­te?
Ko­ti­si­vua on ke­hi­tet­ty edel­leen, jo­ten mi­nun on vai­kea ar­vioi­da, mikä vai­he oli se, jol­loin se luo­vu­tet­tiin tä­män ryh­män toi­mes­ta ja mis­tä jat­ket­tiin eteen­päin.

– Py­syt­tiin­kö ai­ka­tau­lus­sa? Toi­mi­tet­tiin­ko tuo­te ajois­sa?
Kyl­lä.

– Oli­sit­te­ko tä­män ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la val­mii­ta te­ke­mään yh­teis­työ­tä kans­sam­me myös jon­kun toi­sen pro­jek­tin pa­ris­sa?
Kyl­lä.

– Suo­sit­te­li­sit­te­ko yh­teis­työ­tä kans­sam­me jol­le­kin muul­le?
Toki.

Nina Kilk­ku, yli­opet­ta­ja ja eMent­he-hank­keen koor­di­naat­to­ri

Ha­luat­ko tie­tää li­sää?