ProjektipäällikkönäTiimin kanssa

Lii­ke­ta­lou­den EU-hank­keen kotisivut

To­teu­tim­me EU-hank­keen ko­ti­si­vut ali­han­kin­ta­na Tam­pe­reen ammattikorkeakoululle. 

Smar­tour

1/2016 – 2/2016
Roo­li: Projektipäällikkö
Ti­laa­ja: Smartour-projektiryhmä
Si­vus­to: smar​tour​pro​ject​.eu

Mu­ka­na tiimissä

Uu­den­lai­nen haas­te, jos­ta sel­vit­tiin kunnialla

Asia­kas esit­ti toi­veen­sa si­vus­ton vä­ri­maa­il­mas­ta ja ele­ment­tien aset­te­lus­ta, joi­den poh­jal­ta suun­nit­te­lim­me hei­tä miel­lyt­tä­vän ul­koa­sun. Asia­kas tuot­ti kai­ken si­vus­ton sisällön.

Käy­tim­me val­mis­tut­ta­jan toi­vees­ta Grav-si­säl­lön­­hal­lin­ta­­jär­jes­tel­mää, joka oli meil­le ihan uusi tut­ta­vuus. Pro­jek­tin ai­ka­tau­lu oli hy­vin tiuk­ka, mikä yh­dis­tet­ty­nä Gra­vin puut­teel­li­suu­ten sai mei­dät vä­lil­lä re­pi­mään hiuk­sia. Saim­me kui­ten­kin tuot­teen ajois­sa val­miik­si ja toimitettua.

Työs­ken­te­lim­me kol­men hen­gen tii­mi­nä. Vas­ta­sin pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta ja osal­lis­tuin si­vus­ton suunnitteluun.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toiminnallisuuksia

  • Tie­toa hankkeesta
  • Kie­li­va­lin­ta: englan­ti / ita­lia / suomi
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näytönkokoihin

Asiak­kaan kom­ment­ti projektista

Pirk­ko Varis

Opis­ke­li­jat He­li­nä Le­hi­koi­nen, Sini Ko­leh­mai­nen ja Jari Sur­vo­nen laa­ti­vat al­ku­vuo­des­ta 2016 www-si­vut Eu­roo­pan Unio­nin ra­hoit­ta­mal­le Sus­tai­nable MA­na­geR in TOU­Rism Sec­tor – SMAR­TOUR-hank­keel­le. Si­vu­jen osoi­te on http://​www​.smar​tour​pro​ject​.eu/.

Www-si­vu­jen laa­ti­mi­nen oli vaa­ti­va han­ke joh­tuen useis­ta syis­tä: www-si­vut laa­dit­tiin englan­nin kie­lel­lä ja mu­kaan lii­tet­tiin pai­nik­kei­den avul­la mah­dol­li­suus löy­tää tie­toa ita­lian ja suo­men kie­lil­lä, si­vu­jen laa­din­nal­la oli tiuk­ka ai­ka­tau­lu toi­mek­sian­nos­ta val­mii­den si­vu­jen val­mis­tu­mi­seen ja kom­mu­ni­koin­nis­sa oli otet­ta­va huo­mioon hank­kee­seen osal­lis­tu­vat useat ta­hot haasteineen.

Opis­ke­li­jat sai­vat ai­kaan toi­mi­vat si­vut so­vi­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa. Kaik­ki kes­kei­set toi­mek­sian­ta­jan ha­lua­mat asiat ovat si­vuil­la mu­ka­na ja si­vut ovat päi­vi­tet­tä­vis­sä uu­tis­ten ja mui­den asioi­den osal­ta. Si­vut ovat myös yh­teen­so­pi­vat mo­bii­li­lait­tei­den kans­sa, mikä on tär­ke­ää nykyään.

Opis­ke­li­ja­ryh­mä toi­mi an­ne­tun toi­mek­sian­non, oh­jei­den ja toi­vei­den mu­kai­ses­ti. Opis­ke­li­jat ke­hit­ti­vät it­se­näi­ses­ti si­vut hank­keel­le ja hy­väk­syt­ti­vät työn­sä tu­lok­set toi­mek­sian­ta­jan edus­ta­jil­la. Opis­ke­li­jat ot­ti­vat huo­mioon toi­vo­muk­set muu­tet­ta­vis­ta asiois­ta ja eh­dot­ti­vat al­ku­pe­räi­sen ke­hi­tys­työn jäl­keen ak­tii­vi­ses­ti eri­lai­sia kei­no­ja pa­ran­nel­la esi­mer­kik­si vä­ri­maa­il­maa, News-si­vun toi­mi­vuut­ta ja mui­ta­kin si­vui­hin liit­ty­viä asioi­ta. Opis­ke­li­jat myös pys­tyi­vät to­teut­ta­maan nämä toi­men­pi­teet ki­reän ai­ka­tau­lun puitteissa.

Tä­män opis­ke­li­ja­ryh­män kans­sa oli­si ilo työs­ken­nel­lä jat­kos­sa­kin ja suo­sit­te­len mie­lel­lä­ni opis­ke­li­joi­ta vas­taa­van­lai­siin projekteihin.

Pirk­ko Va­ris, lehtori

John Fair­burn

The stu­dents were gi­ven the chal­len­ge of con­struc­ting a web­si­te for cur­rent EU pro­ject Sus­tai­nable ma­na­gers in the Tou­rism sec­tor SMAR­TOUR. The stu­dents faced con­si­de­rable chal­len­ges not only in terms of lan­gua­ge but also in com­mu­nica­tion me­diums and a short time scale.

– Ge­ne­ral­ly spea­king, how did the coo­pe­ra­tion go?
I am plea­sed that it has ma­na­ged to pro­duce a sa­tis­fac­to­ry result.

– What about the communication?
This was chal­len­ging and it would pro­bably been good to have a sky­pe con­ver­sa­tion or two for cla­ri­ty on both sides.

– Were you hap­py with the re­sult? Was the web­si­te what you were ho­ping for?
The web­si­te is sa­tis­fac­to­ry and pro­fes­sio­nal; I think the­re are mi­nor as­pects which could be im­pro­ved still furt­her. I es­pecial­ly like the fact that the web­si­te has been op­ti­mized for smartp­ho­nes as so many people now access web­si­tes th­rough that me­dium. If the team has time to re­view and de­ve­lop the web­si­te furt­her that would be good.

– Was the pro­duct (web­si­te) de­li­ve­red on time?
Yes.

– Af­ter this pro­ject would you be rea­dy to work with us again in some ot­her project?
Yes.

– Would you recom­mend us to so­me­bo­dy else?
Ab­so­lu­te­ly, I think you took on a good chal­len­ge and de­li­ve­red it well.

Jon Fair­burn, pro­fes­so­ri ja Smar­tour-hank­keen koordinaattori

Ha­luat­ko tie­tää lisää?