SisällöntuottajanaToteuttajanaWordPressYksin toteutetut

Li­fes­ty­le-blo­gin uudistus

Asiak­kaal­la oli WordPress-blo­gi­si­vus­to, jol­la han esit­te­li it­sen­sä ja kir­joit­te­li kuu­lu­mi­si­aan. Si­vus­ton ul­koa­sua tai esit­te­ly­teks­te­jä ei ol­lut päi­vi­tet­ty ai­koi­hin, jo­ten asia­kas toi­voi si­vus­tol­le suur­päi­vi­tys­tä. Suun­nit­te­lim­me yh­des­sä uut­ta ul­koa­sua ja si­säl­tö­jä, min­kä jäl­keen pää­sin tek­ni­sen suun­ni­tel­man kimppuun. 

Tämä pro­jek­ti oli osa tra­de­no­mi-tut­kin­to­ni opinnäytetyötä.

La Rei­ne

10/2017 – 1/2018
Roo­li: WordPress de­ve­lo­per / web designer
Ti­laa­ja: Satu Matikainen
Si­vus­to: rei​na​ma​ti​kai​nen​.tk

Suu­ri haas­te, jon­ka sel­vi­tin hienosti

Ul­koa­su pää­tet­tiin uu­dis­taa uu­den, juu­ri tätä si­vus­toa var­ten ke­hi­te­tyn tee­man avul­la. Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin uu­den tee­man aloi­tus­tee­maa poh­ja­na käyt­täen. Ra­ken­sin si­vus­tol­le myös ai­van uu­den­lai­sia ra­ken­tei­ta ja li­sä­sin kak­si an­sio­luet­te­lo­mais­ta si­vua. Asia­kas toi­mit­ti si­vus­tol­le kaik­ki teks­tit ja ta­val­li­set ku­vat, mut­ta ylä­reu­nan ison ku­van tein itse.

Si­vus­to jä­tet­tiin vie­lä tois­tai­sek­si van­haan, su­per­hi­taa­seen web­ho­tel­liin. Suun­ni­tel­mis­sa on kui­ten­kin si­vus­ton siir­tä­mi­nen pa­rem­paan wbhotelliin.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toiminnallisuuksia

  • Tie­toa kirjoittajasta
  • Uusim­pien blo­giar­tik­ke­lien lis­taus kuvineen
  • Ins­ta­gram- ja Twitter-syötteet
  • Spo­ti­fy-soit­to­lis­ta
  • Blo­gi
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näytönkokoihin

Asiak­kaan kom­ment­ti projektista

(Tu­los­sa pian!)

Ha­luat­ko tie­tää lisää?