ToteuttajanaWordPressYksin toteutetut

Li­fes­ty­le-blo­gi

Asia­kas toi­voi it­sel­leen sö­pöä blo­gi­si­vus­toa, jol­la hän voi­si jul­kais­ta kuu­lu­mi­si­aan ja ker­toa it­ses­tään. Suun­nit­te­lim­me en­sin yh­des­sä si­vus­ton ul­koa­sua ja si­säl­tö­jä, min­kä jäl­keen ryh­dyin toi­meen.

La Rei­ne des Glaces

1/2016 – 3/2016
Roo­li: Web de­sig­ner
Ti­laa­ja: Satu Ma­ti­kai­nen
Si­vus­to: rei​na​ma​ti​kai​nen​.tk (tämä ver­sio ei enää ver­kos­sa)

Ren­to ja mu­ka­va pro­jek­ti

Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin li­fes­ty­le-blo­gi­si­vus­ton WordPress-si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäl­lä ja Divi-tee­mal­la. Han­kin il­mai­sen si­vu­ti­lan ja verk­ko­tun­nuk­sen, jot­ka ovat tois­tai­sek­si vie­lä käy­tös­sä, vaik­ka si­vus­to mel­ko hi­taas­ti toi­mii­kin. Jul­kai­sun jäl­keen pe­reh­dy­tin asiak­kaan jär­jes­tel­män käyt­tä­mi­seen ja si­vus­ton päi­vit­tä­mi­seen.

Asiak­kaan toi­vee­na oli sö­pön tyt­tö­mäi­nen mut­ta yk­sin­ker­tai­sen tyy­li­käs blo­gi, jota hän voi­si ko­ris­tel­la run­saal­la ku­va­ko­koel­mal­laan. Päi­vit­tä­mi­sen tuli olla help­poa, kos­ka pe­rus­hy­vis­tä ICT-tai­dois­ta huo­li­mat­ta asiak­kaan HTML-tai­dot oli­vat vain aut­ta­vat. Va­lit­sin käyt­töön Di­vin, min­kä an­sios­ta asia­kas pys­tyy it­se­näi­ses­ti luo­maan blo­gi­pos­tauk­siin eri­lai­sia ul­koa­su­ja, jois­sa ku­vat pää­se­vät oi­keuk­siin­sa.

Pro­jek­tin te­ke­mi­nen oli tosi mu­ka­vaa ja ren­toa, kos­ka si­vus­ton aihe on niin epä­muo­dol­li­nen. Tiuk­kaa dead­li­nea ei ol­lut lain­kaan, vaan sain työs­ken­nel­lä omaan tah­tii­ni mui­den töi­de­ni lo­mas­sa. Pro­jek­ti val­mis­tui kui­ten­kin yl­lät­tä­vän no­peas­ti.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toi­min­nal­li­suuk­sia

  • Tie­toa kir­joit­ta­jas­ta
  • Ins­ta­gram- ja Twit­ter-syöt­teet
  • Spo­ti­fy-soit­to­lis­to­ja
  • Blo­gi
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näy­tön­ko­koi­hin

Asiak­kaan kom­ment­ti pro­jek­tis­ta

Pro­jek­ti­na oli teh­dä mi­nul­le toi­mi­va WordPress-blo­gi, jota oli­si help­po käyt­tää, mut­ta joka näyt­täi­si kui­ten­kin laa­duk­kaal­ta yk­sin­ker­tai­suu­des­taan huo­li­mat­ta.

Yh­teis­työ su­jui Si­nin kans­sa lois­ta­vas­ti, hän ky­se­li laa­jas­ti mil­lai­sen blo­gin ha­luan ja mil­lais­ta si­säl­töä ha­luan sii­hen. Hä­nel­lä oli aina val­mii­na pa­ri­kin eri vaih­toeh­toa al­kaen ul­koa­sus­ta ja sen to­teu­tuk­ses­ta, ku­ten myös mitä blo­giin ha­lu­aa li­sä­tä (pro­fii­liin esit­te­ly­teks­tit, soit­to­lis­tat, lai­nauk­set yms.). Olim­me sa­mal­la aal­to­pi­tuu­del­la kai­kes­ta, olin tyy­ty­väi­nen eh­do­tuk­siin ja pys­tyin si­ten va­lit­se­maan aina eri­to­ten oman suo­sik­ki­ni.

Kom­mu­ni­koin­ti su­jui hel­pos­ti. Sain vas­tauk­set no­peas­ti ja Sini osa­si se­lit­tää asian­sa hy­vin ja asial­li­ses­ti. Mi­nus­ta on myös hyvä, että si­vu­jen te­ki­jä osaa olla it­se­kin ak­tii­vi­nen yh­tey­den­pi­don suh­teen ja var­mis­taa tar­vit­ta­van ai­neis­ton (esi­mer­kik­si ha­lut­tu pro­fii­li­teks­ti) ole­van val­mii­na.

Blo­gi val­mis­tui no­peam­paa kuin oli­sin us­ko­nut ja jäl­ki on laa­du­kas­ta. Ai­ka­tau­lus­sa py­syt­tiin hy­vin. Pro­jek­tin lop­pu­tu­los on yk­sin­ker­tai­ses­ti lois­ta­va. Si­vus­to on juu­ri sel­lai­nen kuin mie­li­ku­vis­sa­ni olin aja­tel­lut, simp­pe­li mut­ta rai­kas ja tyy­li­käs. Kaik­ki löy­tyy hel­pos­ti niin lu­ki­jal­le kuin kir­joit­ta­jal­le­kin.

Olen enem­män kuin tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen ja olen val­mis te­ke­mään tu­le­vai­suu­des­sa­kin yh­teis­työ­tä Si­nin kans­sa. Hän on am­mat­ti­mai­nen ja asian­sa osaa­va. Plus­saa on myös ak­tii­vi­nen yh­tey­den­pi­to si­vus­ton tii­moil­ta, vaih­toeh­to­jen an­ta­mi­nen sekä tai­teel­li­nen sil­mä.

Mi­kä­li ha­lu­aa laa­du­kas­ta työn jäl­keä ja am­mat­ti­mai­sen te­ki­jän, niin suo­sit­te­len yh­teis­työ­tä Si­nin kans­sa myös muil­le.

Satu Ma­ti­kai­nen

Ha­luat­ko tie­tää li­sää?