ProjektipäällikkönäSisällöntuottajanaTiimin kanssaToteuttajana

Ke­vään pe­li­pro­jek­ti

Ke­hi­tim­me ma­te­maat­tis­ten ai­nei­den op­pi­mis­pe­lin Android-mo­bii­li­lait­teil­le. Li­säk­si to­teu­tim­me pe­lin tuek­si verk­ko­si­vus­ton, Face­book-si­vun ja trai­le­rin. Pro­jek­ti päät­tyi Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun tie­to­jen­kä­sit­te­lyn pe­li­mes­sui­hin, jot­ka jär­jes­tet­tiin Tam­pe­re-ta­los­sa.

Ke­vään pe­li­pro­jek­ti

1/2015 – 5/2015
Roo­li: Pro­jek­ti­pääl­lik­kö (sc­rum­mas­ter) / web de­ve­lo­per / si­säl­lön­tuot­ta­ja
Ti­laa­ja: Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lu
Si­vus­to: co​los​salcat​.tk (ei enää ver­kos­sa)
Pe­lin trai­le­ri
Pe­lin ke­hi­tys­tii­mi Face­boo­kis­sa

Mu­ka­na tii­mis­sä

  • Nico Hei­no­nen – Pää­oh­jel­moi­ja, hah­mo­suun­nit­te­li­ja, pää­graa­fik­ko, sä­vel­tä­jä
  • Tero Ruus­ka­nen – Oh­jel­moi­ja, graa­fik­ko
  • Panu Par­ta­nen – Oh­jel­mis­to­tes­taa­ja, blog­gaa­ja

Laa­ja ja mo­ni­puo­li­nen pro­jek­ti

Si­vus­to koo­dat­tiin kä­sin HTML- ja CSS-kie­lil­lä sekä Boot­strap-ke­hyk­sel­lä. Lo­puk­si se jul­kais­tiin Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun pal­ve­li­mel­la.

Työs­ken­te­lim­me nel­jän hen­gen sc­rum­tii­mi­nä yh­teis­työs­sä Tam­pe­reen pe­rus­o­pe­tuk­sen kans­sa. Vas­ta­sin si­vus­ton tek­ni­ses­tä to­teut­ta­mi­ses­ta ja si­säl­lön­tuot­ta­mi­ses­ta sekä pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta. Osal­lis­tuin li­säk­si muun muas­sa pe­lin ja trai­le­rin suun­nit­te­luun, pe­lin tes­taa­mi­seen sekä esit­te­le­mi­seen mes­suil­la.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toi­min­nal­li­suuk­sia

  • Tie­toa pe­lis­tä ja tii­mis­tä
  • Op­pi­ma­te­ri­aa­lia pe­laa­mi­sen tuek­si
  • Iso ku­va­ka­rusel­li etusi­vul­la
  • Pe­lin trai­le­ri
  • Mah­dol­li­suus la­da­ta peli
  • Kie­li­va­lin­ta: englan­ti / suo­mi
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näy­tön­ko­koi­hin

Ha­luat­ko tie­tää li­sää?